הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ה – פרטי דיני בורר

ה,א – בורר בבגדים וכלים

באור לציון ג, יט, ז, כתב שמותר לברור בגדים לבו ביום על פי מה שלמדנו בהלכות בורר שמותר לברור לצורך מאכלו לאותו יום (ולא הזכיר 'מתוך' אולם נלענ"ד שזהו עניין מתוך, שכל צורכי יו"ט כלולים בהיתר). ובעבודת יום טוב יג, ד, כתב להתיר לברור ספרים או בגדים אפילו לא לצורך אוכל נפש כי אומרים 'מתוך' במלאכת בורר, וכן נטה בשבט הלוי י, עט.

לעומת זאת, בפס"ת תקיא, א, כתב שלא הותר בורר מדין 'מתוך' ולכן אסור לברור כלים, בגדים או ספרים. וכ"כ בחוט שני עמ' קכו, שאסור לברור כלים כי הם נחשבים מכשירי אוכל נפש. וכ"כ בשמירת יום טוב כהלכתו ז, הערה כד, בשם הרב אלישיב לאסור לברור ספרים.

ולהלכה כבר למדנו שלדעת רוה"פ היתר 'מתוך' שייך בכל המלאכות שעיקרן לצורך אכילה, ולכן הלכה כדעת המתירים. ויש לצרף את דעת הראשונים הסוברים שאיסור בורר כמו קוצר הוא מדרבנן ביו"ט, הרי שהוא ספק דרבנן לקולא.

תפריט