הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
Close this search box.

ט – ענפים ופרחים שבאגרטל

ט,א – הרחבות לדיני אגרטל

כתב בשולחן שלמה שלו, יב, שמותר להוציא פרחים מאגרטל מים, ואינו נחשב תולש. וכך אפשר אולי ללמוד ממ"ב שלו, נד, שהאיסור הוא רק להחזיר פרחים למים ולא להוציאם.

ואף שאין הלכה כמהריק"ש שהתיר להניח במים ענפים עם פרחים שלא גמרו לפרוח, מ"מ לצורך כבוד שבת מותר לבקש זאת מגוי, שלעניין זה אפשר לסמוך לכל הפחות על הדעה שהאיסור מדרבנן, וא"כ הוא שבות דשבות לצורך שבת. וכ"כ בנשמת שבת ח"ג רלט.

ט,ב – למלא אגרטל במים ולהכניס לתוכו ענפים (הערה 8)

בשש"כ כו, כו, מחמיר כדעת התו"ש וח"א, שרק להחזיר מותר, ושלא כשעה"צ, שמתיר אף להניח במים המוכנים ענפים חדשים. וכיוון שהיא מחלוקת בדרבנן, קצת תימה מדוע החמיר. וכ"כ להקל בזה עפ"י שעה"צ בארח"ש יח, ה. ונטיתי להקל אפילו למלא מים חדשים, כדברי יחו"ד, מפני שהוא ספק דרבנן, וגם מפני סברתו שאילו היו רואים דברי הרשב"א אולי היו מקילים.

תפריט