הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ו – שחיטה ודיניה

ו,א – הפשטה

כאשר רוצים לאכול את כל הבשר, ברור שמותר להפשיט את כל העור, כי זה מועיל להכנת הבשר. אולם גם כאשר צריכים לאכול מעט בשר, מותר להפשיט את כל העור, שאם לא היו מתירים כך, היו נמנעים מלשחוט, כדי שלא להפסיד את העור. ולכאורה יש לשאול, הרי זה איסור תורה. אלא שהואיל ואם היו באים אורחים היו יכולים לאכול מהבשר, אין בזה איסור תורה (באו"ה תצח, ו, 'כדי').

אף שהתירו להפשיט את העור, אין מרגילין ביום טוב, היינו אסור לעשותו בטרחה יתירה, להוציא את כל הבשר דרך רגל אחת, כדי שהעור יישאר שלם (בכורות לג, א; שו"ע תצט, א), ויש אומרים שגם דרך שתי הרגליים הוא טרחה יתירה ואסור (ב"ח).

לאחר ההפשטה העור עדיין לח, והוא אינו ראוי לישיבה או שימוש אחר, ולכן הוא מוקצה (שו"ע שח, כה).

תפריט