ארכיון הקטגוריה: פרק יב – כללי ברכות

א – איסור ברכה לבטלה

א,א – הערה 1 – חומרת איסור ברכה לבטלה איסור שבועת שוא חמור במיוחד, ואף שבפועל אם היו עדים והתראה עונשו מלקות בלבד (רמב"ם הל' שבועות א, ה-ז), למדנו מלשון הפסוק שעונשו בידי שמיים חמור במיוחד, שנאמר (שמות כ, ו): … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - כללי ברכות | כתיבת תגובה

ב – ברכה שאינה צריכה

ב,א – הערה 2 – ברכה שאינה צריכה עיין בברכ"ה ח"א א, י, שהגדיר: "ברכה שאפשר למנוע אמירתה על ידי איזה פעולה (כגון שרוצה לאכול תבשיל ולחם, ואם יקדים לברך 'המוציא' לא יצטרך לברך על התבשיל), יש אומרים שצריך למנוע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - כללי ברכות | כתיבת תגובה

ג – ספק ברכות להקל

ג,א – ספק ספיקא לברך עיין במה שכתבתי בהערה 4, בפיסקה המתחילה: "וכאשר יש ספק ספיקא לברך". שי"א שמברכים, ומסקנת רוה"פ שלא לברך, וארחיב בזה עוד: מ"ב רטו, כ: "כתבו האחרונים דאפילו יש ספק ספיקא להצריך ברכה, כגון ספק אכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - כללי ברכות | כתיבת תגובה

ד – האם מותר ליהנות כאשר ספק אם ברך

ד,א – האם מותר ליהנות כאשר מספק אין לברך כתב בברכ"ה ח"א ב, ד, 9, שאם רוה"פ סוברים שצריך לברך, ומפני הספק אין מברכים, גם לא יהנה, לחוש לדעת רוה"פ. ונראה לענ"ד, שאם על פי ההלכה אי אפשר לברך, גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - כללי ברכות | כתיבת תגובה

ה – מאה ברכות

ה,א – מקור חיוב מאה ברכות כתב החיד"א (בשו"ת יוסף אומץ נ') שלכולי עלמא המצווה לומר מאה ברכות מדרבנן. וכן כתב הטור עפ"י רב נטרונאי גאון, שדוד המלך תיקן זאת, וכ"כ בשועה"ר מו, א, ומ"ב יד. ואף שבעל הלכות גדולות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - כללי ברכות | כתיבת תגובה

ו – כללים בנוסח הברכות

ו,א – ברכה קצרה וארוכה עניין ברכה קצרה וארוכה נזכר במשנה ברכות א, ד. לדעת רש"י ארוכה שיש בה הרבה פרטים, וקצרה שיש בה עניין אחד. ולדעת רמב"ם ארוכה שפותחת ב'ברוך' וחותמת ב'ברוך', וקצרה שמזכירים בה פעם אחת 'ברוך'. לדעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - כללי ברכות | כתיבת תגובה

ז – שניים שאכלו יחדיו – האם טוב שאחד יברך?

ז,א – כשאוכלים יחד עדיף שאחד יוציא את חבירו כתבו שועה"ר קסז, יח; ח"א ה, יז; מ"ב ח, יג; ריג, יב; ערוה"ש קסז, כח, והובא בשערי הברכה ג, ח; י, מה, שגם כאשר התאספו לאכול יחד, אין נוהגים שאחד מוציא את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - כללי ברכות | כתיבת תגובה

ח – חובת עניית אמן

ח,א – השומע ברכה באמצע לימודו בפת"ש קכד, ה, הסתפק אם צריך לענות (כה"ח קכד, כה). ולאשל אברהם בוטשאטש רטו, אינו חייב לענות אמן, שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, וכ"כ בהליכות שלמה ט, ו, ושבט הלוי ט, מג. ח,ב – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - כללי ברכות | כתיבת תגובה

ט – האם יוצאים בשמיעה ברמקול

ט,א – ברכה על ידי רמקול כתב מרן הרב באורח משפט מח, שדווקא בשמיעת שופר הקפידה התורה שישמע את הקול המקורי ולא קול הברה, אבל השומע קדושה וברכו ברמקול או רדיו יענה, ומשמע שאף יוצא ידי חובה. וגם דעת הרב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - כללי ברכות | כתיבת תגובה

י – האוכל איסור

י,א – ברכה על איסור מ"ב תקטו, ה, בירך ביו"ט על מאכל מוקצה, לא יאכל אותו. י,ב – האוכל איסור לצורך בריאותו כתבתי עפ"י שו"ע קצו, ב; רד, ט; מ"ב רד, מח, שהאוכל איסור כדי להציל את עצמו מהסכנה, הואיל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - כללי ברכות | כתיבת תגובה