הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ד – השקיה

ד,א – עד היכן צריך להרחיק בנטילת ידיים מהצמחים

עיין בדעת תורה למהרש"ם שלו, ג, שבעשבים האיסור לשפוך מים הוא רק עליהם ממש, ואין צריך להיזהר אפילו בתוך ג' טפחים, כי עיקר יניקתם כלפי מטה, כמ"ש התוס' קידושין כו, ובב"ב כז. אולם הוסיף שלפי זה באילנות יש לחוש בתוך ט"ז אמה, שהוא שיעור יניקתם. ע"כ. ונ"ל שאף ששורשי האילנות מגיעים עד ט"ז אמה, מ"מ ודאי אינם ממלאים את כל הט"ז אמה. והאיסור הוא רק במקום שודאי יש שם שורשים. ובצמחים גדולים הוא בערוגה שסביבם, ובצמחים קטנים רק בסמוך להם ממש. ומעבר לזה ספק אם הגיעו השורשים לשם, וספק פסיק רישא נחשב לט"ז (שטז, ג), כדבר שאינו מתכוון שמותר, וחיזק דבריו בבאו"ה שטז, ג (ועיין לעיל ט, ה, ח). ואמנם יש חולקים ומחשיבים מצב זה כספיקא דאורייתא שצריך להחמיר בו. אולם אפשר להוסיף שבקשר לשורשים יש גם ספק להבא, כיצד המים יזרמו ואם יגיעו לשורשים.

ד,ב – האם דין משקים אחרים כדין מים

ליראים אסור לשפוך על הצמחים גם משקים אחרים ומי רגליים. ובשו"ע שלו, ג, פסק כדעת הסמ"ג והסמ"ק והתרומה, שסוברים שמי רגליים ויין אינם מצמיחים, הואיל והם חריפים ושורפים. אמנם בתפארת ישראל כתב, שלפי מחקרים מדעיים, מי רגליים מצמיחים, וכן חושש לדבריו באגלי טל (זורע ה). ולדעת רוב ככל האחרונים, אין להחמיר בזה, וכ"כ בבאו"ה שם, ובלוית חן קב. ומ"מ משמע לדעתם, שאסור לשפוך מיצים ומשקים שאין בהם חריפות על הצמחים.

וצריך לברר דין זה על פי מומחים לבוטניקה. ומ"מ אם הוא משקה שאין רגילים להשקות בו, האיסור מדרבנן.

ד,ג – האם מותר לירוק על צמחים

ראיתי בנשמת שבת ח"ג רח, שאוסר לירוק על מקום זרעים. שדינו שונה ממי רגליים שמזיקים. וכתב שבס' שביתת השבת מסתפק בזה וכתב שהיות והפוסקים לא הזכירו דבר זה על כן יש להחמיר. אח"כ כתב שיש לדון האם גם על אם הדרך אסור, ששם הוא פסיק רישא דלא ניחא ליה, וגם כלאחר יד, ועם כל זה קשה להקל. ע"כ. ונלענ"ד שאם אינו מתכוון להשקות, כיוון שהרוק מועט כל כך, יתכן ולא יגיע לשום שורש, וממילא הוא דבר שאינו מתכוון ומותר. וכן מותר לירוק על עץ או שיח, מפני שהוא דבר שאינו מתכוון, כי לא ברור שהרוק ירד לאדמה ולמקום השורשים.

ד,ד – סגירת ממטרות בשבת

לאחר שהגינה או השדה קיבלו את כמות המים הנצרכת, מותר לסגור את ברז המים (ציץ אליעזר ד, לא; שש"כ מב, מג; כו, ח).

בשם החזון איש אמרו, שאם יש כמה ברזים, יזהר לסגור את הברז הראשי, שאם לא כן, יש חשש שמא בעת סגירת ברז אחד יתגברו המים שזורמים מברז אחר ונמצא גורם לתוספת השקייה בשבת. אולם לדעת הרב צבי פסח פרנק אין בזה חשש, כי אינו פסיק רישא אלא דבר שאינו מתכוון, שספק אם כך יהיה. עיין ציץ אליעזר ה, ו. ועיין לעיל בהרחבות ב, ט, לעניין הפעלת מערכת השקייה וממטרות מערב שבת.

תפריט