ארכיון הקטגוריה: י – הלכות תשעה באב

א – תקנת צום תשעה באב

כפי שלמדנו (לעיל ו, א), לאחר חורבן בית המקדש הראשון, תקנו הנביאים לצום ארבעה צומות, והחמור שבהם צום תשעה באב, שבו נחרב בית המקדש (עוד על משמעות הצום לעיל ו, ד). צומות אלו נתקנו כדוגמת צום יום הכיפורים, שמשך הצום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

ב – כללי הצומות

שלושה הבדלים הלכתיים ישנם בין צום תשעה באב לצומות הקלים: א) צום תשעה באב נמשך יממה שלימה, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים; ואילו הצומות הקלים נמשכים יום בלבד, מעמוד השחר ועד צאת הכוכבים. ב) בצום תשעה באב אסורים בכל חמשת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

ג – איסור אכילה ושתייה ודין חולים ויולדת

איסור אכילה ושתייה נתבאר בהלכות הצומות הקלים (לעיל ז, ה-ז), וכפי שכבר למדנו ישנו הבדל, שהצומות הקלים מתחילים בעמוד השחר, ואילו צום תשעה באב מתחיל משקיעת החמה. אבל בעצם איסור אכילה ושתייה אין הבדל. וכבר למדנו שחולים פטורים מצום תשעה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

ד – מעוברות ומיניקות

למדנו שאחד ההבדלים בין הצומות הקלים לתשעה באב, שמעוברות ומיניקות פטורות מהצומות הקלים וחייבות בתשעה באב (ז, ח). והטעם לזה, מפני שבתשעה באב רק חולים פטורים, ומעוברות ומיניקות, למרות שהן סובלות ממיחושים שונים, אינן נחשבות חולות (שו"ע תקנד, ה). אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

ה – רחיצה

כל רחיצה של תענוג אסורה בתשעה באב, בין במים חמים ובין במים קרים, ואפילו מקצת גופו אסור לרחוץ, ואפילו להושיט אצבע אחת קטנה לתוך מים אסור. אבל מי שנתלכלך בבוץ או צואה או שנטף דם מחוטמו, רשאי לרחוץ את המקום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

ו – רחיצה של מצווה

לצורך מצווה מותר ליטול ידיים, מפני שאין זו נטילה של תענוג, לפיכך רשאים הכהנים ליטול את כפות ידיהם לקראת ברכת כהנים (רמ"א תריג, ג, שו"ע קכח, ו). אבל אין היתר לטבול בתשעה באב.7 בבוקר לאחר הקימה מהשינה צריך כל אדם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

ז – סיכה, בשמים ועישון

אסור לסוך אפילו מקום קטן שבגוף בשמן או משחה, וכן אסור להשתמש במוצרי קוסמטיקה כאבקות ומשחות לייפוי העור או לריח טוב. ודווקא סיכה של תענוג אסורה, אבל סיכה לצורך רפואה מותרת. לפיכך, מותר למרוח ווזלין לסדקים בשפתיים, וכן מותר למרוח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

ח – נעילת הסנדל

אסור בתשעה באב לנעול סנדל או נעל. בעבר היה מקובל לעשות נעליים וסנדלים מעור, מפני שמחומרים אחרים לא ידעו להכין נעליים וסנדלים טובים, שיהיו חזקים, עמידים וגמישים כאחד. ונחלקו הפוסקים בדין סנדלים שאינם מעור. יש ראשונים שהחמירו ואסרו ללכת בהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

ט – תשמיש המיטה

העינוי החמישי הוא תשמיש המיטה. וכדי להרחיק את האדם מהעבירה, צריכים לנהוג בלילה של תשעה באב כפי שנוהגים בעת שהאשה נידה, לא יגעו זה בזה, ולא ישנו באותה מיטה, ולא יעבירו דבר מידו לידה או להיפך. וביום אין חובה להיזהר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

י – תלמוד תורה

בנוסף לחמשת האיסורים שישנם בתשעה באב, ישנם איסורים הקשורים לכך שתשעה באב הוא יום אבל, ונתחיל לבארם: כשם שאסור לאבל ללמוד תורה בימי השבעה, כך אסור ללמוד תורה בתשעה באב, כדי שלא להסיח את הדעת מהאבלות. ועוד, שדברי תורה משמחים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

יא – שאלת שלום

כשם שאבלים אסורים בשאלת שלום (שו"ע יו"ד שפה), כך אין שאלת שלום בתשעה באב (שו"ע או"ח תקנד, כ), וכמו שאבל שנפטר לו אחד מקרוביו אינו שרוי בשלום, כך ביום תשעה באב איננו שרויים בשלום אלא באבל על חורבן בית מקדשנו. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

יב – טיול והליכה לכותל המערבי

צריך אדם להימנע מלטייל בתשעה באב, כדי שלא יסיח את דעתו מהאבלות. וגם יימנע משיחת רעים, כדי שלא יגיע לשחוק וקלות ראש (שו"ע תקנד, כא). וטוב לשוחח על החורבן וייסורי ישראל, ועל דרכי תשובה לכלל ולפרט. ואף הנוהגים ללכת לבית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

יג – ישיבה ושכיבה על הארץ

מצד הדין אין חובה לישון ולשכב על הארץ בתשעה באב, מפני שמה שאמרו חכמים (תענית ל, א): "כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב", חל רק על איסורי האבלות, כמו רחיצה, סיכה, נעילת סנדל, תשמיש המיטה, אמירת שלום ותלמוד תורה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

יד – עשיית מלאכה

אמרו חכמים: כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה ממנה סימן ברכה לעולם (תענית ל, ב). והטעם, מפני שהוא מסיח את דעתו מהאבלות. אבל אין תקנת חכמים מפורשת לאסור מלאכה בתשעה באב, אלא היו מקומות שנהגו לאסור והיו מקומות שנהגו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

טו – קריאת איכה והחשכת האור

קוראים 'איכה' אחר תפילת ערבית. לדעת ראשוני אשכנז מברכים על קריאתה, כפי שמבואר במסכת סופרים, שמברכים על קריאת המגילות (יד, א). ויש אומרים שדווקא כאשר המגילה כתובה על קלף כספר תורה, מברכים על קריאתה, אבל אם אינה כתובה על קלף, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

טז – עננו, נחם, ברכת כהנים ותחנון

דין אמירת 'עננו' כדין אמירתו בשאר תעניות ציבור, כמבואר לעיל (ז, י). וכפי שלמדנו, למנהג ספרדים, בתפילת הלחש אומרים אותו בכל משך הצום, ואם כן בצום תשעה באב שמתחיל בערב, אומרים אותו בערבית, שחרית ומנחה. ולמנהג אשכנזים, בתפילת הלחש אומרים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

יז – הסרת הפרוכת, טלית ותפילין

לפני תפילת ערבית מסירים את הפרוכת מלפני הארון, וכדרך שנאמר (איכה ב, יז): "עָשָׂה ה' אֲשֶׁר זָמָם בִּצַּע אֶמְרָתוֹ". ופרשו חז"ל שכביכול קרע ה' את גלימתו. ובזה אנו מבטאים את שפלותנו מאז שנחרב בית המקדש (רמ"א תקנט, ב). ולפני תפילת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

יח – דברי תורה שבתפילה וברכת 'שעשה לי כל צרכי'

רוב הפרקים שאנו אומרים בסדר הקרבנות נקבעו משני טעמים: א) כתחליף לקרבנות וכהכנה לתפילה, ב) כדי שכל יהודי יזכה ללמוד תורה בכל יום – בדברי מקרא, משנה ותלמוד. וממילא בתשעה באב, שאסור ללמוד תורה, מתעוררת שאלה, האם אפשר לומר את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

יט – דין יום עשירי באב

ביום השביעי לחודש אב כבשו הבבלים את בית המקדש, ובתשעה באב לפנות ערב הציתו בו אש, והיה נשרף במשך כל יום י' באב. ואמר רבי יוחנן, שאם היה חי באותו הדור, היה קובע את הצום ליום י' באב, מפני שרובו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

כ – דיני תשעה באב שחל בשבת ונדחה

תשעה באב שחל בשבת נדחה ליום ראשון, וביום השבת אין מראים שום סימן אבלות, ואוכלים ושותים כבכל שבת, ואפילו כסעודת שלמה בשעתו (עי' לעיל ט, ד).27 כפי שלמדנו (לעיל ד) מעוברות ומיניקות חייבות להתענות בתשעה באב. אבל בצום-נדחה דינן קל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה

כא – דין קטנים

כמו בכל המצוות כך מצווה לחנך את הקטנים למצוות הקשורות בתשעה באב והאבלות על החורבן, אלא שמפני חולשת הקטנים, אי אפשר לחנכם לצום. ורק מגיל תשע ומעלה נוהגים לחנכם לצום מספר שעות ביום כפי כוחם. אבל לא יתענו כל היום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - הלכות תשעה באב | כתיבת תגובה