הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ו – קטן כחולה

ו,א – קטן עד איזה גיל נחשב חולה

עיין להלן כח, ב, בדיני חולה, שהתירו חכמים 'שבות' של אמירה לגוי כדי לסייע לו. ונחלקו הפוסקים אם התירו גם ב'שבות' שנעשה על ידי יהודי. ולצורך גדול אפשר להקל. וכן הדין לגבי קטן, אם יש צורך גדול, למרות שאינו חולה, אפשר להקל.

והשאלה עד איזה גיל קטן נחשב כחולה. כתב באול"צ ח"ב לו, ד, שעד גיל שלוש עשרה הוא נחשב כחולה. ובמנחת יצחק א, עח, כתב שנראה שההיתר לבשל לקטן הוא עד גיל תשע, שעד גיל זה אין מניחים לו לצום ביוה"כ אף לשעות (שו"ע תרטז). ולשש"כ לז, ב, עד גיל תשע עשר, לפי מצב התפתחותו וחולשתו. ובציץ אליעזר (ח"ח סי' טו, יב, ז), היקל רק עד גיל שש (שכתב במור וקציעה שזה הגיל שאם ננעל בתוך חדר, שוברים עבורו את הדלת כדי שלא יפחד). ובמלמד להועיל הביא הוראה בשם בעל השאגת אריה, שעד גיל שלוש ארבע נחשב כקטן. ובקצות השולחן קלד, יז, החשיב אותו כקטן כל זמן שנותנים לו אוכל המיוחד לקטנים, ואפילו הוא יותר מבן שלוש. ובחזו"א נט, ג, כתב שהוא עד גיל שנתיים שלוש. וכן אמר רשז"א (נשמת אברהם שכח, נז).

ולמעשה יש לחזור לדברי המ"ב רעו, ו, שאם הקטן "נצרך הרבה" דינו כחולה שמותר לומר לגוי להדליק עבורו נר וכיוצא בזה. ואכן, ככל שהוא קטן יותר, כך ליותר דברים הוא "נצרך הרבה". וכיוצא בזה מובא בנשמת אברהם שכח, נז, וארח"ש כ, הערה קסב.

ו,ב – נשיאת ילד חולה או עייף בכרמלית

כתב בארח"ש כ, הערה קמט, שלפי הסוברים (וכך כתבתי למעשה) שבשעת הצורך גם 'שבות' אחד מותר לצורך חולה, מותר לקחת בכרמלית ילד חולה בעגלה לרופא, וכן מותר לשאת על הידיים ילד שהתעייף מחמת ההליכה, שקטן נידון כחולה למה שנצרך לו הרבה.

תפריט