ארכיון הקטגוריה: פרק י – בישול

א – הקדמה

א,א – השפעת החטא קידושין פב, א: "רבי שמעון בן אלעזר אומר: ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות? והן מתפרנסין שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני – אינו דין שאתפרנס שלא בצער! אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - בישול | כתיבת תגובה

ב – כללי הלכות בישול

ב,א – בגדרי האיסור דרבנן עיין בשש"כ פ"א הערה יח, יבי"א ד, לד, לז-לט, יסודי הלכה ח"א עמ' שנב-שנח, בדעות הפוסקים בגדרי האיסור, אימתי דרבנן ואימתי דאורייתא. וכפי שיבואר בהלכה כג, אין איסור לבשל בחמה. ויש לשאול, מדוע לא אסרו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - בישול | כתיבת תגובה

ג – בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר

ג,א – הערה 1 – המבשל מאכל בן דרוסאי אם עובר באיסור תורה לדברי באו"ה שיח, ד, 'אפילו', לדעת רבים מהסוברים שכל שאינו מבושל כל צרכו יש בו איסור בישול, האיסור מהתורה. ולכן אין לזוז מפסק השו"ע שרבים מהראשונים מחמירים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - בישול | כתיבת תגובה

ה – בישול בתבשיל נוזלי ומנהג הספרדים

ה,א – דין הנוזלים שעם המאכל המוצק למנהג ספרדים כתב לי הרב יעקב ורהפטיג, שלדעתו הדין תלוי בדעת המחמם, שאם מגמתו לחמם את הנוזלים אזי אסור, ואם אין מגמתו לחמם אותם אלא כוונתו לחמם את המוצק אפשר להקל כפי רוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - בישול | כתיבת תגובה

ו – מנהג התימנם ואשכנזים בתבשיל נוזלי

ו,א – תימני שחימם מרק עבור ספרדי עיין באג"מ או"ח ד, קיט, ה, שהסתפק אם פתחו קופסת שימורים עפ"י דעת המתירים (ואג"מ אוסר), האם מותר למחמיר ליהנות מכך, וסיים שיש להקל, כדי שלא יתדמה כחולק עליהם. ועיין ארח"ש כה, לה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - בישול | כתיבת תגובה

ז – כלי ראשון, שני ושלישי

ז,א – כלי ראשון שאינו על האש עיקר הבישול בכלי ראשון שעל האש. וגם אם הכלי הראשון הורד מן האש, או שהאש שתחתיו כבתה, לדעת חכמים במשנה (שבת מב, א) הוא מבשל, ולר' יהודה אינו מבשל (לתוס' רק תבלינים אינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - בישול | כתיבת תגובה

ט – עירוי רותחים לכוס רטובה

ט,א – עירוי רותחים לכוס שעל דפנותיה רסיסי מים עוד נימוק לקולא הוסיף הרב ליאור, עפ"י המבואר בערוה"ש שיח, נב, שמטעם תתאה גבר אין חשש בישול אפילו במזיגת מים חמים מכלי ראשון על תמצית נוזלית קרה, וכתב ערוה"ש שכן נוהגים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - בישול | כתיבת תגובה

י – האם גוש חם מבשל?

י,א – דין גוש בדיני איסור והיתר כתב באיסור והיתר הארוך (לו, ז), בשר רותח שנחתך בסכין חלבית אפילו בכלי שני, צריך שישים בבשר נגד מה שנכנס אליו מהסכין. "ולא דמי לכלי שני שאינו מבשל אפילו כשהיד סולדת בו, דהתם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - בישול | כתיבת תגובה

יא – בישול אחר אפיה וכדומה

יא,א – עשיית צנימים יש סוברים שהמחמירים בבישול אחר אפיה, יחמירו גם בצלייה אחר אפיה, שאפיה שונה מצלייה. וכ"כ פמ"ג מ"ז ז; אור לציון ח"ב ל, ו. וכעין זה כתב בכף החיים שיח, עח, בשם שו"ת אורח לצדיק סימן ו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - בישול | כתיבת תגובה

יב – מגיס – ערבוב

יב,א – שאין חשש הגסה בנטילת מים רותחים מכלי שעל האש כתבתי בהערה שגם למנהג המחמירים מותר לקחת מים מתוך הדוד שעל הפלטה (שש"כ א, לט). והטעם לקולא במים, שכתב באבני נזר או"ח כט שאין כלל איסור הגסה במים, כי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - בישול | כתיבת תגובה