ארכיון הקטגוריה: פרק יא – מלאכת חול המועד

א – יסוד איסור המלאכה

א,א – יסוד האיסור בגמרא והסוברים שהוא מהתורה חגיגה יח, א: "מכלל דתרוייהו סבירא להו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה, מנהני מילי? דתנו רבנן (שמות כג, טו): אֶת חַג הַמַּצּוֹת תִּשְׁמֹר שִׁבְעַת יָמִים, לימד על חולו של מועד שאסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - מלאכת חול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – כללי האסור והמותר

ב,א – המלאכה שנאסרה היא מלאכה שיש בה טורח מו"ק ב, ב: "תנן: משקין בית השלחין במועד ובשביעית. בשלמא מועד משום טירחא הוא ובמקום פסידא שרו רבנן…" רש"י ('בשלמא'): "בשלמא מועד משום הכי שרי דלא אסיר בשום מלאכה אלא משום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - מלאכת חול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – הכנת המאכלים

ג,א – הערמה – ההיתר לצורך המועד ומחלוקת תנאים אם מותר להערים משנה מו"ק יא, א: "כל כבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד כובשן". מו"ק יב, ב: "תנו רבנן: טוחנין במועד לצורך המועד, ושלא לצורך המועד אסור, ואם טחן והותיר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - מלאכת חול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – מכשירי אוכל נפש

ד,א – מכשירי אוכל נפש כתב במ"ב תקמ, כח, עפ"י מ"א י, ושאר אחרונים, שגם כאשר אפשר לקבל סכין בהשאלה, אפשר לתקן אותו. ובשעה"צ כד, כתב שהפמ"ג (מש"ז ה), פקפק בזה, וחיזק המ"ב את דברי המ"א מדברי הריטב"א, הרמב"ן, ומגיד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ה – צורכי הגוף

ה,א – צרכי הגוף הפוסקים התירו לתקן מזגן בימים חמים מאד, כן מובא בשם הרב פיינשטיין וריש"א, בפס"ת תקמא, ה, ושמה"כ ב, 96. לגבי תיקון מרחץ של יחיד, עיין בתשובת הרשב"א ח"ד שכו, שהובאה בב"י תקמד, שביאר שההיתר הוא רק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ו – רפואה

ו,א – רפואה בפס"ת תקלב, ג, כתב שאסור לעשות מלאכה גמורה להקלת מיחושים בעלמא, ולמד זאת מח"א קי, יז, ונשמ"א. ולא הבנתי היאך למד זאת שם. ונראה למעשה שבכל מצב שיש צער, מותר לעשות מלאכה גמורה כדי להסירו, כגון לשחוק סממנים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ז – צורכי המועד בבגדים מותרים במלאכת הדיוט

ז,א – השינוי בתפירה בשו"ע תקמא, ה, כתב שהשינוי שאדם מקצועי צריך לעשות הוא בשני דברים: האחד, תפירות רחבות, והשני, אחת למעלה ואחת למטה כשיני הכלב. ויש לעיין שאולי הכוונה בשינוי השני, שיעביר את החוט פעם אחת וממילא בכל פעם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ח – צורכי המועד בבית מותרים במלאכת הדיוט

ח,א – ניקוי חלונות ושטיח ניקוי חלונות בית אסור במועד מכיוון שאין הדרך לנקותם אלא מזמן לזמן ויש בזה משום עובדין דחול, ומשום שנראה שמכוון מלאכתו למועד (שש"כ סו, הערה קפב, וחוהמ"כ ה, מב, ובהערה קט). כתבתי שמותר לנקות שטיחים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

ט – גילוח ותספורת

ט,א- שיער הגוף כתבתי שמותר לגזור שיער הגוף, אמנם בשש"כ סו, כג, אסר לגזור שער הגוף. ומ"מ ממ"א תקלא, יב ושעה"צ טו, משמע שמותר. וכ"כ בשש"כ הערה קח, שרשז"א היקל, משום שהאיסור לא חל על שיער הגוף. ט,ב – צורך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה

יא – איסור כיבוס

יא,א – איסור כיבוס וטעמו משנה יג, ב – יד, א: "ואלו מכבסין במועד: הבא ממדינת הים ומבית השביה, והיוצא מבית האסורין, ומנודה שהתירו לו חכמים, וכן מי שנשאל לחכם והותר. מטפחות הידים, ומטפחות הספרים, ומטפחות הספג, הזבין והזבות והנדות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יא - מלאכת חול המועד | כתיבת תגובה