חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ד – כלי האוכל של הגרים

מצווה ליהודי שקונה כלי אכילה מנוכרי, לטבול אותם במקווה. מגמת המצווה לרומם את הכלי ממדרגה של כלי שנועד לאכילה סתמית, שהתאווה והחולשות האנושיות מלוות אותה, אל מדרגה של כלי שנועד להכין מאכלים שעל ידם יוכלו ישראל להתקשר אל ערכי התורה (פניני הלכה כשרות לא, א). גר אינו צריך לטבול את כליו, מפני שבשעה שהוא טובל והופך לישראל גם הכלים שברשותו נטהרים ומתעלים עימו (שם ו).[5]

אמנם אם בעודו נוכרי השתמש בהם במאכלים אסורים, עליו להכשירם על פי הכלל: 'כבולעו כך פולטו'. כלומר, כלים שאכל בהם מאכלים או משקים קרים – ינקה היטב במים. כלים שבישל בהם או הניח בהם מאכלים חמים – ינקה ואחר כך יגעיל במים רותחים. כלים שאפה או צלה בהם מאכלים בחום התנור או על האש – יכשיר בליבון כדרך שימושם (ראו בפירוט בפנה"ל כשרות פרק לג).

מאכלים כשרים שהגר בישל לפני גיורו, אין בהם איסור בישולי גויים, שכן איסור בישולי גויים הוא מטעם שמא יבואו להתבולל בגויים (פנה"ל כשרות כז, ו), ואין חשש התבוללות עם זה שהכין את התבשיל, הואיל ובינתיים התגייר ונעשה יהודי.[6]


[5]. הראשונים והאחרונים לא כתבו שגר צריך לטבול את כליו, ומשמע שכליו אינם צריכים טבילה אלא הם נטהרים עימו. וכ"כ ב'שם משמואל' (מטות תרעח) בשם אביו ה'אבני נזר'; נזר הקודש יו"ד יז; שו"ת מהרי"א הלוי קט; ציץ אליעזר ח, כ; מנחת אשר ג, סו. אמנם בדורות האחרונים יש שהסתפקו בזה, ומהם: דרכי תשובה קכ, ד, בשם חדרי דעה; מהרש"ג ג, מח. וכמה מרבני הדור האחרון כתבו להטבילם בלי ברכה. אולם למעשה אין לחוש לזה, כפי שעולה משתיקת הראשונים והאחרונים, וכך נראה מסברה.

[6]. כלי הגר צריכים הכשרה רק אם בישל בהם מאכלים אסורים, אבל אם בישל בכליו רק מאכלים כשרים, אין צריך להכשירם. אמנם נחלקו הראשונים בשאלה האם כלים שגוי בישל בהם מאכלים כשרים נאסרו מחמת בליעת בישולי גויים, ובשו"ע (יו"ד קיג, טז), הביא את דעת המחמירים בסתם ואת המקילים כיש אומרים. וההוראה המקובלת כדעת המחמירים (פנה"ל כשרות כח, יא, 12). אולם כאשר הגוי בישל מאכלים ואז התגייר, אין חשש התבוללות עימו, ולכן מותר לאכול מתבשילים אלו (אבני זכרון א, פח).

תפריט