הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

יב – מגיס – ערבוב

יב,א – שאין חשש הגסה בנטילת מים רותחים מכלי שעל האש

כתבתי בהערה שגם למנהג המחמירים מותר לקחת מים מתוך הדוד שעל הפלטה (שש"כ א, לט). והטעם לקולא במים, שכתב באבני נזר או"ח כט שאין כלל איסור הגסה במים, כי אין עניין לערבב במים את הטעמים שבהם.

עוד יש לציין, שלהלכה, גם כאשר התבשיל אינו מבושל, הוצאה בכף אינה הגסה גמורה ואיסורה רק מדרבנן (שעה"צ שיח, קלז). אלא שלדעת הכלבו הדבר אסור מהתורה, ולכתחילה נהגו לחוש לדבריו.

תפריט