הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ב – זמני מנהגי האבלות

לסעיפים ב, ג – סידור פסח כהלכתו יב, א-ג; הלח"ב ז, כא; ס' מנהגי ישראל ח"א עמ' קא-קיא, ובהשלמות ח"ד רלז-רמא. בעניין מנהגי אשכנז, ספ"כ יב, ג; הלח"ב ז, 73-75. וע"ע שעה"צ תצג, ד, בשם א"ר ופמ"ג; ספ"כ יב, 50; פס"ת תצג, ו, 43.

לנוהגים להקל כבר מליל ל"ג, קשה היאך יצא שינהגו ל"ג ימי אבלות. ולפי המנהג שנמנעים מנישואין אחר ל"ג בעומר עד ר"ח סיון, לא קשה, שכן יש יותר מל"ג ימי אבלות. וכן לא קשה לפי הגירסה שלפנינו במהרי"ל, שכתב לעניין תספורת שצריך להימנע רק ל"ב ימי אבלות, מפני שלעניין נישואין כתב שנמנעים בכל ספירת העומר. ובשועה"ר תצג, ה, תלה דין זה בשאלה אם אומרים תחנון במנחה שלפני ל"ג בעומר, שלסוברים שאין אומרים תחנון, האבלות נמשכת ל"ב ימים. ונוהגים שלא לומר תחנון (עי' להלן ה, 1). ואם נאמר שבכל זאת צריך ל"ג ימי אבלות ולא נחשיב את הימים שאחר ל"ג בעומר, אפשר לסמוך על הרמב"ן שסובר שמקצת הלילה ככל היום, ומכמה רגעים אחר תחילת ליל ל"ג מותר לישא אשה ולהסתפר (ועי' פר"ח).

תפריט