ארכיון הקטגוריה: פרק טו – בונה סותר בבית וכלים

א – כללי בונה וסותר ומכה בפטיש

א,א – האם בניין לשעה אסור מהתורה בניין לשעה הוא בניין טוב שיכול לעמוד זמן רב אלא שהכוונה לפרקו תוך זמן מסוים, כמו המשכן. אמרו בירושלמי שבת ז, ב: "מה בניין היה במקדש? שהיו נותנין קרשים על גבי אדנים. ולא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ב – מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה

ב,א – המיישר קרקע המיישר קרקע אפילו כל שהיא, כדי שתהיה ראויה להילוך או בניה, הרי זה בונה ואסור מן התורה. במה דברים אמורים, כשמיישר גוף הקרקע, אבל המסיר ממנה אשפה שהושלכה בה על דעת לפנותה, אינו אסור משום בונה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ג – חיבור דברים לבית ולקרקע

ג,א – חיבור ארעי לקרקע ולבית אסור מדרבנן ביצה לב, ב: "בנין קבע אסרה תורה בנין עראי לא אסרה תורה, וגזרו רבנן על בנין עראי משום בנין קבע". ועוד עיין בהרחבה להלכה א', שנחלקו הפוסקים אם בניין קבע (כדוגמת המשכן) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ד – מלאכת אוהל מהתורה ומדברי חכמים

ד,א – אוהל קבע ואוהל ארעי וכמה זמן הוא ארעי למדנו בשבת קלח, א, שאוהל קבע אסור מהתורה וארעי אסור מדרבנן. וכן בביצה לב, ב: "בנין קבע אסרה תורה, בנין עראי לא אסרה תורה, וגזרו רבנן על בנין עראי משום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ה – מדיני אוהל

ה,א – בדיני אוהל בעניין סתירת אוהל ארעי בשינוי הסדר, כתבתי שמותר, כמובא בשש"כ כד, כב. ובחזו"א נב, ז, כתב להחמיר, מפני שאין לדעתו סדר בפירוק. ואין נראה. ובכל אופן ספק דרבנן להקל. מותר להניח ספרים בצורת אוהל, כי אינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ו – האסור והמותר בכלים

ו,א – בנייה בכלים (הרחבה להערה 5) ביצה כב, א: "בית שמאי סברי יש בנין בכלים ויש סתירה בכלים, ובית הלל סברי אין בנין בכלים ואין סתירה בכלים". וכן מבואר בביצה י, א; יא, ב, שבית הלל סוברים אין בניין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ז – איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים

ז,א – מהו החיבור האסור בכלים ומהו הרפוי המותר כתב בב"י שיג, ו, לעניין מיטה של פרקים, בשם הכלבו בשם הראב"ד, שאין מקפידים עליהם אם יתנועעו בתוך החור, ומותר להכניסם בחורים, שאין לגזור אלא בדבר שצריך להיות מעמידו בדוחק. וכתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ח – כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם

ח,א – תיקון כלים באופן רפוי – הכנסת ידית מטאטא ברפיון לכאורה בבית שהתרגלו להשתמש במטאטא שהמקל שלו מחובר ברפיון, והוא מתפרק מעת לעת, מותר להחזירו בשבת, כי אין חשש שמא יתקע. ואף אם היה מהדקו שם, כבר למדנו (בהרחבה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

ט – ניקוי רצפה ותיקונים בבית

ט,א – פתיחת כיור שנסתם האוסרים נשענו על המובא בכתובות ס, א: "תניא נחום איש גליא אומר: צינור שעלו בו קשקשין ממעכן ברגלו בצנעא בשבת ואינו חושש. מאי טעמא? מתקן כלאחר יד (בשינוי) הוא ובמקום פסידא לא גזרו בה רבנן. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה

י – מחתך

י,א – מחתך מחתך הוא דווקא במידה, אבל אם חיתך כדרך משחק ומתעסק אין בזה מלאכת מחתך כלל (מנחת חינוך מצוות השבת מוסך השבת לב). אבל הרמב"ם י, ז, כתב, שאם חתך כדרך משחק, פטור, כלומר אסור מדרבנן. ואפשר לומר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טו - בונה סותר בבית וכלים | כתיבת תגובה