הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ט – סדר הקדימה בברכות שוות

ט,א – הערה 9 – אורז ופירות שבעת המינים

כתבו הפמ"ג, חמד משה, כה"ח ריא, כז, ששבעת המינים קודמים. לעומת זאת כתב באבן העוזר שאורז קודם כי הוא מזין וברכתו מבוררת. וכתב בברכת ה' ח"ג ט, 25, שכך משמע מרוב הראשונים, שסתמו שברכת 'מזונות' קודמת לברכת העץ. וכך כתבתי בהערה 9.

ט,ט – סדר הקדימה בברכות שוות

בין אוכל ושתייה שברכתם 'שהכל', לפמ"ג משב"ז ריא, ו, החביב קודם, ולערוה"ש ריא, ז, האוכל קודם.

תפריט