הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ט – לאחר הסעודה

ט,א – דין אחר הסעודה במזונות בסעודות גדולות מאוד (להערה 10)

כתבתי למעשה על פי רוה"פ, שאין כיום דין 'אחר הסעודה'. וממילא להלכה, גם על מזונות שמגישים לקינוח אחר הסעודה אין מברכים בתחילה. אולם נראה לענ"ד, שבסעודות גדולות מאוד (כמו סעודת פורים וחתונות בחו"ל שמסתיימות לפנות בוקר), אם התקיימו כל כללי 'אחר הסעודה', אם יאכל מזונות לקינוח, נכון לברך לפניהם 'מזונות', אבל לאחריהם לא יברכו אלא ייצאו בברכת המזון. וזאת מחמת צירוף של כמה צדדים. א', גם בתוך הסעודה לדעת רוה"פ היה ראוי לברך על מזונות שמוגשים לקינוח 'מזונות' (כמבואר לעיל בהערה 9 ובהרחבות), ורק מפני הספק אין מברכים עליו (ספק שמא מדובר במאכל שמוגדר כפת שנפטר ב'המוציא', וספק שמא הלכה כרשב"א ודעימיה, שאפילו אם הוא פהב"ב, כל שהוא אוכל אותו בסעודה אין מברכים עליו). ב', למדנו שיש סוברים שגם כיום יש דין 'אחר הסעודה', וממילא יש חיוב לברך על המזונות כדין 'אחר הסעודה', ובסעודות גדולות מאוד, יש יותר מקום לומר שגם כיום יש דין 'אחר הסעודה'. ואף שבפשטות דין 'אחר הסעודה' מחייב גם ברכה אחרונה. מ"מ לדעת רבים מהראשונים, מברכים על מאכלים הדומים לפת רק ברכה שלפניה (תר"י, רא"ה, ריטב"א והפרדס). בנוסף לכך, עיין שו"ע רח, יז, ומ"ב עה, שיש צד שבדיעבד ברהמ"ז פוטרת גם דברים שלאחר המזון. לפיכך נראה, שבסעודות גדולות מאוד שנמשכות שעות רבות, אם מגישים עוגות לקינוח אחר שסילקו עצמם מאכילת הפת ושאר המאכלים שנאכלים לשביעה (שהוא 'אחר הסעודה' לתוס' ורא"ש), וגם פינו את השולחן מהכלים שלהם (שאפשר להחשיב זאת כסילוק שולחן), יברכו לפניהם 'מזונות' ואחריהם ייצאו בברהמ"ז.

תפריט