חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ד – גיור לשם טובות הנאה

הגיור צריך להיות לשם שמיים, היינו מתוך הזדהות עם היהדות, אבל אם הנוכרי מבקש להתגייר שלא לשם שמיים, אין לקבלו. לפיכך, על בית הדין לברר לשם מה הנוכרי בא להתגייר. אם התברר שהוא רוצה להתגייר לשם אישות, היינו כדי להתחתן עם יהודייה, או לשם שיפור מצבו הכלכלי – אין לקבלו, הואיל ואין גיורו לשם שמיים. לפיכך אמרו חכמים (יבמות כד, ב): "אין מקבלים גרים לימות המשיח", כי אז יש חשש שהגיור לשם כבוד וממון. "כיוצא בו, לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה". בימי דוד משום שביקשו להתגייר מפחד חילותיו, ובימי שלמה משום שביקשו להתגייר כדי לזכות בעושרם של ישראל. וכן אמרו חכמים שאין מקבלים "גרי אריות וגרי חלומות", היינו אנשים שאינם מזדהים עם היהדות, אך באים להתגייר מפחד, כדי שלא יהרגום אריות, או כי מלאך הזהיר אותם בחלום להתגייר כדי להינצל מפורענות.

אמנם גם בימים שבהם ישראל זוכים לעושר וכבוד, אם בית הדין מתרשם שכוונת הגר לשם שמיים – מקבלים אותו. וכפי שקבלו בימי דוד את איתַי הגיתי, שהואיל והיה עשיר ונכבד, היה ברור שבא להתגייר לשם שמיים. וכן מסופר (מנחות מד, א) שגיירו אשה שבאה להתגייר לשם חתונה, כי מתוך סיפורה התברר שעיקר כוונתה לשם שמיים (תוס' יבמות כד, ב, 'לא').[5]

עבר בית הדין, בזדון או בשגגה, וקיבל גרים שלא באו לשם שמיים, לדעת רבי נחמיה אין לגיורם תוקף. אולם להלכה, אף שלכתחילה אין לקבל גר שמתגייר לשם אישות, אם קיבלו אותו – גיורו גיור, וכפי שמבואר במשנה (יבמות כד, ב; שו"ע יו"ד רסח, יב. ראו לעיל ג, ט, 8, לגבי גיור הכותים – השומרונים).


[5]. במנחות מד, א, מסופר על זונה עשירה בכרכי הים שהיתה גובה ארבע מאות זהובים בשכרה. פעם ביקש יהודי לחטוא עמה, שילם לה שכרה ולבסוף בזכות מצוות הציצית נמנע מלחטוא עימה. הדבר עורר את התפעלותה וביקשה שיכתוב לה את שמו ומקום מגוריו ושם רבו. "עמדה וחילקה כל נכסיה: שליש למלכות (כדי שיניחו לה להתגייר), ושליש לעניים (לכפר עוונותיה), ושליש נטלה בידה חוץ מאותן מצעות, ובאת לבית מדרשו של ר' חייא. אמרה לו: רבי, צווה עלי ויעשוני גיורת. אמר לה: בתי, שמא עיניך נתת באחד מן התלמידים?", כי חשש שמא לא מצאה חתן מבני עמה ובאה להתגייר כדי להתחתן עם אחד התלמידים ולא לשם שמיים. "הוציאה כתב מידה ונתנה לו", ובמכתב היה רשום המעשה, וממנו היה מובן שהיא עשירה ובקלות יכלה לבחור חתן נוכרי, אבל היא בחרה בתלמיד מפני גדולת רוחו. כיוון שכך, הסכים לגיירה. "אמר לה: לכי זכי במקחך! אותן מצעות שהציעה לו באיסור – הציעה לו בהיתר". מכאן למדו התוס' (יבמות כד, ב, 'לא') שאם עיקר כוונת הגיור לשם שמיים, מגיירים גם כאשר הגיור לשם נישואין. ראו עוד במסורת הגיור ב, ב-ו.

תפריט