ארכיון הקטגוריה: פרק ט – כללי ברכה ראשונה

א – הברכה על ההנאה

א,א – דין השותה מים שלא לצמאו לרב עמרם גאון (הובא בתוס' ברכות מה, א), אף שהשותה מים שלא לצמאו אינו מברך בתחילה, מ"מ אחר השתייה צריך לברך. אבל לרמב"ם, רא"ש ותר"י, וכן נפסק בטור ושו"ע רד, ז, כל שאינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - כללי ברכה ראשונה | כתיבת תגובה

ב – דרך הנאה

ב,א – סיכום כללי על הנאת מעיו או גרונו כתב בשערים המצוינים בהלכה נ, ח, שיש סוברים שהעיקר הוא הנאת מעיו, וכ"כ היעב"ץ בסידור, ופסק שאם תחב לו חבירו אוכל לתוך פיו בעומק הגרון, או שכרכן בסיב ובלע, אף שאין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - כללי ברכה ראשונה | כתיבת תגובה

ג – שלא להפסיק בין הברכה לאכילה

ג,א – שלא להפסיק בשתיקה בין הברכה לאכילה לכתחילה לא יפסיק בשתיקה יותר משיעור "שלום עליך רבי", שיש סוברים (שבלי הלקט ודעימיה) שגם בדיעבד אם הפסיק בשתיקה הפסיד הברכה. אמנם רוה"פ  סוברים שאינו הפסקה, וכך נפסק בשו"ע רו, ג. ועיין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - כללי ברכה ראשונה | כתיבת תגובה

ד – אופן אמירת הברכה

ד,א – אחיזת המאכל בכפפות, כף, סכין ומזלג כתב במ"ב קסז, כג, שנכון לאחוז את המאכל בידו ולא בכפפות, כדי לכבד את המאכל. וכ"כ כמה אחרונים, שמאכל שאין דרך אכילתו בכף אין לאוחזו בכף בעת הברכה, שאין זה דרך כבוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - כללי ברכה ראשונה | כתיבת תגובה

ה – עד כמה ברכה פוטרת

ה,א – הפחות חשוב אינו פוטר את היותר חשוב בלא כוונה מפורשת בהערה 5 הבאתי את דברי הרשב"א ושאר הפוסקים, שבלא כוונה לפטור, מין פחות חשוב אינו פוטר את היותר חשוב. ובכה"ח רו, לט, הזכיר את דעת ספר חסידים שמיקל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - כללי ברכה ראשונה | כתיבת תגובה

ו – היסח הדעת

ו,א – בירך ברכה אחרונה בלא משים מי שהסיח דעתו לגמרי מלאכול או לשתות עוד, אף שהיה בטעות כגון שחשב שנגמר האוכל ונתברר לו שלא נגמר, או שחשב שהוא צריך ללכת ולבסוף התברר לו שאינו צריך ללכת – חייב לברך שוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - כללי ברכה ראשונה | כתיבת תגובה

ז – איזה שינוי מקום מחייב ברכה חדשה

ז,א – שינוי מקום בספרי זמננו האריכו רבות בהגדרת שינוי מקום, ובחרתי לקצר, כדי להדגיש את הכללים. ועיין וזאת הברכה ע' 56-59, וברכת ה' ח"ג יא, י-יג. ובפניני הלכה שבת ה, י, כתבתי דין קידוש במקום סעודה, שהוא שווה לדין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - כללי ברכה ראשונה | כתיבת תגובה

ח – סדר הקדימה בברכות השונות

ח,א – יין מול פירות שבעת המינים כתבתי עפ"י הרמ"א ריא, ד, להקדים את היין לפירות, ואף אם הפירות יהיו קודמים לפי סדר שבעת המינים (סדר הפירות הוא: זית, תמר, ענבים, תאנה ורמון). ואמנם בילקוט יוסף ריא, א, כתב, שזית ותמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - כללי ברכה ראשונה | כתיבת תגובה

ט – סדר הקדימה בברכות שוות

ט,א – הערה 9 – אורז ופירות שבעת המינים כתבו הפמ"ג, חמד משה, כה"ח ריא, כז, ששבעת המינים קודמים. לעומת זאת כתב באבן העוזר שאורז קודם כי הוא מזין וברכתו מבוררת. וכתב בברכת ה' ח"ג ט, 25, שכך משמע מרוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - כללי ברכה ראשונה | כתיבת תגובה

י – סדר הקדימה בברכת הפירות ושבח ארץ ישראל

י,א – מעמד חיטה ושעורה שברכתם 'האדמה' הכוסס חיטה ושעורה שברכתם 'האדמה', כיוון שאינם נאכלים כפי מעלתם באפיה או בישול, אין להם קדימה על פירות העץ (שו"ע ריא, ה). ויש לברך תחילה על החביב יותר (מ"ב כז). ואפילו בין פרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ט - כללי ברכה ראשונה | כתיבת תגובה