הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ד – קביעות סעודה לאוכל מזונות עם עוד מאכלים

ד,א – איזה מאכלים מצרפים לשיעור שביעה לשיטה הראשונה

רבים למדו מדעת המ"א ומ"ב (קסח, כד), שדווקא מאכלים שרגילים ללפת בהם את הפת, מצטרפים להשלים לשיעור שביעה. ולפי"ז, פירות, גלידה ומיני מתיקה, אינם מצטרפים, שהרי אפילו בסעודת לחם, ואפילו אכלם להשלמת שביעתו, טעונים ברכה בפני עצמם, כיוון שאינם חלק מהסעודה. כ"כ בוזאת הברכה עמוד 34-ג, ושעה"ב טז, הערה קלח. אבל קרקרים ובורקסים עם כל מה שרגילים לאכול לשביעה בסעודה – מצטרפים.

אבל התעורר ספק לגבי האוכל עוגות מתוקות ובשר ואורז ותפוחי אדמה – מצד אחד הם נחשבים כמאכלים שמלפתים בהם את הפת, ומאידך, לא מתאים מצד טעמם לאוכלם עם עוגה. יש אומרים שהם מצטרפים (כך מסרו בשם הרב אלישיב וכך למדו מאג"מ). ויש אומרים שאינם מצטרפים (בשם הרב אויערבאך). עניין זה סוכם בשעה"ב טז, הערה קלח, וזאת הברכה עמוד 32.

ומ"מ נלענ"ד שכל זה הוא לפי השיטה הראשונה, לפיה אפילו אם יאכל פחות משיעור פרס מזונות, אם יאכל עם המזונות מאכלים נוספים, יצטרפו לשיעור קביעות סעודה. אבל נראה שאם הוא אוכל מהמזונות שיעור ארבע ביצים אפשר לצרף גם מאכלים אחרים שאינם קשורים לסעודה, שהואיל ואכל כמות גדולה של מזונות, כל המאכלים נגררים אחר המזונות. וכיוון שממילא כתבתי להצריך שיעור פרס, כשיטה השנייה, לא נכנסתי לחילוקים הללו.

ד,ב – הערה 3 – דין המילוי שבפהב"כ לשיטה השנייה

לשיטה השנייה, שרק המאפה מצטרף לשיעור 'פרס', הכוונה לכל מה שנילוש עם הקמח. אבל עוגה שיש לה מילוי, המילוי אינו מצטרף. וכך מבואר בסדבה"נ ב, ג; אול"צ ח"ב יד, כג; הרב אליהו בוזאת הברכה ע' 37 ו- 40; פס"ת קסח, 23. ושלא כפי שכתב בברכ"ה ח"ב ב, 139, שאם המילוי הוא מדברים המלפתים את הפת, כמילוי גבינה שבבורקס, הוא מצטרף.

תפריט