הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ב – כללי הלכות בישול

ב,א – בגדרי האיסור דרבנן

עיין בשש"כ פ"א הערה יח, יבי"א ד, לד, לז-לט, יסודי הלכה ח"א עמ' שנב-שנח, בדעות הפוסקים בגדרי האיסור, אימתי דרבנן ואימתי דאורייתא.

וכפי שיבואר בהלכה כג, אין איסור לבשל בחמה. ויש לשאול, מדוע לא אסרו חכמים על בישול בחמה כדין כל מלאכה שנעשית בשינוי? ופירש רש"י (לט, א): "דאין דרך בישולו בכך, וחמה באור לא מיחלפא דליגזר הא אטו הא". וכ"כ ר"ן שם, והביאם פרישה שיח, ה. הרי שרק כאשר יש חשש שמתוך שיתירו לעשות את המלאכה בשינוי יבואו לעשותה כדרכה – אסרו חכמים. אבל כאשר אין חשש כזה – לא גזרו.

ב,ב – המניח קדירה על האש לקראת צאת השבת

כתב בשביתת השבת מלאכת זורע יג, שהמניח זרע באדמה בשבת למרות שיצמח לאחר שבת – חייב. ואילו המניח קדירה לקראת צאת השבת באופן שהבישול יתבצע במוצאי שבת – פטור. והטעם, שמלאכת הבישול היא הבישול עצמו, ואילו בזריעה המלאכה היא הנחת הזרע ולא צמיחתו.

ב,ג – בישול במיקרוגל

כתבתי שאסור לבשל במיקרוגל מהתורה, כי זוהי אחת מדרכי הבישול, וכ"כ אג"מ או"ח ג, נב. אמנם יש שחלקו והובאו בילקוט יוסף שיח, יט.

תפריט