הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

פרק טז – ברכת הגומל

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – הקדמה כללית

טז,א – המקור בתלמוד ברכות נד, ב: "אמר רב יהודה אמר רב: ארבעה צריכין להודות – יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה

להמשך »

ב – כללי ברכת 'הגומל'

ב,א – חובת הברכה בפני עשרה ברכות נד, ב: "אביי אמר: וצריך לאודויי קמי עשרה, דכתיב (תהלים קז): וירוממוהו בקהל עם וגו'. מר זוטרא אמר:

להמשך »

ג – זמן ברכת 'הגומל'

ג,א – ברכת הגומל בלילה כתב בשדה יצחק (ברכות נד, ב) שאין לברך 'הגומל' בלילה שהיא באה במקום קרבן תודה, והקרבנות ביום. וכ"כ בדברי מנחם.

להמשך »

ד – חולה שהתרפא

ד,א – על איזה חולי מברכים? מצינו בזה שלוש דעות בראשונים: א) אפילו אם 'חושש בראשו' או 'חושש בגרונו' והתרפא – מברך 'הגומל' (רב האי

להמשך »

ז – טיסה במטוס

ז,א – מטוס ואוניה גם מדברי מרן הרב באורח משפט או"ח מה, משמע שצריך לברך על טיסה, שהואיל ובפועל עבר במקום ימים ומדבריות, ותקנו חכמים לברך

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק