ארכיון הקטגוריה: פרק ג – ברכת המוציא

א – הברכה על הלחם

א,א – על חשיבותו של הלחם שיש בו מלאכה אנושית יסוד ההסבר שהלחם מבטא את המעלה האנושית, מבואר במהר"ל נתיב העבודה יז: "ואין ראוי שיהיה עיקר מזונות של אדם המיוחדים לו לצאת לפועל על ידי הטבע, שאין הטבע במדרגה השכלית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ב – ההידורים בברכה על הלחם

ב,א – עשר מצוות בפת עשר מצוות בפת, כתב הטור שהם: א) לא תחרוש בשור ובחמור (דברים כב, י). ב) כלאים. ג) לקט. ד) שכחה. ה) ביכורים. ו) תרומה. ז) מעשר ראשון. ח) מעשר שני. ט) מעשר עני. י) חלה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ג – בציעת הלחם ושלא להפסיק בין הברכה לאכילה

ג,א – זמן תחילת הבציעה בשבת כתבתי שלא יתחיל לבצוע בשבת את החלה, כדי לשמור על שלמות החלה, שתהיה מהודרת ללחם משנה. וכ"כ תשב"ץ קטן סי' שכב, והביאו א"ר קסז, ג, כה"ח קסז, טז. אמנם דעת רוב הראשונים, שאין להתחיל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ד – אימתי טוב שאחד יוציא את חבריו בברכת 'המוציא'?

ד,א – הערה 4 – התכוון לצאת בשמיעת הברכה ודיבר לפני שאכל עיקר הרחבה זו הובאה בפניני הלכה שבת ה, 8, וכאן הדברים מובאים ביחס לברכת 'המוציא' ובמעט הרחבה: אם אחד השומעים דיבר לפני שאכל מפרוסת 'המוציא', למרות שהמברך כבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ה – אם צריך לטבול את הפת במלח

ה,א – המקור בגמרא אימתי חובה לטבול במלח יסוד הדין בברכות מ, א: "אמר רבא בר שמואל משום רבי חייא: אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיביאו מלח או לפתן לפני כל אחד ואחד (הרי שצריך לטבול הפת במלח). רבא בר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ו – על איזה מאכלים ומשקים מברכים בסעודה

ו,א – האם כשאוכל פת רק כדי לפטור שאר מאכלים אכן פוטרם כתב מ"א קעז, א, שאם אינו חפץ לאכול פת, והוא אוכל ממנה רק כדי לפטור את שאר המאכלים, אינו פוטר, כי רק "בקובע סעודתו על הפת אמרינן דכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ז – פרטי דיני פירות בסעודה

ז,א – המשך הערה 8 – דין פירות בסעודה ואם הוא מתכוון לאכול את הפירות לשביעה אלא שיש עוד מאכלים, כדוגמת בשר, שנאכלים באותה סעודה לשביעה. לדעת הטור, אם יתחיל לאכול את הפירות עם הפת, יראה בכך שהפירות נועדו לשביעה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ח – דין עוגות ומזונות בסעודה

ח,א – פת הבאה בכיסנים בתוך הסעודה שלושה פירושים נזכרו בדברי הראשונים לפהב"ב. הראשון, שהוא מיני מאפים ממולאים במיני מתיקה כפרג, קקאו, אגוזים, כדוגמת אוזני המן ושטרודל תפוחי עץ (ר"ח). השני, מאפים שהוסיפו לבצק שלהם טעם שיוצר שינוי ביניהם ללחם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

ט – לאחר הסעודה

ט,א – דין אחר הסעודה במזונות בסעודות גדולות מאוד (להערה 10) כתבתי למעשה על פי רוה"פ, שאין כיום דין 'אחר הסעודה'. וממילא להלכה, גם על מזונות שמגישים לקינוח אחר הסעודה אין מברכים בתחילה. אולם נראה לענ"ד, שבסעודות גדולות מאוד (כמו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה

י – עד היכן מועילה ברכת 'המוציא'

י,א – דין המחליט לסיים סעודתו – הרחבת הערה 11 למדנו שחוששים לדעת תר"י ור"ן, שאם אחר שהחליט לסיים את סעודתו נמלך להמשיך, אינו מברך, וגם אם ירצה אגב אכילתו זו לשתות, לפי תר"י לא יברך על השתייה, שהשתייה נגררת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ג - ברכת המוציא | כתיבת תגובה