ארכיון הקטגוריה: פרק ד – מצוות השופר

א – מצוות שמיעת תרועת השופר

יום תרועה ומשמעות התרועה והתקיעה א, א – יום תרועה – יום דין ביאר הרמב"ן (ויקרא כג, כד) שמשמעות יום תרועה – יום דין: "ולא פירש הכתוב טעם המצוה הזאת, למה התרועה, ולמה נצטרך זכרון לפני השם ביום הזה יותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מצוות השופר | כתיבת תגובה

ב – שלושים תקיעות

תקנת רבי אבהו וסוגי התרועה ב, א – תקנת רבי אבהו ראש השנה לד, א: "אתקין רבי אבהו בקסרי: תקיעה, שלשה שברים, תרועה, תקיעה. מה נפשך? אי ילולי יליל – לעביד תקיעה תרועה ותקיעה, ואי גנוחי גנח – לעביד תקיעה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מצוות השופר | כתיבת תגובה

ג – תקיעות מיושב ומעומד

ג, א – תקיעות על סדר התפילה משנה ראש השנה לב, א: "סדר ברכות: אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכויות עמהן, ואינו תוקע. קדושת היום – ותוקע, זכרונות – ותוקע, שופרות – ותוקע, ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים, דברי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מצוות השופר | כתיבת תגובה

ד – מנהג מאה תקיעות

תקיעת שופר בתפילת לחש של מוסף ד, א – יסוד המנהג לתקוע בתפילת לחש המנהג הקדום היה שלא לתקוע בתפילת לחש. לסוברים שבתפילת לחש של מוסף אומרים רק שבע ברכות, ודאי שאין תוקעים אז (כך דעת הגאונים: רב נטרונאי, רב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מצוות השופר | כתיבת תגובה

ה – הברכה, המצווה והכוונה

ה, א – מצוות שמיעת קול שופר כתב הרא"ש (ר"ה ד, י): "ורבנו תם כתב שיש לברך 'על תקיעת שופר' משום דעשייתה היא גמר מצוותה". והובאו דברי ר"ת בכמה ראשונים: רי"ד (ספר המכריע ערך סא); ראב"ד (תמים דעים קעט); סמ"ג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מצוות השופר | כתיבת תגובה

ו – זמן המצווה ודין נשים וקטנים

פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמא ו, א – פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמא משנה קידושין כט, א: "כל מצות עשה שהזמן גרמא – אנשים חייבין, ונשים פטורות, וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא – אחד האנשים ואחד הנשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מצוות השופר | כתיבת תגובה

ז – הלכות ומנהגי תקיעות

ז, א – האם החזן יכול להיות בעל תוקע משנה ראש השנה לב, ב: "העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה – השני מתקיע". הביאו הראשונים (ר"ן, רא"ש, ריטב"א ועוד) בשם רב האי גאון: "וכתב רבינו האי גאון ז"ל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מצוות השופר | כתיבת תגובה

ח – קידוש לפני תקיעות ומוסף

אכילה לפני תקיעת שופר ח, א – אכילה לפני קיום מצווה במשנה סוכה לח, א, למדנו שאסור לאכול לפני קיום מצווה: "מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב ליטול, לכשיכנס לביתו יטול על שולחנו". ביאר רש"י על פי הגמ': "אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מצוות השופר | כתיבת תגובה

ט – ראש השנה שחל בשבת בזמן המקדש

ראש השנה שחל בשבת ט, א – הטעם שאין תוקעים בראש השנה שחל בשבת משנה ראש השנה כט, ב: "יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין, אבל לא במדינה". ובגמ' שם: "מנא הני מילי? אמר רבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מצוות השופר | כתיבת תגובה

יב – גדרי תקיעה

מדיני תקיעת שופר יב, א – האריך בתרועה האם צריך להאריך בתקיעה כנגדה חידש השפת אמת (ר"ה לג, ב), שאם האריך בתרועה, חובה להאריך בתקיעה כנגדה: "במשנה (שם): שיעור תקיעה כג' תרועות, שיעור תרועה כו'. וקשה, למה לא כללינהו בחדא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ד - מצוות השופר | כתיבת תגובה