הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ג – בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר

ג,א – הערה 1 – המבשל מאכל בן דרוסאי אם עובר באיסור תורה

לדברי באו"ה שיח, ד, 'אפילו', לדעת רבים מהסוברים שכל שאינו מבושל כל צרכו יש בו איסור בישול, האיסור מהתורה. ולכן אין לזוז מפסק השו"ע שרבים מהראשונים מחמירים כן, ובפרט שהוא דאורייתא. אמנם לאגלי טל (האופה ז, ס"ק טז), דעת רוב הפוסקים שאין איסור בישול מהתורה אחר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, אלא רק איסור דרבנן. ובציץ אליעזר ג, יח, חיזק את דברי הבאו"ה. וכ"כ באשמרה שבת ח"א ע' קכ, שדעת הב"י ורוה"פ, שלא כאגלי טל.

ג,ב – מבושל כל צרכו לדבר אחד ולא לדבר אחר

כתב לי הרב יעקב ורהפטיג: "יש מקום לדון במאכל שראוי על ידי בישול לדבר אחד ולא לדבר אחר, כמו שעועית, שבמרק עם עגבניות היא טובה כשהיא קשה מעט, מה שאין כן בחמין היא טובה דווקא כשהיא רכה. אמנם הגרש"ז אוירבאך זצ"ל ויבלח"א הרב מן ההר אמרו לי שלדעתם נקרא מבושל כל צורכו ורק מצטמק ויפה לו. ואף שיש לדון בדבריהם, מ"מ הואיל וכתב האגלי טל שדעת רוב הפוסקים שמהתורה משהגיע למאכל בן דרוסאי נקרא מבושל, ומדברי חכמים צריך שיהיה מבושל כל צורכו, לפיכך ספק זה הוא מדרבנן ואפשר להקל בו". אמנם כפי שכתבתי הרבה אחרונים הבינו שדעת רוב המחמירים שהאיסור דאורייתא, אלא שאפשר להקל בצירוף סברתם שאין כלל איסור בישול בשעועית זו.

ג,ג – האם מבשל מאכל ולא הגיע למאכל בן דרוסאי עבר באיסור תורה

יש אומרים שכל חימום של תבשיל בחום שיד סולדת בו, אף שעוד לא הגיע לשיעור מאכל בן דרוסאי, אסור מדין חצי שיעור. וא"כ האיסור להניח מאכל במקום שעלול להתבשל שם הוא לא רק משום גזירה, אלא מפני שזהו תחילת בישולו (ראש יוסף שבת לט, ב; הלש"ב ח"א ח, 3).

ויש אומרים, שכל עוד לא הגיע לשיעור מאכל בן דרוסאי, לא עבר באיסור תורה, כי איסור חצי שיעור הוא רק בחלקים זהים שמצטרפים לשיעור מסוים. למשל, כל האכילות שאדם עושה במאכל הן זהות, ולכן גם אם בכל אחת לבדה אין שיעור כזית, הן מצטרפות, ולכן כל אחת אסורה בפני עצמה, שהרי חזי לאצטרופי. אבל בבישול האיסור הוא בהפיכת המאכל מחי למבושל ולא עצם החימום, ולכן אם אחד חימם את המאכל ולא הביאו למצב מבושל, והשני חימם אותו עד שנעשה מבושל, רק השני חייב. וזה דומה לחופר בור תשעה טפחים ובא אחר והעמיקו לעשרה, שרק השני חייב (אבן האזל כב, ח; בד"ש יו"ד פז, א, באורים 'אלא', ומנו"א ח"ב י, 2).

ג,ד – כיסוי סיר שאינו מבושל האם אסור מהתורה

בפשטות נראה שאסור מהתורה כי הוא מקרב את בישולו, אולם במנו"א ח"ב א, יג, 46, דייק מכמה ראשונים ומשו"ע רנז, ד, שהוא גרמא, שעל ידי מניעת חדירת האוויר הקר בישולו מתקרב. ודבריו צ"ע.

תפריט