ארכיון הקטגוריה: יב – מצוות התלויות בארץ

א – כלל המצוות התלויות בארץ

התורה ניתנה לישראל כדי שילמדו אותה ויקיימו את מצוותיה בארץ ישראל, ומתוך כך תמשך הברכה לארץ וממנה לכל העולם. כי בארץ ישראל מתגלה מלכותו של ה', תורתו וברכתו, וממנה הן מתפשטות לכל העולם, ואילו בחוץ לארץ קשה לגלותן. ולכן בארץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

ב – תחילת החיוב

משעה שנכנסו ישראל לארץ התחייבו במצוות שמוטלות על כל יחיד ויחיד לעצמו, ואלו הן: חדש, ערלה, כלאי זרעים וכלאי הכרם. הארץ שחלו עליה מצוות אלו היא הארץ שנצטוו עולי מצרים לכבוש בעבר הירדן המערבי, כמבואר בפרשת מסעי (במדבר לד), ומשעה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

ג – סוריה

מעבר לגבולות שכבשו משה ויהושע, שבהם התנחלו שנים עשר השבטים, דוד המלך כבש את סוריה, ובכללה שטחים שבתחום גבולות ארץ ישראל כארם דמשק, ושטחים שמחוץ לגבולות הארץ, כארם נהריים שבין הפרת לחידקל. כיבושו נועד להכניע אויבים שהיו עלולים לאיים בעתיד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

ד – ימי גלות וחורבן ראשון

משעה שגלו בני השבטים ראובן, גד וחצי המנשה (3,188 לבריאת העולם), כמאה וחמישים שנה לפני החורבן – בטלו מצוות שביעית ויובל מהתורה, שנאמר (ויקרא כה, י): "וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל יֹשְׁבֶיהָ" – "בזמן שכל יושביה עליה, ולא בזמן שגלו מקצתן", … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

ה – תקנת נביאים לתרומות ומעשרות בבבל

בשלהי ימי בית המקדש הראשון, לאחר גלות יהויכין, כאשר החלה להיווצר קהילה של גולים בבבל, תקנו הנביאים שגם מהפירות שגדלים בשנער, היא בבל, יפרישו תרומות ומעשרות, מפני שהיא סמוכה לארץ ישראל ורבים מישראל היו הולכים ויושבים שם. התקנה נועדה לשמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

ו – קבלת התורה בימי עזרא

חמשים ושתיים שנים לאחר חורבן בית המקדש הראשון, נתן כורש מלך פרס רשות ליהודי בבל לשוב לארץ ולבנות את בית המקדש. אך רק 42 אלף התנדבו ועלו לארץ. העולים התיישבו בירושלים וסביבותיה ובנו את המזבח והקריבו עליו קרבנות, והתכוננו לבנות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

ז – הקדושה השנייה ותוקפה למצוות הציבוריות

אחד הביטויים הקשים למשבר שפקד את עם ישראל בעקבות חורבן בית המקדש הראשון, הוא ביטול חובת קיום המצוות הציבוריות התלויות בארץ, כשמיטה ויובל, תרומות ומעשרות ומתנות עניים, המצוות שעל ידן באים לידי ביטוי הערכים האלוקיים בחיי המעשה הציבוריים, ועל ידן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

ח – מקום הקדושה – עולי בבל ועולי מצרים

כיוון שהקדושה השנייה התקיימה על ידי ההתיישבות, היא חלה על כל המקומות שבהם התיישבו ישראל בימי בית המקדש השני. וככל שהתרחב גבול ההתיישבות של עולי בבל, כך התרחב גבול הקדושה, ומקומות אלה נקראים 'גבול עולי בבל'. בתחילה התיישבו ביהודה ובנימין, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

ט – גזירת טומאת ארץ העמים

בימי בית המקדש השני גזרו חכמים טומאה על 'ארץ העמים', כלומר על המקומות שמחוץ לגבול עולי בבל שבהם לא היתה התיישבות יהודית. סיבת הגזירה, משום שהגויים היו טומנים את מתיהם באדמה בלא קבר, ולעיתים עצמות מתיהם היו מתפזרות ומשתברות ומתערבות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

י – חלה

מצוות חלה נוהגת בארץ ישראל בעת שרוב ישראל נמצאים בארץ, שנאמר (במדבר טו, יח-יט): "בְּבֹאֲכֶם אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה. וְהָיָה בַּאֲכָלְכֶם מִלֶּחֶם הָאָרֶץ תָּרִימוּ תְרוּמָה לַה'". למדו חכמים (כתובות כה, א): "בְּבֹאֲכֶם – בביאת כולכם אמרתי, ולא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

יא – תרומות ומעשרות מהתורה או מדברי חכמים

מוסכם שאנשי כנסת הגדולה קדשו את הארץ בשנית, כדי שישובו ישראל ויתחייבו בקיום המצוות הציבוריות התלויות בארץ, ובכללן תרומות ומעשרות. אולם נחלקו האמוראים והראשונים אם בכך התחייבנו בתרומות ומעשרות מהתורה או מדברי חכמים. לדעת ראשונים רבים, מעת שקידשו אנשי כנסת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

יב – שאר המקומות לתרומות ומעשרות

כפי שלמדנו (בהלכה ח), בעת שקידשו אנשי כנסת הגדולה את הארץ, קידשו את מקום ההתיישבות, היינו מקום 'עולי בבל', ומתוך כך חזרה והתעוררה הקדושה גם בכל המקומות שכבשו עולי מצרים בשני עברי הירדן ואף התפשטה לסוריה. וקבעו חכמים שמכוח אותה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

יג – תרומות ומעשרות בחוץ לארץ

כפי שלמדנו (בהלכה ה), תקנו נביאים וחכמים להפריש תרומות ומעשרות בארבע ארצות הסמוכות לארץ: בבל, מצרים, עמון ומואב. ואף לאחר שגזרו חכמים טומאה על ארץ העמים, קבעו חכמים שהכהנים רשאים לאכול שם את התרומות, ובתנאי שלא יהיו טמאים בטומאה היוצאת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

יד – שביעית

מוסכם על רוב ככל התנאים, שכמאה וחמישים שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון, כאשר הגלה מלך אשור את בני שבטי ראובן, גד וחצי המנשה, בטל חיוב מצוות שביעית ויובל מהתורה. מפני שרק בעת שישראל יושבים בארצם כתיקונם, רוב כל שבט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

טו – מתנות עניים

מצוות לקט, שכחה, פאה, פרט ועוללות, שמשאירים לעניים בשדות, נוהגות מהתורה בארץ ישראל בלבד. וכשם שתקנו להפריש תרומות ומעשרות בארצות הקרובות לארץ ישראל כך תקנו לגבי מתנות עניים בכל חוץ לארץ (רמב"ם; טור שלב, א), ויש אומרים שתקנו זאת רק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

טז – מתנות כהונה מן החי

ראשית הגז: נחלקו התנאים בשאלה, האם מצוות ראשית הגז נוהגת גם בחוץ לארץ, ולהלכה נפסק שאינה נוהגת בחוץ לארץ, וכפי שתרומות ומעשרות אינם נוהגים בחוץ לארץ (חולין קלו, ב; שו"ע יו"ד שלג, א). לגבי תוקף מצוות 'ראשית הגז' בארץ ישראל, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה

יז – מדינת ישראל כיום

מעמדם של כל השטחים שבשליטת מדינת ישראל הוא כמעמד תחום עולי בבל, שיסוד חיוב כל המצוות הציבוריות התלויות בארץ חל בהם מהתורה. וגם השטחים שבתחום עולי מצרים, שבימי בית המקדש השני יסוד חיובם היה מדברי חכמים, אם הם בשליטת ישראל, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יב - מצוות התלויות בארץ | כתיבת תגובה