הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק יא – מלאכת חול המועד

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – יסוד איסור המלאכה

א,א – יסוד האיסור בגמרא והסוברים שהוא מהתורה חגיגה יח, א: "מכלל דתרוייהו סבירא להו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה, מנהני מילי? דתנו רבנן

להמשך »

ב – כללי האסור והמותר

ב,א – המלאכה שנאסרה היא מלאכה שיש בה טורח מו"ק ב, ב: "תנן: משקין בית השלחין במועד ובשביעית. בשלמא מועד משום טירחא הוא ובמקום פסידא

להמשך »

ג – הכנת המאכלים

ג,א – הערמה – ההיתר לצורך המועד ומחלוקת תנאים אם מותר להערים משנה מו"ק יא, א: "כל כבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד כובשן". מו"ק

להמשך »

ד – מכשירי אוכל נפש

ד,א – מכשירי אוכל נפש כתב במ"ב תקמ, כח, עפ"י מ"א י, ושאר אחרונים, שגם כאשר אפשר לקבל סכין בהשאלה, אפשר לתקן אותו. ובשעה"צ כד,

להמשך »

ה – צורכי הגוף

ה,א – צרכי הגוף הפוסקים התירו לתקן מזגן בימים חמים מאד, כן מובא בשם הרב פיינשטיין וריש"א, בפס"ת תקמא, ה, ושמה"כ ב, 96. לגבי תיקון

להמשך »

ו – רפואה

ו,א – רפואה בפס"ת תקלב, ג, כתב שאסור לעשות מלאכה גמורה להקלת מיחושים בעלמא, ולמד זאת מח"א קי, יז, ונשמ"א. ולא הבנתי היאך למד זאת שם.

להמשך »

ט – גילוח ותספורת

ט,א- שיער הגוף כתבתי שמותר לגזור שיער הגוף, אמנם בשש"כ סו, כג, אסר לגזור שער הגוף. ומ"מ ממ"א תקלא, יב ושעה"צ טו, משמע שמותר. וכ"כ

להמשך »

יא – איסור כיבוס

יא,א – איסור כיבוס וטעמו משנה יג, ב – יד, א: "ואלו מכבסין במועד: הבא ממדינת הים ומבית השביה, והיוצא מבית האסורין, ומנודה שהתירו לו

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק