ארכיון הקטגוריה: פרק כד – דיני קטן

א – מצוות חינוך

א,א – מאימתי מתחילים ללמד את הבן תורה ושאר מצוות גיל חינוך למצוות מבואר בסוכה מב, א: "יודע לדבר – אביו לומדו תורה וקריאת שמע. תורה מאי היא? – אמר רב המנונא: תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. קריאת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כד - דיני קטן | כתיבת תגובה

ב – החינוך למצוות לא תעשה

ב,א – גיל חינוך להפריש מאיסורים כפי שכתבתי החינוך למצוות תואם את החינוך ללימוד תורה ונובע ממנו, וכשם שמתחילים מגיל תחילת הדיבור ללמד פסוקים, כך כשמתחילים להבין מה מותר ומה אסור, מלמדים אותם לפרוש מאיסורים. וכ"כ באיסור והיתר (כלל מח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כד - דיני קטן | כתיבת תגובה

ג – על מי חובת החינוך והמחאה

ג,א – החובה לחנך למצוות את הבנים והבנות נאמר (דברים יא, יט): "ולמדתם אתם את בניכם", מכאן שהאב חייב ללמד את בנו תורה, וכפי שכתבתי בהלכה א', כהמשך לזה מצווה מדברי חכמים שהאב יחנך את בניו למצוות, שהמגמה הראשונה של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כד - דיני קטן | כתיבת תגובה

ה – היתרים לשעת הדחק

ה,א – האם מותר לומר לקטן לעבור על איסור דרבנן לצורך הקטן כתב הרשב"א (בחידושיו ליבמות קיד, א), שדווקא באיסור תורה אסור להאכיל איסור לקטן, אבל באיסור דרבנן מקילים. וכן מותר לומר לקטן לעשות בשבת דבר שאסור מדברי סופרים בלבד. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כד - דיני קטן | כתיבת תגובה

ו – קטן כחולה

ו,א – קטן עד איזה גיל נחשב חולה עיין להלן כח, ב, בדיני חולה, שהתירו חכמים 'שבות' של אמירה לגוי כדי לסייע לו. ונחלקו הפוסקים אם התירו גם ב'שבות' שנעשה על ידי יהודי. ולצורך גדול אפשר להקל. וכן הדין לגבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כד - דיני קטן | כתיבת תגובה

ז – משחקים מותרים ואסורים בשבת

ז,א – האם צעצועים מוקצים למנהג ספרדים בית יוסף או"ח שח, מה: "כתב באגור (סי' תקכא) בשם שבלי הלקט (סי' קכא), שאסור לשחוק בשבת ויום טוב בכדורים, שאינם ראויים לצור על פי צלוחית דממאסי שמטנפי על ידי טיט ועפר. וכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כד - דיני קטן | כתיבת תגובה

ח – משחקים נוספים ומשחקים בחצר

ח,א – צעצוע משמיע קול לתינוק כלי שמשמיע קול שלא נועד לשיר ונגינה, לדעת שו"ע שלח, א, מותר להשמיע בו קול שאינו של שיר, ולגר"א אסור. ונהגו העולם להקל (באו"ה 'אבל'). וגם לפי הרמ"א שנוטה לחומרא במדפק של דלת, הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כד - דיני קטן | כתיבת תגובה

ט – משחקי כדור וריצה

ט,א – כדורגל וכדורסל ואופניים אסורים משום עובדין דחול כתב הרמב"ן (ויקרא כג, כד) שיכול היה אדם לטרוח כל היום בסידור ביתו ומסחרו בלא לעבור על ל"ט מלאכות, לפיכך צוותה התורה לשבות ולנוח, ואם כן כל הטרחות שמשביתות את המנוחה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כד - דיני קטן | כתיבת תגובה

י – אופניים קורקינט וסקטים

י,א – קורקינט וסקטים כתב באול"צ ח"ב מב, ב, שמותר לרכב על סקטים. והביאו בילקוט יוסף ח"ה עמ' סא. ומשמע מאול"צ שכך הדין לגבי קורקינט. אמנם עיין באול"צ שם מב, א, שאם ינהגו להחמיר בזה, יהיה בבחינת דברים המותרים שאחרים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כד - דיני קטן | כתיבת תגובה