הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

י – מוקצה בבין השמשות משום איסור או מצווה

י,א – דברים שהיו מוקצים בין השמשות

שו"ע שי, ג, דבר שהוקצה בין השמשות, אסור כל היום. מ"ב שי, יט, דווקא בדברים שהם בידי שמים, כגון גרוגרות שנגמרים על ידי חום החמה, ואולי יהיה יום מעונן, ולא יהיו מוכנים לאכילה. אבל תמרים ששרה במים, אף שבתחילה אינם ראויים לאכילה, כיוון שנגמרים ביום השבת, אינם מוקצה.

י,ב – פירות ובשר שחיטה

פירות שהיו מחוברים בכניסת השבת הם מוקצה (שו"ע שכב, ג, מ"ב ז). ויש לשאול, איך התירו לבריא לאכול מבשר חי שנשחט עבור חולה (שיח, ב). ותירץ הבית יוסף: "דבמחובר דווקא שייך לומר מדלא לקטינהו אקצינהו לפי שכל אדם יכול ללקוט בידיו, מה שאין כן בבהמה שצריכה לישחט על ידי מומחה ובסכין בדוק, וגם יש טורח בשחיטתה ואפשר שהיה בדעתו לשחטה אלא שלא נזדמן לו מומחה או סכין בדוק או שלא יכול ליפנות מעסקיו כדי לשחטה, וכיוון שאין מניעתו מלשחוט מוכיח שהקצה אותה, לא אמרינן בה מדלא שחטה אקצה".

י,ג – בגדים רטובים בבין השמשות

כתב מ"ב שח, סג, אם היו טופח על מנת להטפיח בבין השמשות, אסורים כל השבת, שכן בין השמשות היו אסורים שמא יסחטם (רמ"א שא, מו). וכ"כ שש"כ כב, ג (אלא שבהערה כג, נשאר עליו בצ"ע).

אלא שרבים שאלו עליו (מנחת שלמה ח"א י, ב, 4; מנחת יצחק א, פא; שבט הלוי א, סב), מדוע לא יהיה מותר על סמך שבוודאי יתייבשו בשבת. וק"ו כאשר יניחו את הכבסים ליד תנור, שאז נחשב גמרו בידי אדם. וגם באוויר ברור לנו שיתייבשו. ותרצו, שכנראה המ"ב דיבר במצב שלא בטוח שיתייבשו. אבל כאשר ברור שיתייבשו בתוך השבת, אינם מוקצה. וכן עיקר. וכ"כ במנו"א ח"א יב, עו. וכן אמרו בשם חזו"א שמותר לטלטל את הכבסים שהתייבשו אפילו כדי שלא יתקלקלו, כגון שלא ירטבו בגשם. כך מובא בארח"ש יט, שפד, והערה תקסג. ושם כתבו בעצמם, שגם למ"ב אם אין לו בגד, רשאי ללבוש את מה שהתייבש, שכן למדנו שבשעת הדחק אפילו רטוב ממש מותר ללבוש (שו"ע שא, מה, ומ"ב קסב), הרי שלא הוקצו לגמרי.

ובאז נדברו א, ה, כתב שהכבסים אסורים מפני שבבין השמשות אסורים מחמת איסור, שמא יסחטם. ולכן גם אסרו נר שהיה דולק בבין השמשות, אף שידוע שבמשך הזמן יכבה (שו"ע רעט, א). (אלא שיש להשיב שלמדנו בשו"ע שא, מה, ומ"ב קסב, שבגד רטוב ראוי לשימוש כשאין לו בגד אחר. וכן יש לשאול האם דבריו רק לרמ"א רעט, ד, אבל לשו"ע כיוון שהתנה להשתמש אחר שיכבה מותר, גם בזה מותר). במשנה הלכות ו, כה, כתב שרק כאשר גמרו בידי אדם מותר, כגון שהניח את הכביסה ליד התנור, אבל כשהבגדים מתייבשים בשמש, גם כאשר בטוח שיתייבשו, אינו נחשב גמרו בידי אדם, ואסור משום שהתקצה בבין השמשות.

תפריט