ארכיון הקטגוריה: פרק י – ברכה אחרונה

ג – מדיני ברכה 'מעין שלוש'

ג,א – טעם הסוברים שדיני 'מעין שלוש' כמו דיני ברהמ"ז בפשטות הסוברים שצריך להיזהר ב'מעין שלוש' במה שנזהרים בברהמ"ז, הם הסוברים שברכת 'מעין שלוש' מהתורה (בה"ג, רא"ש ורשב"א), וממילא צריך להקפיד במה שמקפידים בברהמ"ז, שתהיה במקום האכילה ובישיבה. אולם גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - ברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ד – בורא נפשות

ד,א – בורא נפשות – מנהג מחייב מהגמרא ברכות מד, ב, עולה שברכת 'בורא נפשות' לא היתה חיוב גמור: "אמר רב יצחק בר אבדימי משום רבינו: על הביעא ועל מיני קופרא (בשר) בתחלה מברך שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות וכו'. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - ברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ה – שיעור כזית לברכה אחרונה

ה,א – דעת התוס' שכזית הוא מעט פחות ממחצית ביצה כדי להפיג עוד את החשש מלשער חצי ביצה לברכה אחרונה, יש לציין כי בנוסף לדברי מ"א תפו, א, שביאר בדעת תוס' ש'זית' הוא מעט פחות מחצי ביצה. כתבו הרבה פוסקים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - ברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ו – נפח ולא משקל

ו,א – שהולכים אחר הנפח ואחר הערכת הרואה כתבתי בהערה 7 שדעת רוב פוסקי הספרדים שהולכים לפי נפח, שכ"כ במחזיק ברכה תפו, ב, וסמך דעתו על שער אפרים, פרי חדש, מהר"י מולכו, מהר"י פראג'י, שו"ת הלכות קטנות, זרע יעקב. וצ"ע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - ברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ז – שיעור אכילת פרס

ז,א – משך 'אכילת פרס' כתבתי שהוא כשש דקות, שהוא השיעור הממוצע בין השיעורים שכתבו האחרונים. ובברכ"ה ח"ב א, ו, כתב שהוא שבע דקות וסמך עצמו על הגרע"י. והגרע"י ביחו"ד א, יז, כתב שהוא 7.5 דקות. אמנם קשה לקבל שחכמים בתקנתם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - ברכה אחרונה | כתיבת תגובה

ט – שיעור ברכה אחרונה בעוגה

ט,א – הערה 10 – לבסס הדעה שעל כזית עוגה מברכים 'על המחיה' כתוספת על הערה 10, שבה הובאו שלוש דעות (בעיקר מהראשונים), מהו שיעור אכילה בעוגה המחייב 'על המחיה', יש מקום להרחיב בדברי האחרונים. כתב בשו"ע רח, ב: "חמשת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - ברכה אחרונה | כתיבת תגובה

י – שיעור ברכה אחרונה בשתייה

י,א – עד כמה לחשוש לדעת התוס' וחזו"א דעת התוס' מובאת בעוד שני מקומות: פסחים קז, א, וברכות מט, ב. וסברתם, שכמו שלעניין אכילה, שיעור החיוב ביוה"כ (גרוגרת – תאנה יבשה) גדול משיעור החיוב בברכה אחרונה, כך לגבי שתייה, השיעור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - ברכה אחרונה | כתיבת תגובה

יא – גבינה, לבן וגלידה דינם כאוכל

יא,א – לבן וגבינה כתבתי בהלכה ובהערה 13, שכל שאינו ניגר כנוזל אלא לועטים אותו בלשון דינו כאוכל לשיעור ברכה אחרונה. ואמנם לדעת יבי"א ח"ה יח (בסוף התשובה), וח"ח כה, ו, דין גלידה ולבן וגבינה כמשקה, כי אין לועסים אותם. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - ברכה אחרונה | כתיבת תגובה

יב – עד אימתי יכול לברך

יב,א – הערה 15 – עד אימתי יכול לברך הרחבת ההלכה והערה 15: היסוד לכך שבכל אופן יכול לברך עד 72 דקות, שכך מבואר בגמ' ברכות נג, ב, בדעת ריש לקיש, ואם כן ק"ו שר' יוחנן שהלכה כמותו מסכים לכך. ששם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - ברכה אחרונה | כתיבת תגובה

יג – הטועם ושותה בהפסקות אימתי יברך

יג,א – הרחבת הערה 16 האחרונים הזכירו מצבים שונים. לדוגמא, נחלקו בדין חבורה שעוסקת בתורה בלילה ומגישים לפניהם כל כשעה וחצי קפה ותה חם, האם יברכו פעם אחת על הכל או על כל שתייה ושתייה. בחוקי חיים או"ח  א, כתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - ברכה אחרונה | כתיבת תגובה