ארכיון הקטגוריה: פרק ד – שמירת הברית

א – הוצאת זרע לבטלה

מקור ותוקף איסור הוצאת זרע לבטלה א, א – איסור הוצאת זרע לבטלה נדה יג, א: "אמר רבי יוחנן: כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה, שנאמר (בראשית לח, י): וַיֵּרַע בְּעֵינֵי ה' אֲשֶׁר עָשָׂה וַיָּמֶת גַּם אֹתוֹ. רבי יצחק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה

ב – חומרת העוון

חומרת עוון הוצאת זרע לבטלה ב, א – חומרת העוון לעיל (א, א) למדנו שהפליגו חז"ל (נדה יג, א) בחומרת עוון הוצאת זרע לבטלה, שחייב מיתה, וכאילו שופך דמים, ועובד עבודה זרה. ובמס' כלה (א, יט; כלה רבתי ב, ו) … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה

ג – שתי הבחינות שבחטא

הסברים לחומרת העוון ג, א – חומר עוון הוצאת ז"ל – מניעת התקרבות לה' בתקנת השבין (טו, י) ר' צדוק מבאר את מה שאמרו בזוהר ושו"ע שעוון הוצאת זרע לבטלה חמור מכל העבירות: "אפשר מכל עבירות שכיוצא בו קאמרי, שאין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה

ד – התיקון לחטא

תיקונים להוצאת זרע לבטלה ד, א – תעניות תשובה כתב הרוקח (הל' תשובה כ): "מי שהשחית זרע בחשק תאותו – יתענה ארבעים יום, וישמור נפשו ולא יראה פני אשה, ולא בבגדיה השטוחין על הכותל, ולא להריח בבשמים אשר עליה, ולא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה

ה – איסור דברים שעלולים להביא לזה

נגיעה באיבר לצורך השתנה ה, א – נגיעה באיבר נדה יג, א: "גופא, רבי אליעזר אומר: כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם. אמרו לו לרבי אליעזר: והלא נצוצות נתזין על רגליו, ונראה ככרות שפכה, ונמצא מוציא לעז על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה

ו – הרהורי עבירה – שני סוגי האיסורים

איסור הרהורי עבירה ו, א – הקדמה – שני סוגי הרהורי עבירה שני סוגי הרהורים אסורים: האחד, להרהר בדבר שעלול לגרום למקרה לילה, והשני, להרהר בעבירה של ניאוף. וכ"כ אגרות משה אה"ע ח"א, סט: "והנה שני ענייני איסור הרהור יש: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה

ז – גדר ההרהורים והדרך להינצל מהם

גדרי איסור הרהור והסתכלות ז, א – מחשבה חולפת אינה בגדר הרהור האסור כתב המאירי חולין לז, ב: "וכבר שִבח הנביא את עצמו באמרו הִנֵּה נַפְשִׁי לֹא מְטֻמָּאָה (יחזקאל ד, יד) – שלא הרהרתי ביום עד שאבא לידי טומאה בלילה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה

ח – המצווה להתחתן

איסור עמידה ללא אשה ח, א – מקור וטעם האיסור שני יסודות למצוות הנישואין: הראשון, מצות פריה ורביה. והשני, מצוות עונה, שכך מצבו השלם של האדם שהוא מתחבר עם אשתו באהבה ובאחדות, ואם הוא חי בחסרון, דהיינו בלא אשה – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה

ט – הרהורים באשתו טהורה ונדה ושאר דברים

הליכה במקומות לא צנועים 1 ט, א – הליכה במקום לא צנוע בבא בתרא נז, ב: "וְעֹצֵם עֵינָיו מֵרְאוֹת בְּרָע (ישעיהו לג, טו) – אמר רבי חייא בר אבא: זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה. היכי דמי? אי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה

י – איסור אוננות בנשים

איסור אוננות בנשים י, א – מקור הדין משנה נדה יג, א: "כל היד המרבה לבדוק, בנשים – משובחת, ובאנשים – תקצץ". ובגמ' שם: "מאי שנא נשים ומאי שנא אנשים? נשים לאו בנות הרגשה נינהו – משובחות, אנשים דבני הרגשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה