ארכיון הקטגוריה: פרק יט – מלאכות שבצומח

א – חורש

א,א – העושה גומא בשדה – חורש, בבית – בונה שבת עג, ב: "אמר רב ששת: היתה לו גבשושית ונטלה, בבית – חייב משום בונה, בשדה – חייב משום חורש. אמר רבא: היתה לו גומה וטממה, בבית – חייב משום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יט - מלאכות שבצומח | כתיבת תגובה

ב – גרירת חפצים והסעת עגלה

ב,א – איסור גרירה כאשר יש ודאות שייעשה חריץ אם הגרירה בוודאי תעשה חריץ במקום הראוי לזריעה – האיסור משום 'חורש'. ואם בחצר או בתוך סוכה או אוהל, במקום שאינו ראוי לזריעה, האיסור משום 'בונה' (שאפשר מתוך החריץ לעשות יסוד). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יט - מלאכות שבצומח | כתיבת תגובה

ג – זורע

ג,א – בגדרי זורע מלאכת זורע היא מלאכה מיוחדת שמתקיימת בגרמא, שהרי בשבת עדיין לא יגדל כלום, מפני שהזרעים עתידים להשתרש לאחר כמה ימים, אלא שהואיל וכך דרך המלאכה, העושה אותה כדרכה חייב. ואם זרע בשבת וקודם ההשרשה הוציא את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יט - מלאכות שבצומח | כתיבת תגובה

ד – השקיה

ד,א – עד היכן צריך להרחיק בנטילת ידיים מהצמחים עיין בדעת תורה למהרש"ם שלו, ג, שבעשבים האיסור לשפוך מים הוא רק עליהם ממש, ואין צריך להיזהר אפילו בתוך ג' טפחים, כי עיקר יניקתם כלפי מטה, כמ"ש התוס' קידושין כו, ובב"ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יט - מלאכות שבצומח | כתיבת תגובה

ו – קוצר

ו,א – קוצר כתבתי שהקוטף מעץ יבש לגמרי עובר באיסור דרבנן בלבד, אמנם לדעת הרמב"ם עפ"י מ"א וח"א, הקוטף מאילן יבש שנשאר מחובר לקרקע עובר באיסור תורה. אולם לדעת רש"י, תוס' ורשב"א, כיוון שהתייבש לגמרי, אין הקוטף ממנו עובר באיסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יט - מלאכות שבצומח | כתיבת תגובה

ז – איסור שימוש באילן

ז,א – לעלות על עץ יבש לרא"ש ולטור שלו, א, מותר לעלות על אילן יבש נטול עלים וענפים בימות החמה, שניכר לכולם שהוא כבר מת, אבל השו"ע פסק כרי"ף וכרמב"ם שאסרו בכל מקרה. ובמ"ב שלו, א, הזכיר את שתי הדעות. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יט - מלאכות שבצומח | כתיבת תגובה

ח – דינים נוספים

ח,א – עשב רך (הערה 7) יש אוסרים להשתמש ולהזיז גם עשב רך (ב"ח וט"ז), ויש אומרים מפני שהוא מוקצה (מ"א על שו"ע שיא, ו; כה"ח שלו, סב). אולם רבו המתירים, וכפי שכתב הרמ"א שלו, א. וכן משמע משו"ע שלו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יט - מלאכות שבצומח | כתיבת תגובה

ט – ענפים ופרחים שבאגרטל

ט,א – הרחבות לדיני אגרטל כתב בשולחן שלמה שלו, יב, שמותר להוציא פרחים מאגרטל מים, ואינו נחשב תולש. וכך אפשר אולי ללמוד ממ"ב שלו, נד, שהאיסור הוא רק להחזיר פרחים למים ולא להוציאם. ואף שאין הלכה כמהריק"ש שהתיר להניח במים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יט - מלאכות שבצומח | כתיבת תגובה

י – עציץ

י,א – חשש זורע וקוצר בהגבהת עציץ נקוב אסור להגביה עציץ נקוב מהקרקע, מפני שהוא יונק מעט חיות דרך הנקב, ובהרחקתו ממעטים חיותו. לרש"י ותוס' שבת פא, ב, הגבהת עציץ נקוב מהקרקע על גבי יתידות, בלא ליצור חציצה, אסורה מדרבנן. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יט - מלאכות שבצומח | כתיבת תגובה

יא – מעמר

יא,א – אם יש איסור מעמר שלא במקום הגידול כתבתי בהלכה כדעת רוה"פ שאין איסור מעמר מהתורה אלא במקום הגידול (זולת מינים שדרך איסופם וקיבוצם בשני שלבים כדוגמת דבלות), וכ"כ במ"ב שמ, לו-לז. אמנם לאו"ז ודעימיה, גם אם התפזרו פירות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יט - מלאכות שבצומח | כתיבת תגובה