ה – מאה ברכות

ה,א – מקור חיוב מאה ברכות

כתב החיד"א (בשו"ת יוסף אומץ נ') שלכולי עלמא המצווה לומר מאה ברכות מדרבנן. וכן כתב הטור עפ"י רב נטרונאי גאון, שדוד המלך תיקן זאת, וכ"כ בשועה"ר מו, א, ומ"ב יד. ואף שבעל הלכות גדולות מנה את חיוב מאה ברכות בכל יום בכלל מניין המצוות, כתב החיד"א שבה"ג מנה גם מצוות ששורשן מדרבנן, ע"כ. וכן מבואר מהיראים י', שמנה מצווה זו בכלל מצוות תפילה, ואע"פ כן כתב בפירוש שאנשי כנה"ג תקנום וחכמים קבעום לנו. גם הרמב"ם בריש שורש א' והרמב"ן בהשגותיו שם, חלקו על בה"ג, מפני שדוד תקנם ולא משה. אמנם כנראה בה"ג סובר כדברי המנהיג, שמשה תקנם ושכחום, וחזר דוד ויסדם, וכן הביא בכד הקמח (אות ברכה). ועיין בשעה"ב י, הערה מה, והלכה ברורה מו, ו, מקורות נוספים לדיון זה.

ה,ב – נשים במאה ברכות

לגבי נשים שפטורות ממאה ברכות, כ"כ הגרש"ז אויערבאך בהליכות שלמה כב, כה, רבבות אפרים ג, מז, שבט הלוי ה, כג. שכן משמע מדברי הב"י והפוסקים שכללו במניין הברכות ציצית ותפילין ולא פירטו מניין נפרד לנשים. ואפשר לבאר, שזו תקנה ככל תקנות התפילה במניין, שנועדו למען תיקון כלל ישראל, ונשים פטורות מזה כשם שפטורות מתקנות התפילה במניין.

אמנם הגרע"י כתב בהליכות עולם ח"א וישב ט (ובילקוט יוסף ח"ג קעז, ה, ובהל' שבת רצ, א), שנשים חייבות במאה ברכות, ובשבת יכולות להשלים על ידי שיתפללו מנחה. וכ"כ הלכה ברורה בירור ז, וכתב זאת גם בשם הרב אלישיב. אולם למעשה נראה מהב"י והאחרונים שנשים אינן חייבות בזה, שאיך אפשר לחייב נשים בדבר שאין להן כמעט אפשרות לקיימו, ופוק חזי מאי עמא דבר. ובנוסף לכך זו מצווה דרבנן ובספיקא מקילים.

ה,ג – חשבון היום למאה ברכות

מדברי הב"י והמג"א סק"ח, מ"ב יד, משמע שמונים לפי היממה, קודם הלילה ואח"כ היום. וכ"כ בשבה"ל א, ספר העיתים ע' 287, שהחשבון מערב עד ערב. וכ"כ בסידור בית יעקב ליעב"ץ, והגר"ח פלאג'י בספרו כה"ח לו, סב. וכ"כ בהליכות עולם ח"א וישב ט', ומנחת שלמה ח"ב ד, כז. ולכן אין ההבדלה בכלל חשבון השבת, אלא שייכת כבר ליום ראשון.

אמנם יש שכתבו שמחשבים את היום והלילה שאחריו, וכתבו שכך משמע מהרמב"ם ומהלבוש. ולפי זה גם בשבת ויו"כ אפשר להגיע יותר בקלות למאה ברכות, שהרי יש תפילת עמידה אחת עם 19 ברכות, ועוד ברכות של הבדלה ומלווה מלכה. ועיין בשעה"ב י, הערה מח, שי"א שבשעת הדחק אם לא הספיק להשלים למאה ברכות בשבת, יוכל לסמוך על דעה זו.

תפריט