חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ט – מעמד הגר והלכותיו

א – עוונותיו של הגר נמחלים

אמרו חכמים (יבמות מח, ב): "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי (נחשב)". אחת המשמעויות של כלל זה, שעוונותיו נמחלים לו. וכפי שאמרו חכמים, שחכם המתמנה להיות רב, עלייתו לגדולה מכפרת על עוונותיו. ולמדו זאת מגר: "מה הגר – מוחלין לו על כל עונותיו, אף חכם שנתמנה – מוחלין לו על כל עונותיו". כלומר, אדם שעולה לגדולה, האחריות המוטלת עליו מתוקף תפקידו הציבורי, הופכת אותו למעין אדם חדש, ומן הסתם הוא גם מתעורר לתשובה כדי שיצליח בתפקידו החדש, ולכן נמחלים לו עוונותיו. וכן מי שמתמנה להיות נשיא, וכן חתן ביום חתונתו (ירושלמי ביכורים ג, ג). קל וחומר שעוונותיו של הגר נמחלים, שאין תשובה עמוקה וגדולה יותר מאשר הבחירה להצטרף לעמו של ה' ולקבל את התורה והמצוות, כדי להביא ברכה וגאולה לעולם. כיוצא בזה אמרו חכמים, שלאחר שנכנסו ישראל בברית בהר סיני, היו "מרוחצין מן העוונות" (שיר השירים רבה ד, ד).

משמעות הדבר, שהגר אינו צריך לעשות תשובה פרטנית על עבירות שעשה כשהיה גוי. ואף על פי כן, אמרו חכמים שלפעמים בעקבות עבירות שהגר עשה לפני גיורו, או בגלל שהתעכב מלהתגייר, באים עליו ייסורים. אולם אין אלו ייסורים של עונש אלא של זיכוך, שכן למרות שעוונותיו התכפרו, לעיתים נשאר מהם בנפשו רושם שמפריע לו להתעלות למדרגות גבוהות. אמנם אין הכרח שהזיכוך יהיה על ידי ייסורים, והוא יכול להזדכך על ידי לימוד תורה ומוסר בשקידה.[1]

העוונות שנמחלים לגר הם עוונות שבין אדם למקום, אבל אין הגיור מפקיע חובות שהגר היה חייב לאנשים אחרים, בין יהודים בין שאינם יהודים. שכל ההלוואות שלקח – עליו להחזיר, וכל הנזקים שהזיק – עליו לשלם. ואם התחייב בעונש בבית דין של עמו הקודם, עליו לשלם את עונשו. וכשם שישראל שהיה חייב מיתה או מלקות – אינו נפטר מכך כשעשה תשובה על חטאו (פנה"ל ימים נוראים ו, ז), כך הגיור אינו פוטר את הגר מחובותיו הקודמים כלפי חבריו וכלפי עונשים שנפסקו עליו בבית משפט.[2]


[1]. יבמות מח, ב: "תניא, רבי חנניא בנו של רבן גמליאל אומר: מפני מה גרים בזמן הזה מעונין, ויסורין באין עליהן? מפני שלא קיימו שבע מצות בני נח; רבי יוסי אומר: גר שנתגייר כקטן שנולד דמי (ולכן אינו נענש על מה שחטא בעודו נוכרי), אלא מפני מה מעונין? לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות כישראל (ונענשים על מה שאינם מקיימים אחר הגיור); אבא חנן אומר משום ר' אלעזר: לפי שאין עושין מאהבה אלא מיראה; אחרים אומרים: מפני ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינה". כידוע, בענייני אמונה בולטת יותר ההבנה ש"אלו ואלו דברי אלוהים חיים", ולכן מצד אחד העיקר כר' יוסי, שגר שמתגייר כנולד מחדש, וממילא עוונותיו נמחלים לו, וכפי שמבואר בירושלמי (ביכורים ג, ג). ואזי אם הוא מעונה – אלו ייסורים על עבירות שעבר לאחר הגיור, וכעין שאמרו חכמים (יבמות מז, ב): "קשים גרים לישראל כספחת", מפני שאינם זהירים בקיום המצוות. או מפני שאינו מקיים את המצוות כראוי מאהבת ה' אלא מיראת העונש. עם זאת, יש אמת גם בדעות הנוספות, שלעיתים הייסורים מגיעים על עבירות שעבר בגויותו, וכפי שמבואר למעלה, אלא שייסורים אלו הם ייסורים של אהבה שנועדו לזכך את הגר מהרושם שנותר מעבירות שעבר בגויותו, כדי שיוכל להתעלות למעלות גבוהות, בדומה למה שאמרו חכמים שלפעמים צדיקים מתייסרים בייסורים של אהבה כדי להרבות שכרם (ברכות ה, א, רש"י 'יסורין'; ראו פנה"ל ימים נוראים ו, ח).

כתב בשו"ת לחמי תודה ה (לר"י באסאן), שכשם שקטן לא נענש בידי שמיים עד גיל עשרים (בבלי שבת פט, ב; ירושלמי ביכורים ב, א), כך גר שהתגייר, שהוא כקטן שנולד, אינו נענש בידי שמיים בעשרים השנים הראשונות לגיורו. וכך נראה, שהחיוב של הגר מגיע בהדרגה, שכן הלימוד הנדרש להפנמת יסודות האמונה והמצוות אורך זמן, ורק לאחר מכן יוכל לשאת במלא האחריות לקיום המצוות.

[2]. בסנהדרין עא, ב, דנה הגמ' באילו מקרים הגר נענש על עבירות שעבר בגויותו, ומסקנתה שכאשר העונש נותר אותו עונש גם בדיני ישראל, או שבדיני ישראל הוקל עונשו – דנים את הגר על חטא שחטא בעודו נוכרי, אך כאשר העונש חמור יותר בדיני ישראל – אין דנים אותו. וכ"כ רמב"ם מלכים י, ד. וקשה, שלמדנו ביבמות מח, ב, שהגר נחשב כמי שנולד ונמחלו לו עוונותיו. ביארו התוס' (סנהדרין שם 'בן'), שבגיורו הוא נפטר מעונשים בדין שמיים אך נותר חייב בדיני אדם. ע"כ. ביארו האחרונים, שכשם שחזרה בתשובה לא פוטרת אדם מישראל מהעונש שהושת עליו בבית דין, כי אז יהיה זה פתח לעבריינים לחטוא ולטעון שחזרו בתשובה, כך אין הגיור פוטר את הגר מעונש, אף שנחשב לו לחזרה בתשובה שמכפרת על עוונותיו (חוות יאיר עט; יד שאול יו"ד רמא, ד; משנת אברהם על ספר חסידים רטו). אמנם גם בדיני אדם, בתי דין של ישראל דנים אותו רק על חטאים שחטא כלפי ישראל בעודו גוי, ולא על חטאים שחטא כנגד חבריו או כנגד שמיים. וכמבואר בגמרא סנהדרין שם, וכפי שכתב רמב"ם (מלכים י, ד): "בן נח שבירך את השם, או שעבד עבודה זרה, או שבא על אשת חבירו, או שהרג חבירו, ונתגייר – פטור. הרג בן ישראל או שבא על אשת ישראל ונתגייר – חייב". ויש לבאר שמה שחטא כלפי שמיים, כגון בעבודה זרה, בגיורו נמחל לו, אבל מה שחטא בעבירות שבין אדם לחברו אינו נמחל (רדב"ז שם). אמנם על עבירות שחטא לחבריו הנוכרים, אין בית הדין של ישראל דן, מפני שהכללים של בית הדין של נוכרים ובית הדין של ישראל שונים, וכעת שהוא נחשב ישראל, אין ביכולת בית דין ישראלי לדון אותו על דברים שקודם הגיור נגעו רק לנוכרים. ואפשר להוסיף שגם אם לפי כללי המשפט היה אפשר לדון אותו, אין בידי בית דין של ישראל יכולת לקבל עדים ולבדוק מה עשה בעמו הקודם, ולכן אינו מתערב בכך. אולם חוב שהיה לו – חובה עליו להחזיר, וכפי שכתב בספר חסידים (סי' תרצא): "אע"פ שאמרו: 'גר שנתגייר – כקטן שנולד דמי', מכל מקום משלם מה שחייב לשלם. ואם הרג נפש – צריך כפרה". והביאו להלכה בשכנה"ג רסח, הגהות הטור א. ואם בית הדין של עמו הקודם כבר פסק עליו עונש, לרב אלגאזי ב'גופי הלכות' על הרמב"ם שם, אפשר שבגיורו הוא כנולד מחדש ונפטר ממנו. ולרב אליהו שמאע הלוי ב'קרבן אשה', העונש נותר עליו. ע"כ. ונראה שכל זמן שבית המשפט של עמו הקודם ידוע כהגון, פסקיו חלים על הגוי, שכן אחת משבע מצוות בני נח היא להעמיד בתי משפט, וגיורו אינו מפקיע אותם.

כתב בשו"ת חוות יאיר עט, שנוכרי שמצא אבדה של ישראל והתגייר – כיוון שבעודו נוכרי לא היה צריך להחזיר את האבדה, גם לאחר הגיור הוא נשאר פטור מכך, אולם אם גזל מישראל והתגייר – צריך להשיב את הגזילה. ולרב מאיר אריק (הובא בשו"ת מהרש"ם ה, פא, ח) הגר אינו צריך להשיב את הגזילה, מפני שהיה 'יאוש ושינוי רשות', שמן הסתם הישראל התייאש מהגזילה, והגיור נחשב ל'שינוי רשות' (ועי' ב'יד אליהו' מ; בית יעקב ג. ומנגד, ברכ"י חו"מ לד, כח, כד; שבו"י ח"א חו"מ קעז).

ב – הגר מתפלל כנוסח ישראל

אף שהגר אינו צאצא של האבות, בכל התפילות והברכות הוא אומר כמו כל ישראל: "אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב", ואומר על הארץ: "שהנחלת לאבותינו". וכן אומר: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו", "אשר בחר בנו מכל העמים". וזאת משום שאברהם אבינו, הוא אביהם של ישראל והגרים כאחד (לעיל א, ט). זהו שאמר ה' לאברהם (בראשית יז, ה): "וְלֹא יִקָּרֵא עוֹד אֶת שִׁמְךָ אַבְרָם וְהָיָה שִׁמְךָ אַבְרָהָם, כִּי אַב הֲמוֹן גּוֹיִם נְתַתִּיךָ". פירשו חכמים: "לשעבר היית אב לארם, ועכשיו מכאן ואילך אתה אב לכל הגויים" (ירושלמי ביכורים א, ד).

ביאר הרמב"ם בתשובתו לרבי עובדיה הגר: "ועיקר הדבר, שאברהם אבינו הוא שלימד את העם והשכילם והודיעם דת האמת וייחודו של הקב"ה, ובעט בעבודה זרה והפר עבודתה, והכניס רבים תחת כנפי השכינה, ולימדם והורם. וציווה בניו ובני ביתו (הם הגרים) לשמור דרך ה', שנאמר (בראשית יח, יט): "כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט וכו'. לפיכך, כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות, וכל המייחד שמו של הקב"ה כמו שהוא כתוב בתורה, תלמידו של אברהם אבינו ע"ה, ובני ביתו הם כולם… נמצא אברהם אבינו ע"ה אב לזרעו הכשרים ההולכים בדרכו ואב לתלמידיו וכל גר שיתגייר". ואף את הארץ שהנחיל ה' לאברהם אבינו, הנחיל גם לכל המתגיירים ההולכים בדרכו.

אמנם לגבי המקומות שבהם מזכירים את הניסים שנעשו לישראל ביציאת מצרים וכיוצא בזה, יוכל הגר לבחור כיצד לומר. אם ירצה, ישנה ויאמר: "שהוצאת את ישראל ממצרים", ואם ירצה, יאמר כנוסח כל ישראל: "שהוצאתנו מארץ מצרים" וכדומה. ונוהגים למעשה לומר תמיד כנוסח כל ישראל, הואיל והגר בכלל ישראל, שנאמר (ישעיהו נו, ג): "וְאַל יֹאמַר בֶּן הַנֵּכָר הַנִּלְוָה אֶל ה' לֵאמֹר הַבְדֵּל יַבְדִּילַנִי ה' מֵעַל עַמּוֹ[3]

ואף ברכת "שלא עשני גוי" יכול לומר ככל ישראל. ואמנם יש אומרים, שהואיל ונולד כנוכרי אינו יכול לומר "שלא עשני גוי" אלא יאמר "שעשני גר" (רמ"א או"ח מו, ד). ויש אומרים שלא יברך כלל, כי הברכה על לידתו, ולא על מה שעשה הגר בבחירתו (ב"ח ז). אולם למעשה, הרוצה לברך ככל ישראל "שלא עשני גוי" – רשאי, שכן אף שנולד כנוכרי, כאשר התגייר התברר שהיה בשורש נשמתו ניצוץ ישראל שמכוחו היה יכול להתגייר, ועל כך הוא יכול להודות בנוסח "שלא עשני גוי" (נזירות שמשון). בנוסף, לפי ביאור המקובלים, הברכה היא על נשמת ישראל שמקבל בכל בוקר כשמתעורר מהשינה (ראו מ"א מו, י; שועה"ר ד, ועוד).


[3]. לדעת ר"ת (תוס' ב"ב פא, א, 'למעוטי'), גר אינו יכול לזמן באופן שהוא מוציא אחרים ידי ברכת המזון, מפני שאינו יכול לומר 'על ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית והנחלת לאבותינו', וכפי שמובא במשנה (ביכורים א, ד): "אלו מביאין ולא קורין – הגר מביא ואינו קורא, שאינו יכול לומר: אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו. ואם היתה אמו מישראל – מביא וקורא. וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו, אומר: אלוהי אבות ישראל. וכשהוא בבית הכנסת, אומר: אלוהי אבותיכם, ואם היתה אמו מישראל אומר: אלוהי אבותינו". וכתב הגה"מ (תפילה ח, כ) שלדעת ר"ת הגר אף אינו יכול להיות שליח ציבור, שכן הנוסח שלו אינו כנוסח הציבור.

אולם כבר בירושלמי (ביכורים שם) מובא שהלכה כדעת ר' יהודה בברייתא, שגר אומר "אלוהי אבותינו", כי אברהם הוא אב המון גויים, ואמר ר' יהושע בן לוי שהלכה כמותו, וכן הורה רבי אבהו למעשה, שגר יאמר "אלוהי אבותינו". וכ"כ הרמב"ם (הל' ביכורים ד, ג): "הגר מביא וקורא, שנאמר לאברהם: אב המון גוים נתתיך, הרי הוא אב כל העולם כולו שנכנסין תחת כנפי שכינה, ולאברהם היתה השבועה תחלה שיירשו בניו את הארץ". (בכפות תמרים סוכה לח, א, 'ואגב', כתב שהטעם לכך, מפני שלעתיד לבוא הגרים ינחלו את הארץ). וכן הורו רוב הראשונים שהגר מתפלל בלשון ישראל, כ"כ ר"ש ורע"ב (בפירוש למשנה ביכורים שם), וכ"כ ר"י בתוס', רמב"ן, רשב"א, רא"ש וריטב"א לב"ב פא, א, ועוד. וכ"כ הרמב"ם בתשובתו לרבי עובדיה הגר (מהדו' בלאו רצג). אמנם לגבי נוסח יציאת מצרים יוכל לומר בנוסח "שהוצאת את ישראל ממצרים", אבל אם ירצה, יוכל לומר ככל ישראל, כי הרי הוא בכלל כל ישראל. וכן נפסק בשו"ע או"ח נג, יט, שהגר יכול להיות חזן בנוסח הרגיל, ובסימן קצט, ד, לעניין שאומר נוסח ברהמ"ז הרגיל, וממילא יכול לזמן. וכן הסכימו האחרונים. גם בהגדה של פסח אומר ככל ישראל 'עבדים היינו' וכיוצא בזה (אור החיים במדבר ט, יד).

ג – נוסח ומנהגי עדות

בעקבות הגלויות התגבשו בקהילות ישראל מנהגים שונים, הנוגעים להלכה ולנוסחי התפילה, ונפסק להלכה, שמנהג המקום מחייב את כל תושביו. ואף מי שהיה רגיל במנהגי אשכנז, אם עבר באופן קבוע למקום שבו נהגו כמנהגי ספרד, מיד בעת הגיעו למקום החדש – היו חלים עליו מנהגי המקום, בין להקל ובין להחמיר (שו"ע יו"ד ריד, ב; מ"ב תסח, יד). וכן היה דינו של גר, שהיה מקבל על עצמו את מנהג המקום.

בדורות האחרונים, החל ה' לגאול אותנו, והתקבצנו מכל הגלויות לארץ ישראל, וכמעט בכל הערים והישובים ישנם עולים מגלויות שונות, וממילא אין מנהג למקום, וההוראה היא שכל אדם ימשיך במנהגי אבותיו, הן בענייני הלכה והן בנוסח התפילה.

והגר שאין לו מנהג אבות, יכול לבחור את המנהג העדיף עליו, וכמותו ינהג בכל ענייני התפילה וההלכה. עמדה זו תואמת את מעמדו של הגר, שצד הבחירה בולט בו יותר, שעל ידי בחירתו התגייר, ובידו להחליט באיזה מנהג ברצונו לנהוג.

בבחירת המנהג רצוי שהגר יתייעץ עם רב שמכיר אותו ואת מקום מגוריו, כדי שיוכל להעריך באיזו קהילה יוכל להרגיש יותר טוב ולהתקדם בתורה ובמצוות. כמו כן, אפשר שהגר יבחר ככלל לנהוג כאחד המנהגים, אולם בדברים מסוימים יבחר לנהוג כדעת רוב הפוסקים או כעיקר ההלכה. כגון שיבחר לנהוג כמנהגי אשכנז חוץ ממנהג איסור קטניות בפסח.

אם לאחר שהגר בחר את מנהגיו רצה לחזור בו ולבחור מנהג אחר, יוכל לעשות 'התרת נדרים' ולעבור למנהג שנראה לו כמתאים יותר. אולם נכון שיעשה זאת בהתייעצות עם רבו, כי השינוי עלול להחליש אותו או את בני משפחתו, ועל כן רצוי ש'התרת הנדרים' והשינוי ייעשו באחריות מתוך שיקול דעת כולל.

כאשר הגר הוא מצאצאי יהודים, עדיף שיתחבר לשורשי משפחתו היהודית, וינהג בכל העניינים כמנהגם, שבכך הוא ממשיך את מורשת אבותיו ומעצים את התקשרותו לעם ישראל. אמנם אין הוא חייב בכך, שהואיל והוא מתגייר, הרי הוא כנולד מחדש, ולכן הוא רשאי לבחור את המנהג העדיף עליו.[4]


[4]. ביחו"ד ה, לג, כתב: א) שבארץ ישראל כל הגרים חייבים לנהוג כשו"ע, וזאת על סמך ההנחה שמנהג ארץ ישראל כשו"ע, וכך צריכים לנהוג בני כל העדות. ב) גם אם אביו של הגר מקהילות אשכנז, כיוון שהגר כקטן שנולד, אין לו שום זיקה לאביו, ועליו לנהוג כשו"ע. ע"כ. אולם הפוסקים לא קיבלו את דבריו, ועל כן רבני יוצאי אשכנז, צפון אפריקה ותימן ממשיכים לנהוג במנהגם מדורי דורות. ואף מיוצאי עדות המזרח, רבנים רבים לא קיבלו את דבריו. וכן ביחס לגר, הוא יכול לבחור את הקהילה שאליה הוא רוצה להצטרף (רשז"א בהליכות שלמה תפילה ה, 80; ריש"א בתפילה כהלכתה ד, ה; אוצר פסקי גרים סי' לא, לרב פרץ). בהליכות שלמה מועדים ח"ב ד, כא, ובהערות, כתב שאם גר קיבל עליו להצטרף לעדה מסוימת, ינהג כמותם בכל הדינים והמנהגים. ע"כ. עצה זו טובה בעיקר למי שמצטרף לקהילה של בני עדה אחת, שטוב לו לדבוק בכל מנהגיה. אך המצטרף לקהילה שמעורבת מבני עדות שונות, פעמים שטוב יותר שיבחר במנהגים שונים לתחומים שונים, כגון שהוא מתחבר יותר לנוסח תפילה של עדה אחת, ואילו במנהגי הלכה נוח לו יותר במנהגי עדה אחרת, שמנהגיה מקובלים על רוב בני המקום. כמו כן, ייתכן שירצה לנהוג כמנהג עדה מסוימת אבל אשתו היהודייה מעדה אחרת, ואזי רצוי שבענייני הכשרות ינהג כאשתו, ואם יש לאשתו הורים ואחים שומרי מצוות, יש מקום לייעץ לו לנהוג בכל הדינים והמנהגים כמותם, ובכך ילדיו ימשיכו את מורשת משפחתם. כתבתי למעלה שאם הוא מצאצאי יהודים טוב שיתחבר לשורשי משפחתו, ואכן לדעת רבים מגדולי האחרונים, זרע ישראל או קרובי ישראל יש להם זיקה לאבותיהם, ראו מסורת הגיור ה, יט-כ.

ד – כלי האוכל של הגרים

מצווה ליהודי שקונה כלי אכילה מנוכרי, לטבול אותם במקווה. מגמת המצווה לרומם את הכלי ממדרגה של כלי שנועד לאכילה סתמית, שהתאווה והחולשות האנושיות מלוות אותה, אל מדרגה של כלי שנועד להכין מאכלים שעל ידם יוכלו ישראל להתקשר אל ערכי התורה (פניני הלכה כשרות לא, א). גר אינו צריך לטבול את כליו, מפני שבשעה שהוא טובל והופך לישראל גם הכלים שברשותו נטהרים ומתעלים עימו (שם ו).[5]

אמנם אם בעודו נוכרי השתמש בהם במאכלים אסורים, עליו להכשירם על פי הכלל: 'כבולעו כך פולטו'. כלומר, כלים שאכל בהם מאכלים או משקים קרים – ינקה היטב במים. כלים שבישל בהם או הניח בהם מאכלים חמים – ינקה ואחר כך יגעיל במים רותחים. כלים שאפה או צלה בהם מאכלים בחום התנור או על האש – יכשיר בליבון כדרך שימושם (ראו בפירוט בפנה"ל כשרות פרק לג).

מאכלים כשרים שהגר בישל לפני גיורו, אין בהם איסור בישולי גויים, שכן איסור בישולי גויים הוא מטעם שמא יבואו להתבולל בגויים (פנה"ל כשרות כז, ו), ואין חשש התבוללות עם זה שהכין את התבשיל, הואיל ובינתיים התגייר ונעשה יהודי.[6]


[5]. הראשונים והאחרונים לא כתבו שגר צריך לטבול את כליו, ומשמע שכליו אינם צריכים טבילה אלא הם נטהרים עימו. וכ"כ ב'שם משמואל' (מטות תרעח) בשם אביו ה'אבני נזר'; נזר הקודש יו"ד יז; שו"ת מהרי"א הלוי קט; ציץ אליעזר ח, כ; מנחת אשר ג, סו. אמנם בדורות האחרונים יש שהסתפקו בזה, ומהם: דרכי תשובה קכ, ד, בשם חדרי דעה; מהרש"ג ג, מח. וכמה מרבני הדור האחרון כתבו להטבילם בלי ברכה. אולם למעשה אין לחוש לזה, כפי שעולה משתיקת הראשונים והאחרונים, וכך נראה מסברה.

[6]. כלי הגר צריכים הכשרה רק אם בישל בהם מאכלים אסורים, אבל אם בישל בכליו רק מאכלים כשרים, אין צריך להכשירם. אמנם נחלקו הראשונים בשאלה האם כלים שגוי בישל בהם מאכלים כשרים נאסרו מחמת בליעת בישולי גויים, ובשו"ע (יו"ד קיג, טז), הביא את דעת המחמירים בסתם ואת המקילים כיש אומרים. וההוראה המקובלת כדעת המחמירים (פנה"ל כשרות כח, יא, 12). אולם כאשר הגוי בישל מאכלים ואז התגייר, אין חשש התבוללות עימו, ולכן מותר לאכול מתבשילים אלו (אבני זכרון א, פח).

ה – חיובי המצוות

בעת הגיור הגר מתחייב במצוות, לפיכך, אם לאחר הגיור הגיורת ילדה את בנה הבכור – הוא חייב בפדיון בכורות, שנאמר (שמות יג, ב): "קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר פֶּטֶר כָּל רֶחֶם בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה לִי הוּא", והיא אכן ילדה אותו כשהיא בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל. אבל אם ילדה אותו לפני שטבלה לגיורה, למרות שכבר התחילה בתהליך הגיור – בנה פטור מפדיון בכורות. אם ילדה או הפילה בהיותה נוכרייה, אף שאמרו "גר שנתגייר כקטן שנולד", הואיל ורחמה כבר נפתח – אין הבן הראשון שתלד אחר גיורה נחשב 'פטר רחם', והוא פטור מפדיון (משנה בכורות מו, א; שו"ע יו"ד שה, כ-כא).[7]

כיוצא בזה, אם בהמת הגר המליטה בכור לפני שהתגייר, אין בבכור קדושה, הואיל והמצווה חלה בעת ההמלטה, ובאותה שעה עוד לא התחייב במצוות. ואם המליטה לאחר שהתגייר, הבכור קדוש (עי' שו"ע יו"ד שיח, ה; שכא, יח).

כיוצא בזה, אם לש הגר את עיסתו לפני שהתגייר, ואפה אותה לאחר גיורו, העיסה פטורה מהפרשת חלה, הואיל ושעת חיוב החלה בעת הלישה, ובאותה שעה עוד לא התחייב במצוות. ואם לש את עיסתו לאחר גיורו, העיסה חייבת בחלה (משנה חלה ג, ו; שו"ע יו"ד של, ד).

כיוצא בזה, קצר את שדהו לפני שהתגייר, למרות שעוד לא אסף את הקציר, פטור מלקט שכחה ופאה, הואיל וזמן חיוב המתנות חל בעת הקציר, ובאותה שעה עוד לא התחייב במצוות (משנה פאה ד, ו; רמב"ם מתנות עניים ב, ט).[8]

איסור הלוואה בריבית קיים בישראל, אבל בהלוואות שבין יהודים ונוכרים אין איסור ריבית. אם נוכרי הלווה כסף לישראל ועוד לפני שהתגייר עשו חשבון כמה הישראל צריך לשלם עבור הקרן והריבית, וזקפו זאת כמלווה – נעשה החוב כגבוי, והישראל חייב להחזיר לגר את ההלוואה עם הריבית. אבל אם לא עשו חשבון, ולא זקפו זאת כמלווה, כיוון שהתגייר – אסור לגר לגבות את הריבית מהישראל. ואם להיפך, ישראל הלווה לנוכרי כסף בריבית – בכל אופן הגר צריך לשלם את סכום ההלוואה עם הריבית, כדי שלא יטילו דופי בגיורו ויטענו שהתגייר כדי להיפטר מהריבית (ב"מ עב, א; שו"ע יו"ד קעא, א).


[7]. בפנה"ל ליקוטים משפחה ט, י, מובא שנחלקו הפוסקים כיצד נוהגים בבכור שאין לו אב. יש אומרים שהבן יפדה את עצמו לאחר שיגיע לגיל מצוות (רמ"א שה, י; ט"ז יא; הר צבי יו"ד רמב). ויש אומרים, שבית הדין, הרב או הסבא של הבכור, יכולים לשמש כשליחים של התינוק הבכור ולפדותו ביום שקבעה התורה, שהוא ביום השלושים ואחד, ואף לברך על פדיונו. וכך עדיף לעשות, הן כדי לקיים את המצווה בזמנה, והן מחשש שהבכור ישכח לפדות את עצמו לאחר שיגדל (ש"ך שה, יא; כ; ערוה"ש שה, יג-יד). לפי דעה זו גם אימו יכולה לפדותו (משיב דבר ב, פז). ויש חוששים לשתי השיטות, ופודים אותו ביום השלושים ואחד בלא ברכה, ולאחר שיגדל יפדה את עצמו שוב בלא ברכה (חת"ס יו"ד רצה). כיוצא בזה לגבי הבכור שנולד לגיורת מעוברת, גם אם אביו יהודי, כיוון שהבן אינו מיוחס אליו, לדעת בית יצחק אה"ע א, כט, ה, הבן יפדה את עצמו כשיגדל. וכ"כ בציץ אליעזר ח"ט כח, ז. מנגד, הרב פלדר בשאילת ישורון יו"ד כח, לגבי מקרה שהאם יהודייה והאב נוכרי, כתב שבית הדין יפדה אותו. וכיוצא בזה כתב באג"מ יו"ד א, קצה, שאבי האם יפדה אותו. למעשה, טוב לחוש לשתי השיטות.

[8]. במקרה שהתעורר ספק אם רגע החיוב היה לפני הגיור או אחריו, כאשר הספק נוגע לדיני איסור, כגון חיוב קורבן יולדת, חלה, בכור בהמה טהורה ופטר חמור – יש להחמיר. ובספק הנוגע לממון, כגון ראשית הגז, זרוע לחיים וקיבה, דמי פדיון הבן, ופדיון פטר חמור – יש להקל, כי 'המוציא מחברו עליו הראיה' (חולין קלד, א-ב; שו"ע יו"ד שיח, ה; שכא, יח; של, ד). והש"ך של, ח, כתב שכאשר החיוב הוא מדרבנן, גם בדיני איסור יש ספק אם צריך להחמיר, ולכן בזמן שמצוות חלה מדרבנן, יפריש חלה בלא ברכה. ולט"ז של, ג, כאשר מצוות חלה מדרבנן, במצב של ספק – אין צריך להפריש.

ו – גר בימיו הראשונים

כתבו כמה פוסקים, שאם הגר התגייר לפני סוף ארבע שעות, יאמר ברכות השחר וברכות התורה ויתפלל. ואם לאחר ארבע שעות, לא יתפלל אלא יאמר ברכות התורה בלבד, ואם ירצה, יאמר גם את ברכות השחר, שלדעת רבים זמנן כל היום. וכן דנו בהלכות נוספות ביחס ליום הגיור.

אולם בדרך כלל הלכות מפורטות אלו אינן מעשיות ונועדו בעיקר לעיון ולבירור גדרי ההלכות, שכן כל ענייני החיוב בזה שייכים רק לגר שהוא מלומד מאוד ובקי בהלכות תפילה וברכות. אבל בדרך כלל הגר אינו יודע בעת הגיור את פרטי הלכות תפילה וברכות, וממילא לא מוטל עליו לדקדק בקיומן. שכן אמרו חכמים (יבמות מז, א-ב), שלפני הגיור "מודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות… ואין מרבים עליו, ואין מדקדקים עליו". כלומר, הגר צריך להתרגל בהדרגה לקיים את המצוות, ואם לא התרגל לפני הגיור לקיים את הלכות תפילה וברכות בכל דקדוקיהן, אינו חייב להילחץ לקיימן מיד, אלא יתרגל בהן לפי כוחו.[9]

היתה מזוזה קבועה בפתח ביתו בעת שהתגייר, אם הגר קבע אותה בעודו גוי, יסיר אותה ויקבענה שוב בברכה. ואם היתה קבועה על ידי יהודי שהתגורר שם לפני כן, ונשארה לאחר צאתו, אין צורך להסיר את המזוזה, הואיל ונקבעה על ידי דייר שהיה חייב בה.


[9]. דיונים על פרטי חיובי ההלכות ביום הגיור הובאו בספרי זמננו על גיור. על זמן תפילת שחרית ראו בפנה"ל תפילה יא, ד, וזמן ברכות השחר שם ט, ד. לגבי פורים, בירושלמי מגילה (ב, ג), אגב הדיון על בן עיר שביקר בכרך ולהיפך, מובאים דברי רב נחמן בר יעקב: "מעתה, גר שמל לאחר שהאיר המזרח – כבר נפטר". על פי זה דנו ראשונים ואחרונים אם מי שהתגייר בין עלות השחר לנץ החמה חייב במקרא מגילה של הלילה (ראו אור זרוע ב, שסט, ומג"א תרפז, א). אך כתבו האחרונים (מחנה חיים ח"ג אה"ע סו; מקראי קודש פרנק פורים טז, ועוד) שכל הדיון הוא לגבי הלילה, אבל מוסכם שחיוב קריאת מגילה של היום חל עליו, ואפילו אם התגייר באמצע היום. והסיבה היא שהחיוב של מצוות שהזמן גרמן לא תלוי בכך שהאדם היה בר חיוב בעת תחילת זמן המצווה, אלא די בכך שנעשה בר חיוב במהלך זמן קיומה. והוא הדין לגר שהתגייר בימי הסוכות שחייב בסוכה, וכיוצא בזה.

המתגייר בימי ספירת העומר, יספור בלא ברכה (פרי הארץ ג, או"ח א; ברכי יוסף או"ח תפט, כ; כה"ח שם, צד), ואמנם לגבי ילד שנעשה בר מצווה, כתבתי (פנה"ל זמנים ב, ז) שאם לפני שנעשה גדול לא הפסיד שום יום, ימשיך לספור בברכה, אולם זאת משום שהיה לו חיוב לספור מדין חינוך. אולם כאן שלא היה לו חיוב, גם אם ספר בברכה לפני הגיור, נחשב כמי שלא ספר. ואם מתגייר ביום הראשון לעומר, יספור ביום ללא ברכה ובשאר הימים עם ברכה (ברכי יוסף שם; כה"ח שם, צה).

ז – שררה ומנהיגות

ציוותה התורה, שכאשר ירצו ישראל לְמַנות מלך, ימנו אדם שנולד מישראל ואינו גר, שנאמר (דברים יז, טו): "שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלוֹהֶיךָ בּוֹ, מִקֶּרֶב אַחֶיךָ תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ, לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי אֲשֶׁר לֹא אָחִיךָ הוּא". דרשו חכמים: מִקֶּרֶב אַחֶיךָ – להוציא את הגר (יבמות קב, א).

אף שמצווה זו מהתורה שבכתב, ועל כן אין ביכולתנו להבין את מלֹא משמעותה, ניתן לתת בה כמה טעמים: א) המלך צריך לעורר את העם לשמור תורה ומצוות, ואם הוא מרקע נוכרי, יש חשש שֶׁיַּטֶה את לבב ישראל לדרכי הגויים (רשב"ם, בכור שור, רלב"ג וחזקוני). ונראה לבאר, שהואיל והמלך עמוס וטרוד בעסקי הממלכה, אין בידו פנאי לשקול כראוי כל מעשה ותגובה, לכן יש חשש שיגיב ויצווה כפי הרגליו הראשוניים ולא כפי הראוי בישראל. ב) המלך צריך להבין את העם, ובמיוחד בשעה שצריך להתמודד עם משברים קשים, ולשם כך צריך שיצמח מקרב העם. לכן אמרו חכמים שהמלך צריך גם להיות מבני הארץ, שנאמר: "מִקֶּרֶב אַחֶיךָ" – "ולא מחוצה לארץ" (ספרי שם). ג) המלך צריך להיות מכובד ומקובל בישראל, כדי שדבריו יהיו נשמעים. במיוחד בזמנים קשים של מחלוקת או מלחמה, ההזדהות עם המלך והנהגתו שומרת על אחדות העם ומעצימה את כוחו אל מול אויביו.

אמרו חכמים שלא רק המלך צריך להיות מקרב ישראל, אלא כל תפקידי השררה צריכים להיות מישראל, שנאמר: "שׂוֹם תָּשִׂים – כל משׂימות שאתה משׂים לא יהיה אלא מִקֶּרֶב אַחֶיךָ". ואין הכוונה רק לשררה חשובה כראש עיר, אלא כל תפקיד שיש בו כפייה וסמכות ענישה, כגון אחריות על פיקוח המשקולות בשוק, ובכלל זה סמכות להעניש את הרמאים כפי שיקול דעתו. וכן אחריות על חלוקת המים לשתייה ולחקלאות, שבידי האחראי סמכות לצמצם את הקצבת המים למי שלקח יותר מחלקו (קידושין עו, ב). לכל שאר התפקידים הנכבדים שאין בהם שררה הכוללת סמכות כפייה וענישה, אין הגבלה במינוי גרים.

אף שכל השררות נלמדו מדין מלך, ישנו הבדל ביניהם, שבמינוי מלך צריך להקפיד שגם אביו וגם אימו יהיו מישראל (תוס', רשב"א), שכן דרשו חכמים שעל המלך להיות ממובחר שבאחיו (ב"ק פח, א). אבל בשאר שררות די בכך שיהיה אביו או אימו מישראל, שנאמר: "מִקֶּרֶב אַחֶיךָ", וגם אם רק אחד מהוריו מישראל, הוא נחשב 'מִקֶּרֶב אַחֶיךָ' (יבמות מה, ב; קידושין עו, ב).[10]

כאשר הציבור הוא שרוצה למנות את הגר לתפקיד השררה, אפשר למנותו. כך היה הדין גם בזמן שהמינויים לשררות נעשו על ידי נציגי המלכות ומנהיגי המשפחות, שכאשר ידעו שהציבור רוצה בגר, יכלו למנותו. קל וחומר כאשר הגר עצמו נבחר בבחירות דמוקרטיות על ידי רוב הציבור לתפקיד ראש עיר וכיוצא בזה.

בנוסף, יש מקום לומר שכאשר החברה מתנהלת על פי כללי התפישה הדמוקרטית, לפיה השררה מוגבלת, שכל בעלי התפקידים כפופים לחוק ולנהלים, והם אינם אלא שלוחי הציבור, וכל המינויים הם זמניים – אין הגבלה למינוי גרים לתפקידי שררה, שכן הציבור הסכים לכך הסכמה כללית עקרונית. כעין זה כתב הרב ישראלי אף לגבי מינוי נוכרים (עמוד הימיני יב, פ"ה, ח).


[10]. החילוק בין מלך לשאר שררות מובא בתוס' סוטה מא, ב, 'אותו'; רשב"א יבמות קב, א; רבנו בחיי דברים יז, טו; ספר חרדים (ל"ת ד, ס). וכן העלה רמב"ן (יבמות מה, ב) כאפשרות שנייה, וכן משמע מסמ"ג לאוין רכא. וקשה על שיטתם, כיצד היה ראוי רחבעם בן שלמה להיות מלך, הרי אימו היתה נעמה העמונית, שהיתה גיורת, וכיצד רצו המורדים בדוד למנות למלך את אבשלום בן מעכה שהתגיירה. ביאר נו"ב קמא חו"מ א, שאמנם במינוי מלך חדש צריך ששני הוריו יהיו מישראל, אבל מי שיורש את המלכות מאביו אינו צריך שגם אימו תהיה מישראל. וכ"כ חת"ס או"ח יב (ובתורת משה דברים יז, טו). והוסיף בחמדת ישראל (ח"א מפתחות והוספות צג), שהואיל ורחבעם ירש את המלכות רק מכוח אביו, כאשר התייהר למלוך בתוקף גדול מאביו, מרדו בו, ונחלקה המלכות. ובמשפטי עוזיאל (ב, מב), ביאר שדין מלכי בית דוד מיוחד, שהואיל והמלכות ניתנה להם, גם כאשר אימם אינה מישראל, הם יורשים את המלכות. ורבי משה זכות (בפירושו על הזהר פר' בלק עמ' רלח) ביאר שנעמה עצמה לא היתה גיורת, אלא "אִמה, או אפילו אם אִמה, היא שהתגיירה, ונעמה היתה הורתה ולידתה בקדושה, ומותר זרעה למלוך".

דעות נוספות: לרמב"ם (מלכים א, ד), גם במלך די שאימו מישראל, וביאר הכסף משנה שכן הדין אם רק אביו מישראל. וכן סתמו עוד כמה ראשונים, שאִם אימו מישראל כשר למלכות (בכור שור ור' חיים פלטיאל דברים יז, טו; תוס' סוטה שם בדעת רש"י). ולריטב"א (קידושין יד, א), כל מקום שאמרו שצריך שאביו ואימו יהיו מישראל, אביו דוקא ואימו לאו דוקא, ולכן אם אביו מישראל כשר למלכות. בחידושי הר"ן סנהדרין לו, א, מבואר, שאם האב גוי או ששני ההורים גרים – הבן אינו כשר למלכות, אבל אם הורה אחד מישראל והורה אחד גר – כשר למלכות. וכן העלה רמב"ן יבמות מה, ב, באפשרות הראשונה.

בקידושין עו, ב: "תנינא: שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ… מִקֶּרֶב אַחֶיךָ – כל משימות שאתה משים לא יהיה אלא מִקֶּרֶב אַחֶיךָ. אמר ליה רב אדא בר אהבה: ואפילו אמו מישראל? אמר ליה: אמו מישראל – מִקֶּרֶב אַחֶיךָ קרינא ביה". הרי שלשאר 'משימות' (שררות) מוסכם שיכול להתמנות גם אם רק אימו מישראל. ומשמע שקל וחומר שאם רק אביו מישראל כשר, וכפי שעולה מכס"מ לרמב"ם מלכים א, ד. גם דין מינוי שאר השררות שיהיה מישראל הוא מהתורה, שכן מקורו בפסוק, וכ"כ בחינוך תצח.

ח – מינוי גר לתפקידי דיינות

אחד מתפקידי השררה שעליהם ציוותה התורה 'מִקֶּרֶב אַחֶיךָ' הוא תפקיד הדיין, ויש בכך שלוש מדרגות. כדי להיות אחד מעשרים ושלושה הדיינים בדיני נפשות, צריך שיהיה הדיין מיוחס לישראל מאביו ומאימו (סנהדרין לו, ב; תוס' 'חדא'). וכן בדין חליצה, אף שאינו חמור כדיני נפשות, למדו מהפסוק שצריך שיהא נִקְרָא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל, ולשם כך צריך שיהיו שלושת דייני החליצה מיוחסים לישראל מאביהם ומאימם, שנאמר (דברים כה, ח-י): "וְקָרְאוּ לוֹ זִקְנֵי עִירוֹ וְדִבְּרוּ אֵלָיו… וְנִקְרָא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל בֵּית חֲלוּץ הַנָּעַל" (יבמות קב, א; שו"ע יו"ד רסט, יא; אה"ע קסט, ב)

לדיני ממונות הנידונים בפני שלושה דיינים, כיוון שמדובר בשררה קלה יותר, די שיהיו אביו או אימו של הדיין מישראל, ובכך הוא כבר נחשב 'מִקֶּרֶב אַחֶיךָ' ויוכל לדון ישראלים בדיני ממונות.

מי ששני הוריו גרים, אינו יכול לשמש כדיין לדון ישראלים, אבל יכול לשמש כדיין לדון גרים (יבמות קב, א). וכן יכול לשמש דיין בדיון על קבלת גר לישראל.[11]

ואם הציבור רוצה, הוא יכול להסכים לקבל על עצמו דיין ששני הוריו גרים או שהוא עצמו גר. וכן מצינו שהיו שמעיה ואבטליון ראשי הסנהדרין אף שהיו בני גרים, לפי שישראל קיבלו אותם עליהם.[12]


[11]. אמנם לרש"י (יבמות קב, א, 'גר'), גר יכול לדון את חברו הגר אף בדיני נפשות, ובדיני ממונות יכול לדון גם ישראל. אולם רוב ככל הראשונים סוברים כפי שכתבתי למעלה, ומהם: תוס' סנהדרין לו, ב, 'חדא', רי"ף (סנהדרין יג, ב מדפי הרי"ף), רא"ש (סנהדרין ד, י), ורמב"ם (סנהדרין יא, יא). וכ"כ שו"ע יו"ד רסט, יא; לבוש, חסד לאלפים ד; סמ"ע (חו"מ ז, א), ועוד. לא כולם פירטו שבדיני נפשות צריך הדיין להיות ישראל משני הוריו, אך כ"כ נמוק"י יבמות קב, א, 'דן'. ביחס לדיין חליצה, דעת רוב הראשונים שצריך ששני הוריו יהיו מישראל, אמנם בתוס' (יבמות קב, א, 'לענין') כתבו שמספיק שאביו מישראל.

בכלל זה שגר יכול לדון את חברו הגר, הוא יכול גם לשמש כדיין גיור, כ"כ האדר"ת (מענה אליהו פח); הרב פלדר בנחלת צבי (ח"א עמ' רכו-רכז); שו"ת בית מרדכי (חו"מ פ, לרב מרדכי פוגלמן); שארית ישראל (יו"ד כב, לרב מינצברג); הגרע"י (משנת יוסף יג, לא), רשז"א, כמובא בדברות אליהו (יא, קעט); במראה הבזק (ט, לג). אמנם היו שהחמירו כי צריך קבלת ישראל (הרב ילוב, שלמי שמואל מה; וכן משמע מרש"ק בטוב טעם ודעת יו"ד רביעאה, רסח).

[12]. כיצד מינו את שמעיה ואבטליון להיות נשיא ואב"ד לסנהדרין? למהר"ל (דרך החיים א, י), שמעיה ואבטליון עצמם לא היו גרים אלא צאצאי גרים ואימם מישראל. וכ"כ תוס' יו"ט שם, וכ"כ בעל הנו"ב (דורש לציון, סוף דרוש ג), ולכן לא היתה שום מניעה למנותם.

ורבים סוברים שהיו גרים. כ"כ בכנסת הגדולה (הגב"י חו"מ ז, א), וביאר שהציבור קיבל אותם עליו, וקבלתם הועילה גם לדיני נפשות (נראה שהכוונה לקבלה ציבורית רחבה, מעבר לקבלה הרגילה שבה קיבלו את ראשי הסנהדרין). וכ"כ הרב קלישר במאזניים למשפט (חו"מ ז, א), שקבלת הציבור הועילה גם לדיני נפשות. וביאר שמן הסתם הקבלה היתה על ידי חכמי בית המדרש שבירושלים שהסכימו לכך בשם כל ישראל. וכ"כ בתומים (ז, א), שדי בכך שהחכמים וראשי הציבור יסכימו שאין ראויים כמותם. הקשה התומים, שקבלת הציבור יכולה להועיל רק לדיני ממונות ולא לדיני נפשות, וכיוון שהם ישבו בסנהדרין, משמע שגם דנו דיני נפשות. בביאור הראשון כתב, שקיבלו את המינוי ממלכות בית חשמונאי, וכמו שלמלכות היתה רשות להרוג, כך גם יכלו למנות דיינים לסנהדרין אף לדיני נפשות. ובביאור השני כתב שהם באמת לא דנו בדיני נפשות.

ויש שביארו, שכאשר הגר גדול באופן ניכר משאר הרבנים, אפשר למנותו בדרך המקובלת בלא הסכמה ציבורית מיוחדת. כ"כ ריב"א בשם סמ"ג (פירוש בעלי התוספות לתורה פר' משפטים עמ' רמז). וכ"כ רשב"ץ (מגן אבות א, י): "ושמא כיון שלא היה בישראל כמוהו בקבלה, הוא היה ראוי יותר מכולן. כי לא פסלה תורה גרים אלא בשיש כיוצא בהם בישראל, אבל אם אין כיוצא בהן בישראל, הם קודמין". וכ"כ חיד"א (ברכ"י חו"מ ז, ו); וחמדת ישראל (א, קונטרס נר מצוה, אות פט).

ט – תפקידי רב וראש ישיבה

כשם שאין ממנים מי ששני הוריו גרים לתפקיד דיין, כך אין ממנים אותו לתפקיד רב שיש בו שררה, כדוגמת רב עיר שיש בידיו סמכויות וכוח לכפות, כגון להעניק תעודת כשרות או להסיר אותה. ואם הציבור רוצה לבחור בו, רשאי. ואם הוא עדיף באופן ניכר על שאר המועמדים, ראוי לבחור בו. ואם מדובר בתפקיד רב שאין בו שררה, אלא רק הוראה והדרכה, אין שום מניעה במינוי גר.

בתפקיד ראש ישיבה לפעמים אין שררה, וזה כאשר הישיבה היא מוסד פרטי ולא מרכזי, והרוצים לבוא ללמד בה או ללמוד בה, מחליטים לקבל על עצמם את הנהגתו של ראש הישיבה. אבל אם מדובר בישיבה חשובה שמשרתת ציבור גדול, יש בתפקיד ראש הישיבה שררה, ולתפקיד ראש ישיבה כזו אין ממנים גר או מי ששני הוריו גרים. ואם הציבור רוצה לבחור בו – רשאי. ואם הוא עדיף באופן ניכר על שאר המועמדים – ראוי לבחור בו.[13]

גם בדין זה אנו נפגשים עם יסוד הבחירה שבולט יותר אצל הגרים, ולכן גם הגרים המוכשרים ביותר, מתאים יותר שיתרמו בתפקידים של לימוד, הדרכה ויצירתיות, ופחות בתפקידים שדורשים שררה וכפייה. וכן מצינו שכאשר הורידו את רבן גמליאל מנשיאותו, העלו אפשרות לְמַנות        את רבי עקיבא שלא היה כמותו גדול בתורה, אבל נמנעו מכך מפני שלא היתה לו זכות אבות שהוא בן גרים, והיה חשש שצערו של רבן גמליאל יגרום שייענש אם ישב על כסאו, ולכן מינו את רבי אלעזר בן עזריה שהיה חכם ועשיר, וגם היה מיוחס – דור עשירי לעזרא הסופר (ברכות כז, ב). "והיה רבי עקיבא יושב ומצטער ואומר: לא שהוא בן תורה יותר ממני, אלא שהוא בן גדולים יותר ממני. אשרי אדם שזכו לו אבותיו, אשרי אדם שיש לו יתד להיתלות בו" (ירושלמי תענית ד, א). אולם בסופו של דבר, למרות שלא היה בתפקיד של שררה, נחשב רבי עקיבא לגדול התנאים וגדול התורה שבעל פה, וכל השמועות המובאות בדברי חכמים בלא שם אומרן – ממנו הן. וכל גדולי התורה שבדור שאחריו היו תלמידיו המובהקים: רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן שמוע (יבמות סב, ב; סנהדרין פו, א). כי כוח חידושו של רבי עקיבא היה מעל כולם, שהיה דורש על כל אות ואות וכל תג ותג תילי תילים של הלכות (מנחות כט, ב), ועליו דרשו את הפסוק (ישעיהו נג, יב): "לָכֵן אֲחַלֶּק לוֹ בָרַבִּים וְאֶת עֲצוּמִים יְחַלֵּק שָׁלָל" – "זה רבי עקיבא, שהתקין מדרש ההלכות והגדות" (ירושלמי שקלים ה, א).


[13]. יש שכתבו שאין לְמַנות גר לתפקיד רב מקומי, ראש ישיבה או משגיח רוחני, כי יש בהם שררה וכפייה (שרגא המאיר ו, ל; משנה הלכות טו, צט). ולאג"מ יו"ד ד, כו, מפאת מצוות אהבת הגר יש לנטות לקולא, ולכן הורה שאפשר למנות גר לראש ישיבה כי הוא תפקיד שאין בו שררה, אלא כמו בעל הבית על פועליו. וכ"כ ביבי"א (יא, חו"מ ב) שמותר למנות גר לראש ישיבה, והוסיף שאין בזה שררה אלא תפקידו ללמד תורה לאחרים, ואף שהוא יכול לסלק תלמידים, אין זה נחשב שררה כי הוא עושה זאת למען התורה. ובאג"מ (יו"ד ב, מד; ד, כו), כתב שאין למנות גר למשגיח כשרות, כי יש בכך שררה לכפות את החלטותיו ולענוש על סירוב. והרב פרץ (אוצר פסקי גרים סי' מז) התיר, כי הוא רק שליח של הרב. בציץ אליעזר יט, מח, סבר שאין למנות גר לגבאי בית הכנסת כי יש בזה שררה, אבל אם בחרו בו, הרי שקיבלוהו עליהם ומותר (וצירף טעמים נוספים). והרב פוגלמן בבית מרדכי (חו"מ פ) התיר למנות גר לרב יישוב או קהילה, כי התפקיד בעיקרו איננו שררה וכפיה, והביא ראיות מכמה מקרים שמינו גרים בקהילות ישראל.

ונראה למעשה, שבכל ענייני הרבנות והגבאות יש בחינות, וכאשר עיקרו של התפקיד הוא ללמד ולהורות או לארגן בהסכמה, ממנים לכתחילה, וכאשר עיקרו של התפקיד כולל שררה וכפייה, אין ממנים. ואם רצו והסכימו – אפשר למנות. וכן כאשר המינויים נקבעים לזמן קצוב ובסמכות מוגבלת כפי השיטה הדמוקרטית, יש מקום לומר, שאין הגבלה. בכל אופן, אין שום מניעה להסמיך גרים בתעודת רבנות, שכן כיום רוב תפקידי הרבנות, גם המכובדים ביותר, הם תפקידי הוראה וארגון בהסכמה בלא כפייה.

תפריט ההלכות בפרק

דילוג לתוכן