הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ב – ריבוע התחום

ב,א – האם מוסיפים שיעור קרפף מעירוב של צוה"פ- הערה 4

כתב הרב בלייכר ב'תחום שבת ומדידתו' עמ' 18 עפ"י שונה הלכות שצ"ח ג', שכשמודדין מצורת הפתח אין מוסיפין עיבור.

עוד כתב הרב בלייכר בעמ' 25, שאם נקרע חוט העירוב ויש פרצה של יותר מעשר אמות, אין העירוב מועיל יותר לענין חישוב התחום. אולם כתב בספר ארחות שבת ג, הערה קסג: "כתב מו"ר הגר"ש אויערבאך שליט"א דאף אם חלק מצורות הפתח פסול, מ"מ י"ל דכשם שלענין מחיצה לקדשים קלים מהני עומד מרובה כמבואר בתוס' ב"מ דף נג: ה"נ מסתבר לענין תחומין, ואף דתחומין נמי שייך לשבת, מ"מ י"ל דמהני המחיצה אף באופן שאסור בטלטול דזה חשיב חצירו, וכמו עירו דמהני לתחומין אף דאסור בטלטול". וכן נראה.

תפריט