חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ד – בית הדין

א – בית הדין בתהליך הגיור

אף שעיקר הגיור נעשה על ידי הגר שבוחר להצטרף לעם ישראל שנועד להביא את דבר ה' וברכתו לעולם, הגיור צריך להיעשות בפני בית דין. משום ששינוי מעמדו של הגר הוא פעולה משפטית שיש לה השלכות לכלל ישראל, ולכן הגיור צריך להתקיים על ידי בית דין (יבמות מז, א). אמנם אין צריך לשם כך סנהדרין קטנה של עשרים ושלושה דיינים, אלא די בבית דין של שלושה דיינים, שהוא המושב המשפטי המצומצם ביותר שקיים במשפט העברי (יבמות מו, ב; סנהדרין ג, א).[1]

בית הדין נצרך לכל שלבי הגיור. בשלב הראשון בית הדין בודק את רצונו של הגר להיכנס לעם ישראל ולקבל את התורה והמצוות, ומחליט אם לקבלו. בשלב השני בית הדין צריך להיות נוכח בעת קיום ברית המילה לגברים, ובעת הטבילה לגברים ולנשים. שהואיל והגיור תלוי במילה ובטבילה – אף הם בכלל משפט הגיור, וצריך שיתקיימו בפני בית דין של שלושה. לכן גם יש להקפיד שברית המילה והטבילה יתקיימו ביום, שהואיל והגיור נחשב כ'משפט', כשם שמשפטי התורה, ובכללם מושב בית הדין לקבלת הגר, צריכים להתקיים ביום, כך גם כל שלבי הגיור צריכים להתקיים ביום (שו"ע יו"ד רסח, ג).[2]


[1]. יבמות מז, א: "תנו רבנן: וּשְׁפַטְתֶּם צֶדֶק בֵּין אִישׁ וּבֵין אָחִיו וּבֵין גֵּרוֹ (דברים א, טז), מכאן אמר רבי יהודה: גר שנתגייר בבית דין – הרי זה גר, בינו לבין עצמו – אינו גר". עוד פסוק הובא ברש"י ותוס' (שם מו, ב, 'משפט') כמקור לזה: "תּוֹרָה אַחַת וּמִשְׁפָּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם וְלַגֵּר הַגָּר אִתְּכֶם" (במדבר טו, טז). אמנם פסוקים אלו אינם עוסקים בגיור, אלא רק בצורך לשפוט את הגרים כמו את כל ישראל, אולם למדנו מהם שבעקבות הגיור חל על הגרים מעמד משפטי ככל ישראל, וממילא מובן שגם הגיור עצמו צריך להיות בעל תוקף משפטי.

נחלקו האחרונים במהות תפקידו של בית הדין בגיור: יש סוברים שבית הדין הוא זה שמקבל את הגר בשם כל ישראל, וכן כתב הרב שאול ישראלי (חוות בנימין ח"ב שער ה, סז). ובכך ביאר את הדין שגיורי 'בתי דין של הדיוטות' תקפים (להלן ח), שעיקר הגירות היא קבלת הגר לכלל ישראל. וכן כתבו כמה פוסקים, שצריך רצון והסכמה של בית הדין לקבל את הגר (ישועות ישראל [טרונק] ג, ב; דברי מלכיאל ב, עז). ויש אומרים שהגר הוא שמתגייר, על ידי קבלת הזהות היהודית והמצוות, ובית הדין רק מאשר זאת. כ"כ הרב רוזנטל ב'משנת יעקב' (איסו"ב יג, ו). וכ"כ הרב פיינשטיין (דברות משה יבמות לה, ג), ומכוח זה פסק שגם ידיעה של הציבור שהגר מתנהג כישראל, מועילה להחשיבו כיהודי. וכן עולה מדברי מהרא"ל צינץ בשו"ת משיבת נפש (ב, נ), שכתב שאף הצעת דברים בפני שלושה על הכוונה להתגייר, יכולה להיחשב כקבלת מצוות. ראו מסורת הגיור יא, ח.

[2]. על כך שאי אפשר להתגייר בלא בית דין, אמרו בקידושין סב, ב: "גר צריך שלושה, משפט כתיב ביה". וכן אמרו לגבי הטבילה, שהיא צריכה להיות בנוכחות בית דין (יבמות מו, ב; מז, ב). מנגד, למדנו (יבמות מה, ב) שרב אסי הכשיר גיורת על סמך הטענה: "מי לא טבלה לנידותה", כלומר, כיוון שידוע שטבלה לנידתה, הרי שהתגיירה. הקשו הראשונים: איך הטבילה לנידתה מועילה לגיורה, והרי היא לא היתה בפני שלושה?

יש שביארו שטבילה בלא נוכחות בית דין אינה מועילה לגיור, ואין הלכה כרב אסי (בה"ג), או שרב אסי התכוון למקרה מיוחד שבו טבלה לנידתה בפני שלושה (ריטב"א ונימוקי יוסף).

לעומתם תירצו בתוספות (יבמות מה, ב, 'מי'), שנוכחות בית הדין מעכבת רק בקבלת המצוות, אבל הטבילה כשרה כל זמן שידוע שהתקיימה גם אם היתה בלי נוכחות בית דין, וזה מה שהיה במקרה של רב אסי. וכ"כ מרדכי, רא"ש, אגודה (יבמות שם), מהר"ם מרוטנבורג (שם מו, ב) ור"ן (קידושין כו, א, בדפי הרי"ף). ובתוספות שם כתבו ביאור נוסף, שהואיל וידוע לכל שטבלה לנידתה, טבילתה נחשבת כמתבצעת בפני בית דין.

יש אומרים בדעת רי"ף ורמב"ם, שהטבילה היתה שלא בפני בית דין ולשם נידה בלא כוונה מפורשת לשם גיור, ואכן בדיעבד טבילה לנידה מועילה לגיור, וילדיה של הגיורת ייחשבו יהודים על סמך טבילה זו. אך לכתחילה אין להתחתן עמה בלא שטבלה בפני בית דין לשם גיור. המדובר במצב שידוע בקהילה שהיא נוהגת לטבול לנידתה כיהודייה או שידוע שהיא נוהגת כיהודייה וממילא מסתבר שגם טובלת לנידתה, ולכן לדעתם טבילתה זו נחשבת לה כגיור (כ"כ בדעת הרי"ף: מהרא"ל צינץ במשיבת נפש ב, נ. וכך נראה מדעת רמ"ך, שו"ת רדב"ז ד, פו; פרח מטה אהרן ב, נא, בדעת הרי"ף. וכך דעת התשב"ץ ג, רכז. ולפי צפנת פענח איסו"ב יג, ט, ודברות משה יבמות לה, ג, כך דעת הרמב"ם. ראו פרק טז במסורת הגיור, שיש אומרים שהתנהגות יהודית יכולה להוות תחליף לקבלה של בית הדין). ויש מבארים שטבילתה לנידתה אינה יכולה להועיל לגיור, אלא שבמקרה שלא ידוע אם הגיורת עברה גיור כדין, הטבילה לנידתה יוצרת חזקה שכפי הנראה התגיירה כהלכה וטבלה בפני שלושה, ולכן ילדיה בחזקת יהודים. אבל כיוון שאין עדים על גיורה בפני בית דין, אין מחתנים אותה בלא שתביא עדים שהתגיירה כהלכה, או שתטבול בפני בית דין (כן פירשו בדעת רי"ף ורמב"ם: מאירי, מ"מ בפירושו העיקרי, מהריב"ל, ראנ"ח, שו"ת תורת אמת כ, וב"ח. ורמב"ן ורמ"ך פירשו כך בדעת רמב"ם). ורמב"ן ורשב"א (יבמות מה, ב) ביארו את הרי"ף על דרך התוספות, שהיתה קבלת מצוות בבית דין בפני שלושה, אלא שהואיל והטבילה לא היתה בפני ג', לכתחילה אין להתחתן עמו.

בשו"ע רסח, ג, סתם כדעת תוס' ורא"ש, שגם בדיעבד קבלת המצוות חייבת להיות בפני שלושה, אבל אם מל או טבל שלא בפני שלושה ובלילה – בדיעבד הגיור כשר. והזכיר את דעת רי"ף ורמב"ם בשמם, שבלא טבילה בפני שלושה אסור להתחתן בישראל.

מילה: לדעת רבים דין מילה כדין טבילה, וכשם שטבילה צריכה להיות לכתחילה בפני שלושה כך מילה. וכן לעניין בדיעבד, כשם שלגבי טבילה נחלקו הראשונים אם הגיור כשר כשנעשתה שלא בפני שלושה, כך גם במילה (רמב"ן, טור, שו"ע רסח, ג, וכך משמע מריטב"א). ויש אומרים שמילה אינה צריכה שלושה אפילו לכתחילה (ב"ח בביאור רמב"ם וסמ"ג), וכפי שבמילת יהודי אין חובה שיהיו שלושה (ערוה"ש רסז, ד; רסח, ג). למעשה כתב הב"ח שיש לחוש לדעת רמב"ן, והביאוהו מהר"ם שיק יו"ד רמח, ואחרונים רבים.

ב – הכשרים לשמש כדיינים

לכתחילה דייני הגיור צריכים להיות תלמידי חכמים, על מנת שיבצעו את הגיור כהלכה וישקלו כראוי אם לקבל את הגר. בדיעבד, גם אם דייני הגיור לא היו תלמידי חכמים, כל שהיו כשרים לעדות – הגיור תקף. הכשרים לעדות הם יהודים שומרי מצוות שלא נודע שעוברים בזדון על אחת ממצוות התורה (להלן הלכה ט). ויש אומרים שמלכתחילה יהודים שומרי מצוות שאינם תלמידי חכמים יכולים לשמש כבית דין לכל תהליך הגיור, ובלבד שאחד מהם ידע כיצד לקיים את מעשה הגיור כהלכתו.

למעשה, בדיעבד אם היו הדיינים שומרי מצוות שאינם תלמידי חכמים – הגיור בעל תוקף גמור. אבל לכתחילה יש להקפיד שדייני הגיור יהיו תלמידי חכמים. ומנהג ישראל שרבני המקום הם האחראים על הגיור, כדי שקבלת הגרים תהיה בהסכמה רחבה של כל הקהילה. אולם במעמד ברית המילה והטבילה, אפשר להסתפק לכתחילה בשלושה יהודים כשרים שישמשו כבית דין ויפקחו שהמצווה נעשית כהלכה. וזאת משום שבשלב המילה והטבילה הדיינים אינם צריכים להפעיל שיקול דעת, אלא הם ממשיכים בתהליך הגיור על סמך החלטת בית הדין שקיבל את הגר[3]


[3]. ביבמות מו, ב, מבואר שדייני הגיור אינם צריכים להיות 'מומחים'. לרוב הראשונים 'מומחים' הם דיינים שנסמכו איש מפי איש עד משה רבנו (רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, תוס' רא"ש שם, ועוד). ולרש"י מומחים הם "רבנן רברבי", כלומר חכמים גדולים. עוד מבארת הגמרא בהמשך (מז, ב), ששלושה תלמידי חכמים מודיעים למתגייר מקצת מצוות במעמד הטבילה. הרי שדייני הגיור צריכים להיות תלמידי חכמים, אך אין צורך שיהיו סמוכים או חכמים גדולים. וכ"כ המאירי יבמות מו, ב, שצריך שהדיינים יהיו תלמידי חכמים. וכך משמע מדברי ראשונים רבים, שכתבו בסתם שהגיור נעשה במעמד תלמידי חכמים, ומהם: בה"ג, רי"ף, ראב"ן, ר"י (תוס' ר"י הזקן קידושין סב, ב), ריא"ז, רוקח, רא"ש, רבנו ירוחם, אגודה. וכ"כ הטור (רסח, ב): "ותלמידי חכמים עומדים על טבילתו ומודיעין אותו". וכ"כ הרמ"א רסח, ב, והביאו את דבריו אחרונים רבים, ומהם: לבוש ב, וערוה"ש ח. וכ"כ הרב חיים פלאג'י (לב חיים ג, כח). וכ"כ הרב גורן (תחומין כג עמ' 171; תרומת הגורן ב, מז), שיש להקפיד שדייני הגיור יהיו תלמידי חכמים "בעלי סמיכות להוראה", שלולא כן מדובר ב"מכשלה גדולה לתורה ולישראל".

מנגד, יש סוברים שאין צורך שדייני הגיור יהיו תלמידי חכמים, אלא די שיהיו יהודים כשרים. וכ"כ רמב"ם (איסו"ב יד, ו) בסתם: "ושלושה עומדים על גביו", הרי שלא צריך תלמידי חכמים. וכ"כ סמ"ג, ארחות חיים, יש"ש (יבמות ד, מו), ובנימין זאב (א, עב). וכ"כ בשו"ע רסח, ג: "כל ענייני הגר, בין להודיעו המצוות לקבלם, בין המילה בין הטבילה – צריך שיהיו בג' הכשרים לדון". וגם הדיוטות כשרים לדון, כמובא בשו"ע חו"מ ג, א: "וכל שלושה נקראים בית דין, אפילו הדיוטות". הוסיף שם רמ"א: "דאי אפשר דלית בהו חד דיודע סברות בדינים. אבל אי לית בהו חד דידע – פסילי לדון". וכתב מהר"ם שיק יו"ד רמ"ח, שהכוונה שאחד מהם יהיה 'גמיר', היינו "יודע סברות באותו דבר שאנו דנין בו". וכ"כ הרב יעקב ספיר לרב נתן אדלר (אבן ספיר ח"ב עמ' קסז), והוסיף שאף לרמ"א (יו"ד רסח, ב) שכתב שיהיו הדיינים תלמידי חכמים, זהו דווקא "לכתחילה ולמצוה, וגם זה רק לקבלת המצות… ולא לטבילה". וכ"כ הרבי הריי"צ (אגרות חלק ט' ג'רסח): "ויבחר בשנים יהודים שומרי שבת ושומרי מצות, שמהם יעשה חברי הבית דין". וכ"כ באג"מ (יו"ד א, קנט), שאף לכתחילה אפשר לגייר בשלושה שאינם תלמידי חכמים, כשאחד מהם יודע להדריך את חבריו בביצוע הליך הגיור.

לסיכום, הכל מסכימים שדייני הגיור אינם צריכים להיות 'מומחים' (סמוכים או מגדולי החכמים), ונחלקו ראשונים ואחרונים האם צריך שהדיינים יהיו תלמידי חכמים. ובדיעבד מוסכם שכל עוד מדובר באנשים כשרים לעדות, היינו יהודים שומרי מצוות שלא נודע שעוברים בזדון על אחת ממצוות התורה – הגיור תקף (להלן הלכה ט). ואף שמעיקר הדין כל שלושה תלמידי חכמים יכולים להקים בית דין ולגייר, מנהג ישראל שרבני המקום הם האחראים על הגיור, כדי שקבלת הגרים תהיה בהסכמה רחבה של כל הקהילה, וכעין שכתב ר' גרשום הגוזר בכללי המילה (זכרון ברית לראשונים עמ' 133): "וצריך ג' תלמידי חכמים או ג' חשובי העיר שעומדים על גבי הגר".

ג – מצווה לקבל גרי צדק

מצווה לקרב ולגייר את גרי הצדק, ועל כן אמרו חכמים שמעת שיודעים שרצונו של הגר להתגייר הוא רצון אמיתי, אין לעכב את הגיור, כי אין להשתהות בקיום המצווה (יבמות מז, ב). בכלל מצווה זו לְלַוות וללמד את גר הצדק לקראת קבלתו בבית הדין. מצווה זו כלולה במצוות אהבת ה' ובמצוות אהבת הבריות.

אהבת ה', שנאמר (דברים ו, ה): "וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלוֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ". אמרו חכמים (שם בספרי): "וְאָהַבְתָּ אֵת ה' – אהבהו על הבריות", וכדרך שאברהם אבינו ושרה אמנו היו מקרבים את הגרים, שנאמר (בראשית יב, ה): "וְאֶת הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר עָשׂוּ בְחָרָן". ומה הכוונה עָשׂוּ? "הלא אם מתכנסים כל באי העולם לברוא יתוש אחד ולהכניס בו נשמה – אינם יכולים!" והיאך יכלו אברהם ושרה לעשות נפשות? "אלא ללמדך שכל מי שהוא מקרב את הגר, כאלו בראו… אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים" (ברא"ר לט, יד; פד, ד).

אהבת הבריות, משום שיש בגיור חסד למתגייר, שעל ידי הגיור יזכה להיכנס תחת כנפי השכינה ולהתעלות במעלת ישראל. ולכן כל המסייעים למתגיירים להתגייר, מקיימים בכך את מצוות "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ" (ויקרא יט, יח), שעל גביה נוספה מצווה מיוחדת לאהוב את הגר, שנאמר (דברים י, יט): "וַאֲהַבְתֶּם אֶת הַגֵּר כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם" (לעיל א, א).[4]


[4]. באזהרות ר"י אלברצלוני כתב שקבלת גרים בכלל מצות אהבת הגר, והרב פערלא כתב שהיא נכללת במצוות אהבת ה'. אמנם מוני המצוות לא מנו מצווה זו, וכפי הנראה מפני שהיא מצווה כללית שכוללת את כל המצוות. בכל אופן, מוסכם שמצווה לקבל גרים, וכפי שכתב הראב"ד (בעלי הנפש סוף שער הטבילה), שעל כן כאשר מטבילים גר קטן, מברכים לפני טבילתו: 'וציוונו על הטבילה'. כיוצא בזה כתב בתוס'-רא"ש (יבמות קט, ב), שכאשר הגר מתאמץ להתגייר, על בית הדין לקבלו, והסירוב לקבלו הוא חטא שעלולים להיענש עליו, וכדרך שישראל נענשו על שהאבות לא קיבלו את תמנע שיצא ממנה עמלק שציער את ישראל (סנהדרין צט, ב).

ד – גיור לשם טובות הנאה

הגיור צריך להיות לשם שמיים, היינו מתוך הזדהות עם היהדות, אבל אם הנוכרי מבקש להתגייר שלא לשם שמיים, אין לקבלו. לפיכך, על בית הדין לברר לשם מה הנוכרי בא להתגייר. אם התברר שהוא רוצה להתגייר לשם אישות, היינו כדי להתחתן עם יהודייה, או לשם שיפור מצבו הכלכלי – אין לקבלו, הואיל ואין גיורו לשם שמיים. לפיכך אמרו חכמים (יבמות כד, ב): "אין מקבלים גרים לימות המשיח", כי אז יש חשש שהגיור לשם כבוד וממון. "כיוצא בו, לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה". בימי דוד משום שביקשו להתגייר מפחד חילותיו, ובימי שלמה משום שביקשו להתגייר כדי לזכות בעושרם של ישראל. וכן אמרו חכמים שאין מקבלים "גרי אריות וגרי חלומות", היינו אנשים שאינם מזדהים עם היהדות, אך באים להתגייר מפחד, כדי שלא יהרגום אריות, או כי מלאך הזהיר אותם בחלום להתגייר כדי להינצל מפורענות.

אמנם גם בימים שבהם ישראל זוכים לעושר וכבוד, אם בית הדין מתרשם שכוונת הגר לשם שמיים – מקבלים אותו. וכפי שקבלו בימי דוד את איתַי הגיתי, שהואיל והיה עשיר ונכבד, היה ברור שבא להתגייר לשם שמיים. וכן מסופר (מנחות מד, א) שגיירו אשה שבאה להתגייר לשם חתונה, כי מתוך סיפורה התברר שעיקר כוונתה לשם שמיים (תוס' יבמות כד, ב, 'לא').[5]

עבר בית הדין, בזדון או בשגגה, וקיבל גרים שלא באו לשם שמיים, לדעת רבי נחמיה אין לגיורם תוקף. אולם להלכה, אף שלכתחילה אין לקבל גר שמתגייר לשם אישות, אם קיבלו אותו – גיורו גיור, וכפי שמבואר במשנה (יבמות כד, ב; שו"ע יו"ד רסח, יב. ראו לעיל ג, ט, 8, לגבי גיור הכותים – השומרונים).


[5]. במנחות מד, א, מסופר על זונה עשירה בכרכי הים שהיתה גובה ארבע מאות זהובים בשכרה. פעם ביקש יהודי לחטוא עמה, שילם לה שכרה ולבסוף בזכות מצוות הציצית נמנע מלחטוא עימה. הדבר עורר את התפעלותה וביקשה שיכתוב לה את שמו ומקום מגוריו ושם רבו. "עמדה וחילקה כל נכסיה: שליש למלכות (כדי שיניחו לה להתגייר), ושליש לעניים (לכפר עוונותיה), ושליש נטלה בידה חוץ מאותן מצעות, ובאת לבית מדרשו של ר' חייא. אמרה לו: רבי, צווה עלי ויעשוני גיורת. אמר לה: בתי, שמא עיניך נתת באחד מן התלמידים?", כי חשש שמא לא מצאה חתן מבני עמה ובאה להתגייר כדי להתחתן עם אחד התלמידים ולא לשם שמיים. "הוציאה כתב מידה ונתנה לו", ובמכתב היה רשום המעשה, וממנו היה מובן שהיא עשירה ובקלות יכלה לבחור חתן נוכרי, אבל היא בחרה בתלמיד מפני גדולת רוחו. כיוון שכך, הסכים לגיירה. "אמר לה: לכי זכי במקחך! אותן מצעות שהציעה לו באיסור – הציעה לו בהיתר". מכאן למדו התוס' (יבמות כד, ב, 'לא') שאם עיקר כוונת הגיור לשם שמיים, מגיירים גם כאשר הגיור לשם נישואין. ראו עוד במסורת הגיור ב, ב-ו.

ה – הדילמה של בית הדין

כדי להבין את הדילמה הגדולה שניצבת בפני בית הדין בבואו להחליט על קבלת הגר, נחזור ליסודות. תכליתו של הגיור היא להצטרף לעם ישראל, עַמו של ה', שייעודו הוא ללכת בדרכי ה' ולהביא ברכה לכל משפחות האדמה. לשם כך נתן ה' לעמו ישראל את תורתו ואת מצוותיו, שעל ידי קיומן יזכה לאורו וברכתו, ויוכל לתקן את העולם.

הבעיה שאין לבית הדין יכולת לדעת בוודאות האם הגר מעוניין להתגייר מתוך אמונה בה' ורצון לקיים מצוות, או שהוא מעוניין להתגייר לשם טובות הנאה או לשם הסדרת נישואיו. ואף שהגר מצהיר על אמונתו בה' ורצונו לקיים מצוות, אין ביכולתם של הדיינים לבחון כליות ולב ולדעת האם הוא דובר אמת או שקר, או שדבריו חצויים – חלקם אמת וחלקם שקר. ואף במקרה שהדיינים נוטים לחשוב שהגר דובר אמת, אין ביכולתם לדעת האם בפועל הגר יעמוד בקשיים הכרוכים בהשתלבות בעם ישראל ובקיום המצוות, או שמא בעקבות חולשת אופיו או הקשיים שייתקל בהם – ייחלש באמונתו ויפסיק לקיים מצוות, ואולי אף יחזור לזהותו הקודמת. וכן מנגד, גם כשהדיינים נוטים לחשוש שהגר משקר, ובאמת אינו מזדהה עם היהדות ואינו מתכוון לקיים מצוות, ובקשת הגיור היא כדי להסדיר את נישואיו או מעמדו בישראל, ייתכן שבמשך הזמן בהיותו חי בקרב ישראל, יתקדם בהדרגה למדרגת גר צדק. גם הניסיון מלמד שקשה לצפות את העתיד, שכן היו גרים שמתחילה התלהבו מאוד מהיהדות, ולאחר גיורם חזרו לסורם. והיו גרים שנראו כאדישים ליהדות, ורק מפני שכבר חיו עם בן זוג יהודי קיבלום בדוחק, ולאחר הגיור, בתהליך הדרגתי, התחזקו מאוד עד שנעשו צדיקים גדולים.

אם כדי להימנע מקבלת גרים שלא יהיו גרי צדק, בית הדין יסכים לגייר רק גרים שקרוב לוודאי שיהיו גרי צדק, יחטא בדחיית גרים רבים שהיו יכולים להיות גרי צדק, ויגרום רעה גדולה לעם ישראל. שכן אמרו חכמים (פסחים פז, ב): "לא הִגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים", הרי שדחיית גר מאריכה את הגלות ומעכבת את הגאולה. יתר על כן, סירוב לקבל גר ששורש נשמתו בישראל, עלול לגרום סכנה גדולה לישראל, שכן מדובר בנשמה גדולה שלא מצאה את תיקונה, והיא עלולה להתהפך לרע. וכפי שאמרו חכמים על תמנע, שהיתה בת מלכים, ורצתה להידבק בזרעו של אברהם אבינו ולהתגייר. אולם האבות דחו אותה, כפי הנראה מפני שהרגישו שמידותיה אינן טובות. הלכה והיתה פילגש לאליפז בן עשו, ונולד ממנה עמלק שציער את ישראל. מכאן למדו חכמים שאחר שתמנע חזרה וביקשה שוב ושוב להתגייר, היו האבות צריכים לגיירה ולא לרחקה (סנהדרין צט, ב; ברא"ר פב, יד). וכן למדנו, שבעקבות התרשלות אברהם אבינו בגיור אנשי סדום, נגזר על בניו שישתעבדו במצרים (נדרים לב, א; לעיל א, ט, 5).

מנגד, אם בית הדין ישכנע נוכרים להתגייר או יקל לגייר כל מבקש, יגרום רעה גדולה לישראל בקבלת גרים שימשיכו להזדהות כגויים ולנהוג כמנהגם, וישפיעו לרעה על חבריהם ושכניהם שילמדו מדרכם. על גרים כאלה אמרו חכמים (יבמות מז, ב): "קשים גרים לישראל כספחת" (לעיל א, יא, 7), ועל מקבלי גרים שכאלה אמרו (יבמות קט, ב): "רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים".

פעמים רבות המציאות מורכבת, כוונת הגר אינה מספיק לשם שמיים, ויש אכן חשש שגיורו יגרום צרות וסיבוכים, ואולי הוא ובני משפחתו ישפיעו על חבריהם היהודים לרעה. אולם יש גם סיכוי שלאחר תהליך ארוך ומיוסר, הוא וצאצאיו יתערו בישראל ויספגו את אמונת ישראל, ויצאו מהם גדולים וצדיקים.

ו – שיטות שמאי והלל

החלטת בית הדין תלויה גם באופיים ובניסיון חייהם של הדיינים. אם הם נוטים לחסד וגישתם אופטימית, או שנפגשו בעבר עם גרים צדיקים, ייטו לראות את הגר בעין טובה ולהאמין שכוונתו טובה, ויקבלו אותו. ואם הם נוטים למידת הדין ועמדתם מפוכחת ופסימית, או שנפגשו בעבר עם גרים שהתגלו כמנוכרים לישראל ולמצוות, ייטו לפקפק בכוונת הגר ולא יסכימו לקבלו.

כיוצא בזה מסופר בתלמוד (שבת לא, א), על נוכרי אחד שבא לפני שמאי ושאלו: כמה תורות יש לכם? השיב לו שמאי: שתים – תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אמר לו: שבכתב – אני מאמינך, ושבעל פה – איני מאמינך. גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתב. גער בו שמאי והוציאו בנזיפה. בא לפני הלל – גיירו, והתחיל ללמדו עד שקיבל עליו גם את התורה שבעל פה.

שוב מעשה בנוכרי שבא לפני שמאי הזקן, וביקש להתגייר על מנת שיְלַמֵּד אותו את כל התורה על רגל אחת. דחפו שמאי באַמַּת הבניין שבידו, שהיאך אפשר ללמד את כל התורה על רגל אחת?! ומה שדחפו באמת הבניין, מפני שכך היתה דרכם של גדולי החכמים, שכל עוד לא שימשו בתפקידים ציבוריים, התפרנסו ממלאכתם. הלל היה חוטב עצים ושמאי היה בנאי. בדחיית הגוי באמת הבניין שבה היה מיישר את בניינו, רמז לו שמאי שבקשתו אינה ראויה ונוטה מדרך הישר. בא אותו הגוי לפני הלל, הסכים לגיירו, ואמר לו: מה ששנוא עליך – אל תעשה לחברך, זוהי כל התורה על רגל אחת, וכל שאר דברי התורה הם פירושים והסתעפויות של היסוד הגדול הזה, ועליך להמשיך ללומדם כדי לקיים את התורה.

שוב מעשה בנוכרי אחד ששמע על בגדי הכהן הגדול והתפעל מכבודו ומהדר יופיים של בגדיו. בא לפני שמאי וביקש להתגייר על מנת שיתמנה לכהן גדול, דחפו שמאי באמת הבניין שבידו, שהרי מי שלא נולד כהן – לא יוכל להיות כהן גדול. כשבא לפני הלל עם אותה בקשה, קבלו הלל וגיירו, ואמר לו שהואיל ורצונו להיות אדם גדול בישראל, עליו ללמוד 'טכסיסי מלכות', היינו את התורה. כשהגיע הגר לפסוק שבו מבואר שאף ישראלים אינם יכולים לשמש בכהונה, נשא קל וחומר בעצמו והבין שגר אינו יכול להיות כהן גדול והסכים להיות יהודי רגיל.

סיימו חכמים את סיפורם בכך שלְיָמים הזדמנו שלושת הגרים הללו למקום אחד, ואמרו: "קפדנותו של שמאי בִּקשה לטורדנו מן העולם, ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה". לכאורה לפי שורת הדין שמאי צדק בכך שלא קיבל את שלושת הגרים האלו, שכן לפי דבריהם הם לא קיבלו את התורה והמצוות. בנוסף, מסתבר שלעומת אותם שלושה גרים ששמאי דחה והלל קיבל והתברר שהיו גרי צדק, היו מקרים שהלל קיבל גרים שלאחר מכן חזרו לסורם והתברר ששמאי צדק. אולם מכך שהגמרא בחרה להביא את סיפורם של הגרים שהלל קיבל והתברר שהיו גרי צדק, משמע שעדיף ללכת בשיטת הלל. כלומר, אף שברור שיש מקום לשיטת שמאי, וכל רב שדומה באופיו ובתפיסת עולמו לשמאי צריך להיות נאמן לדרכו, רצתה הגמרא ללמדנו שדרכו של הלל עדיפה.

בתוך כך למדנו, שגם לגר מותר לבחור להתגייר אצל רבנים שהולכים בדרכו של הלל, ואף אם ביקש להתגייר אצל רב אחד ולא קיבלו, רשאי ללכת להתגייר אצל רב אחר. וכן מותר לרב לקבל גר שנדחה על ידי רב אחר.

ז – הכל לפי ראות עיני בית הדין

הואיל ובית הדין אינו יכול לדעת בוודאות את אשר בליבו של המתגייר, ואינו יכול לנבא כיצד ינהגו הגר וצאצאיו בעתיד, על בית הדין לשקול את כל הצדדים, ולהכריע על פי שיקול דעתו. כלומר, כמעט תמיד ישנו ספק מסוים האם נכון לקבל את הגר או לדחותו, ועל בית הדין האחריות והסמכות להחליט לפי מה שנראה בעיניו, וכפי הכלל המפורסם: "הכל לפי ראות עיני בית דין" (ב"י רסח, יב; ש"ך כג).

ויש מצבים שבהם נחלקו הפוסקים, עד כמה יכול בית הדין להשתמש בסמכותו ולגייר גר שיש חשש כבד שאין גיורו לשם שמיים. יש מחמירים וסוברים, שכאשר ישנו ספק מבוסס שמא המבקש להתגייר אינו מתכוון לשם שמיים, חובה לדחותו, ואין הדבר נתון לשיקול בית הדין. ולכך התכוונו חכמים (יבמות כד, ב) בהדרכתם שלא לקבל גר שמעוניין לשאת יהודייה, ולא לקבל גרים בשעה שישראל חיים בעושר, כי במקרים אלו יש חשש כבד שהגיור לשם אישות או לשם ממון, ולא לשם שמיים. ורק כאשר מסתבר מאוד לבית הדין שעיקר כוונת הגר לשם שמיים ובכוונתו לקיים מצוות בדבקות, למרות שיש גם מניע של נישואין או ממון, ביכולתו להפעיל שיקול דעת ולקבלו.

מנגד, יש מקילים וסוברים, שגם במקום שיש חשש מבוסס שכוונת הגר אינה לשם שמיים, כגון שהוא רוצה לשאת אשה יהודייה או לשפר את מצבו הכלכלי, אם בית הדין מעריך שיש סיכוי שהגר יתקדם ויהיה גר צדק, רשאי לגיירו. וכן אם על ידי הגיור בת זוגו תשמור על זהותה היהודית ותינצל מהתבוללות, רשאי בית הדין להחליט לגיירו, למרות שעיקר כוונתו להתגייר לשם נישואין או ממון. כי מה שאמרו חכמים שלא לגייר לשם אישות או ממון, הוא דווקא כאשר כל כוונת הגר היא לשם אישות או ממון, אבל אם יש לו גם כוונה לשם שמיים – מותר לגייר. עוד ביארו שזו הדרכה טובה שלא לקבל גרים לשם אישות אבל לא דין מחייב, וכאשר יש בכך צורך מיוחד כדי להציל מהתבוללות או כאשר רואים הדיינים גם כוונה טובה אצל המתגייר, בסמכותם להחליט לגייר למרות שהמניע העיקרי לגיור אינו לשם שמיים.[6]


[6]. כפי שלמדנו בהלכה הקודמת, שמאי דחה גרים שלפי הצהרתם לא התכוונו להתגייר לשם שמיים אלא לשם לבישת בגדי כהן גדול, או לא התכוונו לשמור את המצוות כראוי אלא רק את התורה שבכתב או מה שאפשר ללמוד על רגל אחת. ואילו הלל קיבל אותם, כי העריך שיהיו גרי צדק. וכן כתבו התוס' (יבמות כד, ב, 'לא'), שהלל גיירם כי "בטוח היה הלל דסופו לעשות לשם שמים". ואמנם בתשורת ש"י א, תקכו, כתב שהלל סמך על רוח הקודש, אולם דעת רוב ככל הפוסקים שהלל סמך על השערתו שיהיו גרי צדק ולא על רוח הקודש, שכן ידוע שאין פוסקים לפי רוח הקודש (ב"מ נט, ב), וממילא ידע שיש אפשרות שאולי לא יהיו גרי צדק. כ"כ הרב צירלסון (עצי הלבנון יו"ד סג); פרי השדה ב, ג; הרב מרדכי איידלברג (חזון למועד ו); יבי"א חלק יא, יו"ד כח. ראו במסורת הגיור ב, ג-ד. ושם ב, ו, מבואר שכאשר יש ספק אם הגר מתכוון לשם שמיים, יש סוברים שאסור לבית הדין לקבלו (יד הלוי א, יו"ד קמה; בית שערים יו"ד שסא). ויש אומרים שבסמכותם לגיירו (הרב אליהו גוטמכר באדרת אליהו יו"ד פז; פרי השדה ב, ג; עא; משפטי עוזיאל ח"ב יו"ד נג). וביאר הרב בלייח (ראו מסורת הגיור כה, ג), שדברי חכמים (יבמות כד, ב) שלא לגייר לשם אישות וממון הם עצה טובה ולא הלכה מחייבת.

עוד ראו במסורת הגיור ב, ה; ז-ח, שנחלקו הפוסקים האם הכלל: "הכל לפי ראות עיני בית דין" הוא כלל רחב, שמעניק לדיינים סמכות רבה לקבל גרים כל אימת שהם סבורים שיש בכך תועלת לכלל ישראל או להצלת בן הזוג היהודי מהתבוללות. או שמא הכלל מצומצם למקרה שיש ספק לגבי כוונותיו של הגר עצמו, אבל כאשר ברור שבא לשם אישות וכדומה אין לקבלו, זולת מקרים מיוחדים שבהם ברור שכוונתו לשם שמיים (ראו עשה לך רב ג, כט). מחלוקת זו היא חלק מהמחלוקת הגדולה האם כדי למנוע התבוללות ניתן לגייר בני זוג נוכריים שלא צפוי שיקיימו אורח חיים דתי אלא יחיו כבעלי 'זהות יהודית' בלבד, להלן ו, ד-ו.

ח – בית דין של הדיוטות

כפי שלמדנו (בהלכה ד), אמרו חכמים (יבמות כד, ב): "לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה". בימי דוד מפני החשש שהם מבקשים להתגייר מפחד חילותיו, ובימי שלמה מפני החשש שהם מבקשים להתגייר כדי לזכות בעושרם של ישראל. אולם קשה, הרי חכמים אמרו (יבמות עט, א), שבימי דוד ושלמה גיירו מאה וחמישים אלף גרים, שראו כיצד ישראל נוהגים כבוד בגרים הגבעונים וביקשו להתגייר, והם שסייעו לשלמה בהכנת החומרים לבניין המקדש (לעיל ג, ז).

ביאר הרמב"ם (איסו"ב יג, טו), שאכן בתי הדין הרשמיים לא קיבלו גרים בימי דוד ושלמה, אולם הרבה גרים היו מתגיירים "בפני הדיוטות, והיו בית דין הגדול חוששין להם: לא דוחין אותן אחר שטבלו מכל מקום, ולא מקרבין אותן עד שתֵראה אחריתם" (וכ"כ רמב"ן ורשב"א). לדעת רובם המכריע של הפוסקים, לא היה ספק בתקפוּת הגיור, שכן בדיעבד הדיוטות כשרים לגייר, ומה שבית הדין הגדול לא קֵרב אותם עד שיראה כיצד נוהגים, הכוונה שלא סמכו על נאמנותם בכשרות או שהמליצו שלא להתחתן עמהם, עד שיראו שהם נוהגים כהלכה.[7]

נחלקו הפוסקים מה היה היחס של בית הדין הגדול לאותם בתי דין של הדיוטות שגיירו את מאה וחמישים אלף הגרים: יש אומרים שבית הדין הגדול התנגד לכך שגיירו שלא כדין, אלא שהואיל ובדיעבד כל יהודי שכשר לעדות כשר לשמש כדיין לגיור, גיורם של ההדיוטות היה תקף (כס"מ איסו"ב יג, טו; עזרת כהן יד).

ויש אומרים שבית הדין לא התנגד לגיורי בתי הדין של ההדיוטות, אלא העדיף להעלים עין מגיוריהם, ואולי אף תמך בהם בשתיקה. שכן לא ייתכן שהתנגד ומחה בהם, ולמרות זאת גיירו מאה וחמישים אלף בניגוד לעמדתו. אלא עמדתו היתה שאין ראוי לחכמים לגייר גרים שבאים להתגייר לשם ביטחון ועושר, אולם מאידך, גם אין ראוי לדחותם. ולכן העדיף שהדיוטות יגיירו אותם, כי להם מותר להיענות לגרים כאלה ולגיירם (מ"מ איסו"ב יג, יד; אדרת אליהו יו"ד פז).[8]


[7]. אמנם יש סוברים שלרמב"ם אם לא קיימו מצוות לאחר גיורם, בית הדין הגדול היה מבטל את גיורם או שהיה מטיל בו ספק (חזון נחום ח"א צ, ה; אול"צ ח"א יו"ד יב). ויש אומרים שאם המשיכו לעבוד עבודה זרה היה מבטל את גיורם (אבני צדק אה"ע כז; פ, כמובא במסורת הגיור ז, יט-כ). אולם לרובם המכריע של הפוסקים, הרמב"ם לא הטיל ספק בגיורם של ההדיוטות, וכפי שעולה מדבריו לגבי הנשים של שלמה ושמשון (איסו"ב יג, יז). ומה שהיו "חוששין להם", היינו שלא סמכו על נאמנותם בכשרות, וכ"כ הרב אליהו גוטמכר, הרב יחזקאל בנט, הרב מסעוד הכהן (פרחי כהונה אה"ע י), ועוד רבים. או שחששו להתחתן עמהם עד שתיראה אחריתם, וכ"כ הרב גלזנר (חקור דבר עמ' יג); נהר מצרים (הל' גרים ד); הרב הרצוג (היכל יצחק אה"ע א, כ, ז), ועוד, כמובא במסורת הגיור ז, כא.

[8]. כתב ה'מגיד משנה' (איסורי ביאה יג, יד): "ביאר רבינו, שבית דין הדיוטות היו מגיירין אותם, ובדיעבד כולן גרים". ה'כסף משנה' (שם הל' טו) הבין מדבריו שלדעתו בית דין של הדיוטות רשאי לגייר גם גרים שבאים לשם דבר אחר, ורק לבתי דין רגילים אסור לקבל גרים כאלו. אולם ה'כסף משנה' עצמו חלק עליו, וביאר שגם להדיוטות אסור לגייר לשם דבר, וההדיוטות שגיירו בימי דוד ושלמה עשו שלא כהלכה, אלא שבדיעבד גיוריהם גיורים. וכ"כ הרב קוק (עזרת כהן יד); הרב צבי הירש גרודזנסקי (המאסף טז, ב, כ); והרב דב אברמוביץ' (דת ישראל ח"ב עמ' קנג).

מנגד, יש סוברים שלהדיוטות מותר לגייר לשם אישות, וכדעת המגיד משנה לפי הבנת הכסף משנה, ולכן בית הדין הגדול לא מחה בהדיוטות שגיירו מאה וחמישים אלף גרים בימי דוד ושלמה. כ"כ הרב חיים בלייח (מובא במסורת הגיור כה, ג). כיוצא בזה כתבו הרב אליהו גוטמכר (אדרת אליהו יו"ד פז), והרב עוזיאל (משפטי עוזיאל ז, יח). והרב יששכר תמר (עלי תמר קידושין ד, א, 'המתגיירים'), ביאר שבית הדין הגדול ראה שהציבור מקבל את המבקשים להתגייר, והבין שאם לא יאפשר את גיורם, "קיים חשש רציני לפילוג האומה וקרע באחדות העם", ולכן העדיף להעלים עין מגיוריהם. כיוצא בזה ביאר הרב פיינשטיין, שהואיל ובכל מקרה מבקשי גיור אלה החלו להתערב בישראל, בית הדין הגדול העדיף שהדיוטות יגיירום (דברות משה יבמות ס"ס לה). והרב ישראל פורת כתב שההדיוטות מייצגים את המון העם שמחזר אחר גרים, ואילו חכמים אינם מחזרים אחר גרים אבל גם אינם מונעים את ההדיוטות מלקבלם (מזרח ומערב א, ה-ו, עמ' 378-380).

כהמשך לזה, יש סוברים שכאשר הגיור לשם אישות, ויש צורך לגייר כדי למנוע התבוללות, מוטב שהגיור יתבצע על ידי בית דין של הדיוטות. כ"כ הרב יוסף משאש (אוצר המכתבים ב' תתל), מנחם משיב א, מב; חדות יעקב יו"ד יג; הרב דוד צבי קצבורג (תל תלפיות כרך ט עמ' 231); הרב יוסף ליפלאנד (גרים וגירות סימן א); מאורות נתן קח; באר חיים מרדכי ח"א יו"ד מ. וראו מסורת הגיור יא, יג. מנגד, לרב חיים דוד הלוי (עשה לך רב ג, כט), עדיף שבתי דין רגילים יגיירום "בזהירות מרובה", ולא 'יפקירו' את הדבר לידי הדיוטות.

עוד יש לציין, כי למרות שבברייתא ביבמות כד, ב, מובא ש"אין מקבלים גרים לימות המשיח", מבואר בנביאים שיתגיירו גרים בימות המשיח, שנאמר (ישעיה יד, א): "כִּי יְרַחֵם ה' אֶת יַעֲקֹב וּבָחַר עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל וְהִנִּיחָם עַל אַדְמָתָם וְנִלְוָה הַגֵּר עֲלֵיהֶם וְנִסְפְּחוּ עַל בֵּית יַעֲקֹב", ופירש רד"ק: "וּבָחַר עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל – בימי המשיח, ואז וְנִלְוָה הַגֵּר עמם, כמו שכתוב (זכריה ב, טו): וְנִלְווּ גוֹיִם רַבִּים אֶל ה' בַּיּוֹם הַהוּא וְהָיוּ לִי לְעָם". וכמה מגדולי האחרונים כתבו שלעתיד לבוא בתי דין של הדיוטות יגיירו גויים שירצו להסתפח לישראל. כ"כ החיד"א (צוארי שלל, הפטרת בהעלותך אות ב), והרב חיים קצבי בספרו צרור החיים (ברכות נז, ב). וראו מסורת הגיור יא, י.

ט – בית דין כשר ופסול

כפי שלמדנו (בהלכה ב), לכתחילה דייני הגיור צריכים להיות תלמידי חכמים, אולם בדיעבד גם יהודים שאינם תלמידי חכמים כשרים להיות דיינים לגיור. זה הכלל: כל שפסול להיות עד באחת העדויות הרשמיות של התורה, כדוגמת עדות נישואין או גירושין, פסול להיות דיין לגיור. ומי הוא הפסול לעדות? מי שנחשב 'רשע' לגבי אחת המצוות, שנאמר (שמות כג, א): "אַל תָּשֶׁת יָדְךָ עִם רָשָׁע לִהְיֹת עֵד חָמָס" (סנהדרין כז, א). כלומר, מי שנודע שהוא עובר בזדון על אחת ממצוות התורה. לדוגמה, גנב פסול לעדות, ואם החזיר את הגניבה וחזר על כך בתשובה שלמה – חזר להיות כשר לעדות. כיוצא בזה, אם אחד מדייני הגיור ידוע כמקבל שוחד – גיוריו פסולים (ראו ב"ח חו"מ ט, ט). וכן מחלל שבת או אוכל טרפות פסול לעדות, ואם חזר בתשובה – חזר להיות כשר לעדות (שו"ע חו"מ לד).

לכן הורו הפוסקים שגיור רפורמי ואף קונסרבטיבי פסול, הואיל והדיינים המגיירים אינם שומרים את כל המצוות.[9]

כאשר חכמי מקום מסוים תיקנו תקנה שאין לגייר שם בלא תנאים מסוימים, כפי שעשו בקהילת הספרדים החַלַבִּים בארגנטינה, אם קמו חכמים או הדיוטות וגיירו בניגוד לתנאים שקבעו – לרוב הפוסקים גיוריהם תקפים. ואמנם בתנאים מסוימים נציגי הציבור יכולים להשית קנסות על המגיירים בניגוד לתקנות הקהל, אולם את הגיור אינם יכולים לפסול, אחר שנעשה על ידי יהודים שומרי מצוות, שמעמדם לכל הפחות כהדיוטות.[10]


[9]. הורו הפוסקים שגיור רפורמי או קונסרבטיבי פסול. ואף אם יהיו הדיינים מלומדים ואוהבי ישראל וחסידים במצוות רבות, כיוון שיש מצוות שמכוח עמדתם העקרונית אינם מקיימים, הם נחשבים כעוברי עבירה שפסולים, וכדין עדים שידוע שעוברים על אחת ממצוות התורה, שפסולים לעדות רשמית שבתורה. כך דעת אחיעזר ח"ג כו, ו; הרב גורן בתרומת הגורן ב, מט; הרב יצחק חזן ביחוה דעת ח"ג אה"ע יח; אג"מ אה"ע ג, ג; רמ"מ שניאורסון בתורת מנחם תשל, ס. בנוסף, כתב באג"מ (יו"ד א, קס; אה"ע ג, ג) שהדיינים צריכים להאמין ביסודות אמונת ישראל, ומי שאינו מאמין בכך פסול לגיור. ויש שפסלו את גיוריהם גם מפני שהעריכו שמעשה הגיור עצמו נעשה שלא כהלכה. ראו מסורת הגיור יא, יד.והיו רבנים שהתייחסו לגיור קונסרבטיבי או רפורמי כספק גיור, וכפי שהשיב הרב מרדכי אליהו (שו"ת הרב הראשי תשמ"ח-תשמ"ט רלא), לגבי בני זוג שהתגיירו בגיור רפורמי ונישאו בנישואין רפורמיים, ומבקשים להתקבל לקהילה אורתודוקסית, שיש לגיירם עם ילדיהם לחומרא בלי ברכות, וכן להשיאם לחומרא בלי ברכות. וכן בשו"ת פרי השדה ח"ב עא, הסתפק בתוקף גיורו של גר שהתגייר אצל ניאולוגים, ובשו"ת שאילת משה צה, הסתפק בכשרות גיור רפורמי מפני שאולי הטבילה לא היתה בפני שלושה. ראו מסורת הגיור יא, טו.

עוד כתבו כמה פוסקים, שכאשר נוכרי עבר גיור רפורמי, ראוי להקל לגיירו ואף להזדרז בכך, הן מפני שכבר החל להזדהות עם העם היהודי, והן כדי למנוע טעות מיהודים שיחשבו שהוא יהודי, ובאמת גיורו לא חל. כ"כ בשו"ת שאילת משה צה; שו"ת מהר"ם בריסק א, א; הרב קונשטט בשו"ת יענה ברוך נד.

[10]. לעיל בהערה 3 התבאר שדייני הגיור אינם צריכים להיות מומחים וסמוכים. ביארו רמב"ן, רשב"א וריטב"א, שקבלת גרים נחשבת 'משפט' לעניין הצורך בשלושה דיינים, ולא לעניין שיהיו הדיינים צריכים להיות מומחים וסמוכים. עוד כתבו רמב"ן, רשב"א ור' נתנאל בתוס' (קידושין סב, ב, 'גר'), שלמדנו (כריתות ט, א) שהגיור הוא "לְדֹרֹתֵיכֶם", כלומר נוהג תמיד, בכל הדורות, גם לאחר ביטול הסמיכה. מנגד, יש אומרים שדייני הגיור צריכים להיות סמוכים, כדוגמת הדיינים הכשרים לדינים רבים בתורה, כדיני עונשים, קנסות וקידוש החודש. וכיום שבטלה הסמיכה – הגיור מתקיים מכוח שליחות הדיינים הסמוכים שבעבר (תוס' יבמות מז, א, 'משפט'). והקשו: הרי למדנו שדנים בשליחות הדיינים הסמוכים רק בדינים שהצורך בהם שכיח (גיטין פח, ב). ביארו התוס' (שם 'במילתא') שגירות נחשבת כדבר שכיח. ור"ן ביאר שאף שהגירות אינה שכיחה, מחמת הנחיצות הרבה "להכניס אדם תחת כנפי השכינה", יש הכרח לקיימה בשליחות הסמוכים הקדמונים (וכ"כ סמ"ע חו"מ א, ג).

יש מהאחרונים שחששו לסברה שהגיור משום 'שליחות', והורו שאם הגיור התקיים בניגוד להדרכת חכמים, כגון שקיבלו גר שבא לשם אישות, הואיל והדיינים מעלו בשליחותם – יש מקום לומר שגיורם בטל (הרב שלום קוטנא). אולם רבים הורו שגם אם הדיינים גיירו בניגוד להדרכת חכמים, גיורם תקף. או מפני שהגיור אינו מטעם שליחות, וכפי שלמד באור שמח (איסו"ב יד, יג) מכך שבדיעבד גיור לשם אישות תקף, למרות שהמגייר מָעַל בשליחות חכמים, שהורו שלא לגייר לשם אישות. וכ"כ פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סא, ועוד. או מפני שהשליחות אינה מתבטלת כאשר עברו על הוראות חכמים, כל עוד לא קבעו חכמים שבאופן זה הגיור בטל. והביאו ראיה מכך שאף שאסרו חכמים טבילת גר בשבת, בדיעבד אם עבר וטבל  – הגיור תקף (בית יצחק יו"ד ח"ב ק, ה). ראו במסורת הגיור יא, ה-ז.

כאשר עברו וגיירו בניגוד לתקנת הקהל במקום מסוים, כמו בקהילת הספרדים החַלַבִּים בארגנטינה, לדעת הרב חזקיה שבתי גיוריהם בטלים, והרב פרנק לא הסכים לבטלם, אבל סבר שהמתגייר שם צריך לחזור ולהתגייר מספק. אולם לדעת הרב עוזיאל, הרב הרצוג והרב עובדיה יוסף הגיורים שבניגוד לתקנה תקפים, וכן דעת רוה"פ, כמבואר במסורת הגיור כז, ז.

תפריט ההלכות בפרק

דילוג לתוכן