ארכיון הקטגוריה: פרק טז – ברכת הגומל

א – הקדמה כללית

טז,א – המקור בתלמוד ברכות נד, ב: "אמר רב יהודה אמר רב: ארבעה צריכין להודות – יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. יורדי הים מנלן – דכתיב: (תהלים קז) יורדי הים באניות וגו' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ב – כללי ברכת 'הגומל'

ב,א – חובת הברכה בפני עשרה ברכות נד, ב: "אביי אמר: וצריך לאודויי קמי עשרה, דכתיב (תהלים קז): וירוממוהו בקהל עם וגו'. מר זוטרא אמר: ותרין מינייהו רבנן, שנאמר: ובמושב זקנים יהללוהו… רב יהודה חלש ואתפח, על לגביה רב חנא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ג – זמן ברכת 'הגומל'

ג,א – ברכת הגומל בלילה כתב בשדה יצחק (ברכות נד, ב) שאין לברך 'הגומל' בלילה שהיא באה במקום קרבן תודה, והקרבנות ביום. וכ"כ בדברי מנחם. וחששו לסברא זו כמה אחרונים לכתחילה: בא"ח (עקב ג), וכף החיים (יד). ובשו"ת חת"ס (או"ח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ד – חולה שהתרפא

ד,א – על איזה חולי מברכים? מצינו בזה שלוש דעות בראשונים: א) אפילו אם 'חושש בראשו' או 'חושש בגרונו' והתרפא – מברך 'הגומל' (רב האי גאון, ערוך). ב) כל חולי שמחמתו עלה למיטה, אפילו אין בו סכנה חייב לברך, מפני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ה – נשים יולדות וקטנים בברכת הגומל

ה,א – נשים בברכת הגומל אף שתקנת חכמים לברך 'הגומל' חלה על גברים ונשים כאחד, במשך הדורות התפשט המנהג שנשים לא בירכו 'הגומל'. יש שהסבירו שמפני הצניעות לא נהגו לברך בפני עשרה גברים (הלק"ט ב, קסא, מ"ב, ג). יש שביארו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ו – הולכי מדבריות והנוסעים בכבישים

ו,א – נסיעה מעיר לעיר יש אומרים שאין מברכים 'הגומל' על הליכה מעיר לעיר, כיוון שהברכה תוקנה דווקא על הליכה במדבר שיש בו סכנת חיות רעות וליסטים, ובדרך מעיר לעיר לא קיימות סכנות אלו. ומה שאמרו בירושלמי (ברכות פ"ד ה"ד): … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ז – טיסה במטוס

ז,א – מטוס ואוניה גם מדברי מרן הרב באורח משפט או"ח מה, משמע שצריך לברך על טיסה, שהואיל ובפועל עבר במקום ימים ומדבריות, ותקנו חכמים לברך על כך, אין לבטל ברכה זו. וז"ל: "שאלתני אחי הנעלה מו"ה חיים הכהן שי', אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

ח – האם אדם שניצול מסכנה או מתאונה יברך הגומל?

ח,א – הניצול משאר סכנות יש שכתבו שאין לברך 'הגומל' אלא על ארבעת המקרים המוזכרים בפסוקים (אבודרהם ברכות שער שמיני; או"ח שני וחמישי כה), אבל רוב הראשונים הסבירו שארבעת המקרים שהוזכרו במקרא הם דוגמאות להצלה מסכנות, וגם הניצול משאר סכנות צריך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה

יא – היוצא מבית האסורים

יא,א – היוצא מבית האסורים יש שכתבו שהחבוש על עסקי ממון אינו מברך הגומל לכשיצא אלא רק החבוש על עסקי נפשות (לקט יושר עמ' 40; מ"א א; חיי אדם סה, ו; שולחן שלמה א). לעומת זאת, כתב הר"י מיגאש (סימן צ), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טז - ברכת הגומל | כתיבת תגובה