הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

י – שיעור ברכה אחרונה בשתייה

י,א – עד כמה לחשוש לדעת התוס' וחזו"א

דעת התוס' מובאת בעוד שני מקומות: פסחים קז, א, וברכות מט, ב. וסברתם, שכמו שלעניין אכילה, שיעור החיוב ביוה"כ (גרוגרת – תאנה יבשה) גדול משיעור החיוב בברכה אחרונה, כך לגבי שתייה, השיעור להתחייב ביוה"כ שהוא רביעית, גדול משיעור החיוב בברכה אחרונה. ולכן כתבו שמסתבר שהוא כזית, ואפשר לומר שהוא כביצה או רוב רביעית. בשעה"צ רי, כז, כתב שמה שחוששים שלא לשתות כזית, הכוונה לכשיעור חצי ביצה שהוא כזית לפי התוס', ולא לשליש ביצה כרמב"ם וכו'.

לגבי שיטת חזו"א, יש מהאשכנזים שלא חששו לשיטתו כלל, גם במצוות דאורייתא. וכך היה מנהג ירושלים, וכך פסקו הרב ישראלי זצ"ל והרב ליאור שליט"א. ואף הגרש"ז אויערבאך פקפק על שיעור חזו"א (מקראי קודש ליל הסדר קונטרס שיעור כזית לרב הררי). (וכתב בשבט הלוי, שגם אם רוצים להחמיר בכזית לפי חזו"א, אזי רק אליבא דהרמב"ם, ואז יוצא שזית הוא כשני שליש ביצה שלנו. אמנם למעשה גם לזה איננו חוששים).

י,ב – השיעור המדויק לפי הרמב"ם

כתבתי בהערה 11: "למעשה, יש לילך לפי השיעור המדויק לפי חשבון הרב בניש, למרות שעדיין רבים רגילים לכתוב כר' חיים נאה (ע' הליכות עולם ח"א ע' רצא, ברכ"ה ח"ב א, 40)". ויש להוסיף כי כך כתב הרב מרגולין בקונטרס שיעור רביעית שבספר הידורי מצוות (שעדיין לא יצא לאור), ושם הגיע לאותם המסקנות של הרב בניש, והוסיף שגם הגרע"י הסכים לדבריו. ואכן הגרע"י הביא את דבריו להלכה בספרו הליכות עולם ח"א ע' רצא.

י,ג – שלכל הדעות אפשר לברך על קפה קר או חמים ברכה אחרונה

כתבתי בסוף הערה 12: "ואם ישאיר מהקפה או התה כדי שיעור רביעית שתתקרר וישתה אותו ברציפות, יוכל יברך לכל הדעות (וכ"כ מ"ב ריא, א)". ואמנם כתב בברכ"י רד, ו, שכיוון שאין רגילים לשתות את הקפה קר, אין זה דרך הנאתו, ובטלה דעתו אצל כל אדם, ואין לברך על כך. וכ"כ עוד אחרונים (עיין יבי"א ח"ה יח, ה). אולם נראה שכיום שיש נוהגים לשתות קפה ותה קר, לכל הדעות יברך, וכ"כ וזאת הברכה ע' 42, והביא כן בשם הרב אליהו. וגם כשהם חמימים יברך, שגם כך רגילים לשתות (ברכ"ה ח"ב א, יד-טו, 50).

תפריט