ארכיון הקטגוריה: פרק כג – מוקצה

א – יסוד האיסור

א,א – האם יסוד מוקצה דאורייתא פסחים מז, ב: "המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב ואוכלו, לוקה חמש… (והשיב שם רבה לאביי): אפיק הבערה ועייל עצי מוקצה. – ומוקצה דאורייתא הוא? – אמר ליה: אין, דכתיב (שמות טז): והיה ביום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - מוקצה | כתיבת תגובה

ב – כללי מוקצה

ב,א – ביאור מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון כלל מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, שלדעת רבי יהודה כל מה שאינו מוכן לשבת – מוקצה הוא, ולדעת רבי שמעון, גם אם לא הוכן, כל שאפשר שירצה להשתמש בו, אינו מוקצה, ורק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - מוקצה | כתיבת תגובה

ג – מוקצה מחמת גופו

ג,א – ענפים ועשבים מחוברים ענף מחובר הוא מוקצה, ורק אם יעשה בו מעשה, כמו לחברו לדלי כדי לשאוב מן הבאר, אינו מוקצה (שבת קכה, ב, מ"ב שח, פא). וכ"כ במ"ב שלו, כד, שעשבים מחוברים מוקצה, ואם נתלשו ונדבקו לנעליו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - מוקצה | כתיבת תגובה

ד – מוקצה מחמת חסרון כיס

ד,א – אתרוגים ומצות יד מוקצים מחמת חסרון כיס אתרוגים שנועדו למכירה לצורך ד' מינים, מצות יד שהוכנו לצורך מצוות אכילת מצה בליל הסדר – מוקצים מחמת חסרון כיס (שש"כ כ, כא-כב, הערות סז, עח). גם כלים שנועדו לפסח, מוקצים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - מוקצה | כתיבת תגובה

ו – המשך

ו,א – בסיס לדבר האסור והמותר שו"ע שי, ח: "כלי שיש עליו דבר האסור ודבר המותר, מותר לטלטלו… וכגון שדבר המותר חשוב מדבר האסור, אבל אם דבר האסור חשוב יותר מדבר המותר, בטל אצלו ואסור לטלטלו". והעירו על דבריו התוספת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - מוקצה | כתיבת תגובה

ז – כלים שמלאכתם לאיסור

ז,א – כלים שמלאכתם לאיסור שאין להם שום שימוש היתר עיין בהלכה שהסברתי שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, מפני שאינו מוקצה גמור, כי יש לו גם שימושי היתר. ולפי זה, אם אין לו שימושי היתר, לכאורה אסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - מוקצה | כתיבת תגובה

ח – כלים שמשמשים להיתר ולאיסור

ח,א – שהולכים אחר הרוב כלי שמיועד למלאכת איסור ולמלאכת היתר נידון עפ"י רוב תשמישו. אם רוב תשמישו להיתר, וכן מחצה על מחצה, דינו ככלי שמלאכתו להיתר (מ"א שח, ט, בשם שלטי גיבורים, וכ"כ מ"ב שח, כ). ולכן שעון יד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - מוקצה | כתיבת תגובה

ט – כלים שמלאכתם להיתר ומאכלים וספרים

ט,א – כלים שמלאכתם להיתר כתב במנו"א ח"א יב, א, שגם מלבוש הוא כלי שמלאכתו להיתר, שאין לטלטלו בחינם לדעת המחמירים. ואין נראה, וכפי שכתב בקצות השלחן קה, בדה"ש ז, שהוא כמאכלים. והביאו את דבריו להלכה בשש"כ כ, פג; ילקוט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - מוקצה | כתיבת תגובה

י – מוקצה בבין השמשות משום איסור או מצווה

י,א – דברים שהיו מוקצים בין השמשות שו"ע שי, ג, דבר שהוקצה בין השמשות, אסור כל היום. מ"ב שי, יט, דווקא בדברים שהם בידי שמים, כגון גרוגרות שנגמרים על ידי חום החמה, ואולי יהיה יום מעונן, ולא יהיו מוכנים לאכילה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - מוקצה | כתיבת תגובה

יא – איסור לבטל כלי מהיכנו

יא,א – טעם לאיסור ביטול כלי מהיכנו הטעם העיקרי לאיסור לבטל כלי מהיכנו, מפני שהוא כסותר את הכלי, וכ"כ רש"י שבת קכח, ב, 'והא קמבטל', והרמב"ם כה, כג. עוד פירוש, שהוא כקובע לו מקום ומחברו בטיט ודומה לבונה (רש"י שבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כג - מוקצה | כתיבת תגובה