חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פניני הלכה

ג – נוסח ומנהגי עדות

בעקבות הגלויות התגבשו בקהילות ישראל מנהגים שונים, הנוגעים להלכה ולנוסחי התפילה, ונפסק להלכה, שמנהג המקום מחייב את כל תושביו. ואף מי שהיה רגיל במנהגי אשכנז, אם עבר באופן קבוע למקום שבו נהגו כמנהגי ספרד, מיד בעת הגיעו למקום החדש – היו חלים עליו מנהגי המקום, בין להקל ובין להחמיר (שו"ע יו"ד ריד, ב; מ"ב תסח, יד). וכן היה דינו של גר, שהיה מקבל על עצמו את מנהג המקום.

בדורות האחרונים, החל ה' לגאול אותנו, והתקבצנו מכל הגלויות לארץ ישראל, וכמעט בכל הערים והישובים ישנם עולים מגלויות שונות, וממילא אין מנהג למקום, וההוראה היא שכל אדם ימשיך במנהגי אבותיו, הן בענייני הלכה והן בנוסח התפילה.

והגר שאין לו מנהג אבות, יכול לבחור את המנהג העדיף עליו, וכמותו ינהג בכל ענייני התפילה וההלכה. עמדה זו תואמת את מעמדו של הגר, שצד הבחירה בולט בו יותר, שעל ידי בחירתו התגייר, ובידו להחליט באיזה מנהג ברצונו לנהוג.

בבחירת המנהג רצוי שהגר יתייעץ עם רב שמכיר אותו ואת מקום מגוריו, כדי שיוכל להעריך באיזו קהילה יוכל להרגיש יותר טוב ולהתקדם בתורה ובמצוות. כמו כן, אפשר שהגר יבחר ככלל לנהוג כאחד המנהגים, אולם בדברים מסוימים יבחר לנהוג כדעת רוב הפוסקים או כעיקר ההלכה. כגון שיבחר לנהוג כמנהגי אשכנז חוץ ממנהג איסור קטניות בפסח.

אם לאחר שהגר בחר את מנהגיו רצה לחזור בו ולבחור מנהג אחר, יוכל לעשות 'התרת נדרים' ולעבור למנהג שנראה לו כמתאים יותר. אולם נכון שיעשה זאת בהתייעצות עם רבו, כי השינוי עלול להחליש אותו או את בני משפחתו, ועל כן רצוי ש'התרת הנדרים' והשינוי ייעשו באחריות מתוך שיקול דעת כולל.

כאשר הגר הוא מצאצאי יהודים, עדיף שיתחבר לשורשי משפחתו היהודית, וינהג בכל העניינים כמנהגם, שבכך הוא ממשיך את מורשת אבותיו ומעצים את התקשרותו לעם ישראל. אמנם אין הוא חייב בכך, שהואיל והוא מתגייר, הרי הוא כנולד מחדש, ולכן הוא רשאי לבחור את המנהג העדיף עליו.[4]


[4]. ביחו"ד ה, לג, כתב: א) שבארץ ישראל כל הגרים חייבים לנהוג כשו"ע, וזאת על סמך ההנחה שמנהג ארץ ישראל כשו"ע, וכך צריכים לנהוג בני כל העדות. ב) גם אם אביו של הגר מקהילות אשכנז, כיוון שהגר כקטן שנולד, אין לו שום זיקה לאביו, ועליו לנהוג כשו"ע. ע"כ. אולם הפוסקים לא קיבלו את דבריו, ועל כן רבני יוצאי אשכנז, צפון אפריקה ותימן ממשיכים לנהוג במנהגם מדורי דורות. ואף מיוצאי עדות המזרח, רבנים רבים לא קיבלו את דבריו. וכן ביחס לגר, הוא יכול לבחור את הקהילה שאליה הוא רוצה להצטרף (רשז"א בהליכות שלמה תפילה ה, 80; ריש"א בתפילה כהלכתה ד, ה; אוצר פסקי גרים סי' לא, לרב פרץ). בהליכות שלמה מועדים ח"ב ד, כא, ובהערות, כתב שאם גר קיבל עליו להצטרף לעדה מסוימת, ינהג כמותם בכל הדינים והמנהגים. ע"כ. עצה זו טובה בעיקר למי שמצטרף לקהילה של בני עדה אחת, שטוב לו לדבוק בכל מנהגיה. אך המצטרף לקהילה שמעורבת מבני עדות שונות, פעמים שטוב יותר שיבחר במנהגים שונים לתחומים שונים, כגון שהוא מתחבר יותר לנוסח תפילה של עדה אחת, ואילו במנהגי הלכה נוח לו יותר במנהגי עדה אחרת, שמנהגיה מקובלים על רוב בני המקום. כמו כן, ייתכן שירצה לנהוג כמנהג עדה מסוימת אבל אשתו היהודייה מעדה אחרת, ואזי רצוי שבענייני הכשרות ינהג כאשתו, ואם יש לאשתו הורים ואחים שומרי מצוות, יש מקום לייעץ לו לנהוג בכל הדינים והמנהגים כמותם, ובכך ילדיו ימשיכו את מורשת משפחתם. כתבתי למעלה שאם הוא מצאצאי יהודים טוב שיתחבר לשורשי משפחתו, ואכן לדעת רבים מגדולי האחרונים, זרע ישראל או קרובי ישראל יש להם זיקה לאבותיהם, ראו מסורת הגיור ה, יט-כ.

תפריט