ו – קוצר

ו,א – קוצר

כתבתי שהקוטף מעץ יבש לגמרי עובר באיסור דרבנן בלבד, אמנם לדעת הרמב"ם עפ"י מ"א וח"א, הקוטף מאילן יבש שנשאר מחובר לקרקע עובר באיסור תורה. אולם לדעת רש"י, תוס' ורשב"א, כיוון שהתייבש לגמרי, אין הקוטף ממנו עובר באיסור תורה אלא רק באיסור חכמים. וכן ביארו א"ר ותו"ש את דעת הרמב"ם. עיין בבאו"ה שלו, יב.

תפריט