ארכיון הקטגוריה: פרק ל – תחומי שבת

א – כללי מצוות תחומין

א,א – תחום שבת הוא ככלי לקלוט את שפע האור ליקוטי הלכות עירובי תחומין ב, א: בשבת נמשכים החיים לעולם, שהיא מקור הברכה, ולכן בשבת ניתנה התורה. וצריך להיזהר שלא יהיה ריבוי השמן גורם לכיבוי הנר. ולכן אסור לצאת מחוץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ל - תחומי שבת | כתיבת תגובה

ב – ריבוע התחום

ב,א – האם מוסיפים שיעור קרפף מעירוב של צוה"פ- הערה 4 כתב הרב בלייכר ב'תחום שבת ומדידתו' עמ' 18 עפ"י שונה הלכות שצ"ח ג', שכשמודדין מצורת הפתח אין מוסיפין עיבור. עוד כתב הרב בלייכר בעמ' 25, שאם נקרע חוט העירוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ל - תחומי שבת | כתיבת תגובה

ה – צורת המדידה בזמן חז"ל וכיום

ה,א – שעיקר מדידת תחומין בקו אווירי במשנה עירובין (נז, ב) מבארים חכמים את דרך המדידה: "אין מודדין אלא בחבל של נ' אמה לא פחות ולא יותר. ולא ימדוד אלא כנגד לבו. היה מודד והגיע לגיא או לגדר – מבליעו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ל - תחומי שבת | כתיבת תגובה

ו – ריבוע העולם וריבוע העיר

ו,א – האם בשעת הצורך מותר לרבע שלא לריבוע העולם (הערה 6) יש סוברים שרשאים בני העיר להחליט לאיזה צד יהיה הריבוע. וכן כתב רבנו יהונתן (עירובין טז, א, 'אם'): "הבא לרבעה – כלומר שהיתה עגולה או בית נכנס ובית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ל - תחומי שבת | כתיבת תגובה

ז – אימתי אין מרבעים

ז,א – עיר העשויה כקשת או כגאם עירובין נה, א: "היתה עשויה כמין קשת או כמין גאם (אות יוונית שצורתה – Γ). – רואין אותה כאילו היא מלאה בתים וחצירות, ומודד ממנה ולהלן אלפים אמה. אמר רב הונא: עיר העשויה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ל - תחומי שבת | כתיבת תגובה

ח – חיבורי ישובים

ח,א – חיבורי ישובים וערים – הבלעת ריבועים עירובין נב, ב, במשנה: "כיצד מעברין את הערים? בית נכנס בית יוצא, פגום נכנס פגום יוצא. היו שם גדודיות גבוהות וגשרים ונפשות שיש בהן בית דירה – מוציאין את המדה כנגדן, ועושין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ל - תחומי שבת | כתיבת תגובה

ט – הבלעת ריבועים

ט,א – כפרים המשולשים כבר למדנו, שכפרים סמוכים, שאין ביניהם מאה ארבעים ואחת אמה ושליש, נידונים ככפר אחד, ותחום השבת שלהם הוא תחום אחד. ובגמרא (נז, ב) מבואר שאם יש שלושה כפרים שמסודרים בצורת משולש, כך שאחד עומד מול הרווח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ל - תחומי שבת | כתיבת תגובה

א – היוצא מתחום שבת ודברים הבאים מחוץ לתחום

יא,א – עצה טובה ליוצא בשגגה מתחומו אמרו חכמים, שאם זה שיצא מתחומו היה נצרך לנקביו,[4] רשאי ללכת יותר מד' אמות כדי למצוא מקום צנוע. ואם יצא בשוגג, עצה טובה שילך לכיוון תחומו, שאם יצא שתוך הליכתו למקום צנוע יחזור לתחומו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ל - תחומי שבת | כתיבת תגובה

יב – עירוב תחומים

יב,א – לאיזה צורך מותר להניח עירוב גם לצורך יראה מותר להניח 'עירוב', כגון שהוא מתיירא מגויים שיבואו אליהם, ורוצה שתהיה לו אפשרות לברוח לעיירה אחרת (שו"ע תטו, א). וכמובן, שאם יש חשש סכנת נפשות, אינו צריך עירוב כדי לברוח. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ל - תחומי שבת | כתיבת תגובה

יג – סדר הנחת 'עירוב תחומין' וברכתו

יג,א – זמן קניית העירוב בשו"ע (רסא, ד) כתב שאין מערבין אחר שקיבלו עליהם שבת. ובסימן שצג, ב, כתב שמערבין עירובי חצרות בין השמשות והוסיף שיש אוסרים. ומשמע שנוטה להקל (באו"ה רסא, ד, 'אין מערבין'), ומהגר"א משמע להחמיר (מ"ב שצג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ל - תחומי שבת | כתיבת תגובה