הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ד – מוקצה מחמת חסרון כיס

ד,א – אתרוגים ומצות יד מוקצים מחמת חסרון כיס

אתרוגים שנועדו למכירה לצורך ד' מינים, מצות יד שהוכנו לצורך מצוות אכילת מצה בליל הסדר – מוקצים מחמת חסרון כיס (שש"כ כ, כא-כב, הערות סז, עח). גם כלים שנועדו לפסח, מוקצים מחמת חסרון כיס בשאר שבתות השנה (שש"כ כ, כב).

ספרים שנועדו למכירה, אם אין מקפידים שלא יקראו בהם לפני המכירה, אינם מוקצה, ואם מקפידים – מוקצה. ועיין ארח"ש יט, קז.

ד,ב – סכין של מילה – הלכה למעשה כיצד לנהוג אחר המילה

מ"ב שי, טו: סכין המילה מוקצה מחמת חסרון כיס, ורק לצורך המצווה מותר לטלטל אותו, וכפי שכתב הט"ז ג. אלא שהואיל ולקח את הסכין בהיתר לצורך המילה, מותר אח"כ לקחתו ולהצניעו במקום מתאים (מ"א שלא, ה, עפ"י רבנו ירוחם בשם הרמב"ן, כמובא בדרכי משה יו"ד רסו). אבל עצה זו אינה מעשית כי המוהל צריך להניח את הסכין מידו כדי לפרוע. והציע הא"ר (שלא, ה) שיתן את הסכין לחבירו, והוא יניח אותה במקום. וסיים במ"ב שאם הניח את הסכין על השולחן ויש חשש שתיגנב, כתב הא"ר שיש לסמוך על הרמ"א (יו"ד רסו, ב) והש"ך (בנקה"כ שם), שהתירו לטלטל אותה, שאין מוקצה לחצי שבת, והואיל והותר להשתמש בסכין לצורך המילה כבר אינה מוקצה. והביאם החכמת אדם בהלכות מילה קמט, כט.

ומהרש"ג ב, סו"ס פג, ושש"כ כ, הערה נג, הציעו להניח את הסכין בתוך תיק שיש בו דברי היתר יותר חשובים. אלא שלדעת רשז"א לכתחילה אין לעשות זאת, כי הרי צריך לנסות לנער את המוקצה לפני שלוקחים את התיק, ואין לטלטל את התיק לכתחילה בלא זאת. ובארח"ש יט, הערה קמח, כתב שריש"א הסכים לעצת מהרש"ג. והוסיף שם בארח"ש יט, קיב, שאם הסכין נותרה במקום שמצויים בו ילדים שעלולים להסתכן, לכל הדעות מותר לקחת את הסכין. וכפי שלמדנו בשו"ע שח, יח.

ויש להכין את העפר בשביל הערלה מערב שבת, ואם לא הכין אסור להביא עפר משום איסור מוקצה, ולעיתים יש בהבאת העפר גם איסור בונה או חורש.

ולאחר המילה יתן מיד את הערלה בעפר, ואם לא עשה זאת, התיר בנו"ב תניינא יו"ד קסב, להרים אותה ולהניחה בעפר, שהואיל וכך נוהגים הרי היא מוכנה לכך. ואם הכלי שבו העפר והערלה נמצא במקום של רבים והוא מאוס עליהם, יש לו דין גרף של רעי ומותר לפנותו (ארח"ש יט, קיג, הערה קנב).

תפריט