ח – דינים נוספים

ח,א – עשב רך (הערה 7)

יש אוסרים להשתמש ולהזיז גם עשב רך (ב"ח וט"ז), ויש אומרים מפני שהוא מוקצה (מ"א על שו"ע שיא, ו; כה"ח שלו, סב). אולם רבו המתירים, וכפי שכתב הרמ"א שלו, א. וכן משמע משו"ע שלו, י; שיב, ו. וכ"כ במ"ב שיב, יט; שלו, טו, ו-מח; לוית חן קד, ו; ושש"כ כו, כ, ו- כב. ואין העשבים מוקצה כי לדעתם אין דין מוקצה במחובר.

ח,ב – קנים ופירות שעומדים להתקשות כעץ

כתב במ"ב שלו, יד, שאם הקנים עומדים להתקשות כעץ, או שהם מצמיחים ירקות שנעשים קשים כעץ כדוגמת דלעת, אפילו כשהם עדיין רכים יש להחמיר בהם כאילן, ובאר בשעה"צ ח, שכך משמע מר"ח, והואיל והב"ח והט"ז מחמירים בכל עניין, כן נכון לפסוק. אבל לגבי הדס כתב בסי' שלו, מח, שמותר לאוחזו. וצריך לבאר שלמרות שיש לו גזע קשה כפי הנראה הולכים אחר ענפיו, וקשיותם אינה כקשיות עץ, ורובם לא יתקשו לבסוף כעץ, ולכן לא חלה על ענפי הדס גזירת אילן. ומ"מ צ"ע אם דבריו מוסכמים, במה שהחמיר שכל העומד להתקשות בכלל גזירת אילן.

תפריט