ארכיון הקטגוריה: פרק ב – הלכות עונה

א – עיקר מצוות עונה – שיא השמחה

א, א – שמחת עונה מצוות עונה היא החיוב של האדם לשמח את אשתו ולגרום לה הנאה, ומקורות רבים לכך: פסחים עב, ב: "אמר רבא: חייב אדם לשמח אשתו בדבר מצוה (לשמח את אשתו – אפילו שלא בשעת עונתה, אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות עונה | כתיבת תגובה

ב – חובת האיש ומצוות האשה

ב, א – דרכו של האיש לחזר אחר האשה נדה לא, ב: "שאלו תלמידיו את רבי דוסתאי ברבי ינאי: מפני מה איש מחזר על אשה, ואין אשה מחזרת על איש? משל לאדם שאבד לו אבידה, מי מחזר על מי? – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות עונה | כתיבת תגובה

ג – מצוות האיש

ג, א – חובת הפיוס והריצוי שלפני החיבור עירובין ק, ב: "ואמר רמי בר חמא אמר רב אסי: אסור לאדם שיכוף אשתו לדבר מצוה, שנאמר (משלי יט, ב): וְאָץ בְּרַגְלַיִם חוֹטֵא. ואמר רבי יהושע בן לוי: כל הכופה אשתו לדבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות עונה | כתיבת תגובה

ד – דרך ארץ

התשוקה והתאווה לחיבור ד, א – הרצון וההשתוקקות של בני הזוג לחיבור כתב הרב בספר: "ברא הקב"ה את האיש ואת האשה באופן שמטבעם הם משתוקקים זה לזה, ותשוקה זו טובה היא, באשר היא יסוד המצווה". מקורות רבים לכך שעצם התשוקה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות עונה | כתיבת תגובה

ה – מצוות האשה

מצוות האשה ה, א – תשוקת אשה לבעלה בראשית ג, טז: "… וְאֶל אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ וְהוּא יִמְשָׁל בָּךְ". רש"י: "וְאֶל אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ – לתשמיש, ואף על פי כן אין לך מצח לתובעו בפה אלא הוּא יִמְשָׁל בָּךְ, הכל ממנו ולא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות עונה | כתיבת תגובה

ו – מידה יפה באשה שתובעת בלב

ו, א – מצוות האשה – מרציא ארצויי קמיה עירובין ק, ב: "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן: כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה – הווין לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן. דאילו בדורו של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות עונה | כתיבת תגובה

ז – זמני העונה

זמני העונה ז, א – זמני העונה לפי כוחו ומלאכתו של האיש כתובות סא, ב: "העונה האמורה בתורה: הטיילין – בכל יום, הפועלים – שתים בשבת, החמרים – אחת בשבת, הגמלים – אחת לשלשים יום, הספנים – אחת לששה חדשים". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות עונה | כתיבת תגובה

ח – המצווה הקבועה ומה שנוסף לה

מצוות עונה בזמנים נוספים ח, א – מצוות עונה כשהאשה משתוקקת פסחים עב, ב: "אמר רבא: חייב אדם לשמח אשתו בדבר מצוה". רש"י: "לשמח את אשתו – אפילו שלא בשעת עונתה, אם רואה שמתאוית לו". וכ"כ הרבה ראשונים ואחרונים, שבנוסף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות עונה | כתיבת תגובה

ט – ליל טבילה ויוצא לדרך

מצוות עונה בליל טבילה ט, א – ליל טבילה ברכות כד, א: "אמר רב המנונא בריה דרב יוסף, זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דרבא ואמר לי: זיל אייתי לי תפילין, ואשכחתינהו בין כר לכסת שלא כנגד ראשו, והוה ידענא דיום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות עונה | כתיבת תגובה

י – ליל שבת

מצוות עונה בשבת י, א – עונג שבת על ידי קיום מצוות עונה לעיל (ז, יב) למדנו שאחד הטעמים לעונת תלמידי חכמים בליל שבת הוא משום עונג שבת, וכפי שכתב רש"י (כתובות סב, ב, 'מע"ש'): "שהוא ליל תענוג ושביתה והנאת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות עונה | כתיבת תגובה