הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ב – טוחן

ב,א – יסוד האיסור בריחיים קטנות

כתבתי: "אסור לשחוק פלפלים וכיוצא בהם בריחיים קטנות, הואיל ורגילים לכתוש בהם תבלינים לצורך ימים רבים (ביצה כג, א; שו"ע תקד, א)". ועיין בבאו"ה 'ואין', שביאר שיש מחלוקת ביסוד האיסור. לשו"ע הטעם מפני שהוא עובדין דחול, וכ"כ הרשב"א ביצה יד, א. אבל הרשב"א בחידושיו לשבת קמא, א, כתב שהוא נחשב טוחן ביו"ט, וכ"כ בעבודת הקודש ובריטב"א. ונראה שיסוד המחלוקת מפני שמדובר בריחיים קטנות שרגילים לטחון בהן לכמה ימים, אבל לא לצורך תעשייתי. ולכן גם כאשר מדובר בריחיים קטנות, אם רגילים לטחון בהן רק לצורך אותו יום – מותר. וכ"כ שם בבאו"ה לעניין קפה.

תפריט