הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יא – כתיבה, בניין ומירוח במאכלים

יא,א – ממרח באוכלים

העיקר שאין ממרח במאכלים, שהמלאכות הקשורות למאכלים עוסקות בהכנתם, וכיוון שהם מוכנים אין המירוח נחשב בהם, אע"פ שהוא מייפה אותם. כי אין העיקר בהם יופי, אלא העיקר המזון והטעם. וזה הטעם שאין צביעה במאכלים. וכ"כ למעשה במרדכי, שבוודאי אין איסור דאורייתא של ממרח במאכלים, ונראה שגם אין איסור דרבנן, ומ"מ סיים שהמחמיר תבא עליו ברכה. והביאו הרמ"א שכא, יט. ועיין שש"כ יא, לד. ובארח"ש ז, ה, הערה י, באר עניין ממרח ובונה במאכלים.

כתב בח"א לט, א, שכמו שהמגבן חלב לגבינה חייב, "כך גם המדבק פירות ומכוין לעשותם בעל תמונה אורך או מרובע חייב משום בונה". וכן מובא בשש"כ יא, יא.

אסור לעשות צורות ואותיות על ידי מאכלים. וכ"כ בשש"כ יא, יד, שמותר להוציא מאכלים שנמצאים בשפופרת, אבל לא יעשה בזה צורות ואותיות.

תפריט