הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ז – איסור שימוש באילן

ז,א – לעלות על עץ יבש

לרא"ש ולטור שלו, א, מותר לעלות על אילן יבש נטול עלים וענפים בימות החמה, שניכר לכולם שהוא כבר מת, אבל השו"ע פסק כרי"ף וכרמב"ם שאסרו בכל מקרה. ובמ"ב שלו, א, הזכיר את שתי הדעות. ואם עלה על אילן יבש בימות החמה במזיד, רשאי לסמוך על דעת הרא"ש ולרדת (מנו"א ח"ב ד, יא).

ז,ב – כדור שהיה על אילן ונפל

על פי מה שנלמד להלן כג, י, אם הכדור או הבגד היה על האילן בבין השמשות, גם אם נפל מעצמו, הוא מוקצה. אבל אם בבין השמשות היה ראוי לשימוש ובשבת עף ונתפש באילן ושוב נפל מעצמו – אינו מוקצה. וכ"כ בשש"כ טז, ח. ואם הפילו אדם בשוגג, מותר להשתמש בו, ובמזיד אסור, כמבואר במ"ב שיח, ג, ובאו"ה, ולהלן כו, ג.

ז,ג – העולה על עץ ועל בהמה במזיד (הערה 6)

גם על בהמה אסרו חכמים לרכב, שמא יתלוש ענף כדי להנהיגה. ואם עלה עליה, אפילו במזיד, לא קנסוהו שלא ירד עד צאת השבת, מפני צער בעלי חיים (שו"ע שה, יח).

תפריט