הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ו – מנהג התימנם ואשכנזים בתבשיל נוזלי

ו,א – תימני שחימם מרק עבור ספרדי

עיין באג"מ או"ח ד, קיט, ה, שהסתפק אם פתחו קופסת שימורים עפ"י דעת המתירים (ואג"מ אוסר), האם מותר למחמיר ליהנות מכך, וסיים שיש להקל, כדי שלא יתדמה כחולק עליהם. ועיין ארח"ש כה, לה.

ו,ב – מנהג צפון אפריקה

כתבו הרב משאש (תבואות שמ"ש או"ח כו) שמעיקר הדין מנהג בני המערב עפ"י הרשב"א, שאין בישול אחר בישול בנוזלים. וכן מבואר להלן (ט, יג, ג), שדעת גדולי רבני צפון אפריקה ראשונים ואחרונים. אמנם למעשה משמע מהרב משאש שלכתחילה יש להחמיר, ואף החמיר כאשר המיעוט רוטב (תבואות שמ"ש או"ח ה). אלא שכתב שיש למקילים על מה לסמוך שכך הוא עיקר המנהג (ילקוט שמ"ש קיז).

תפריט