הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ב – עניינו של שמיני עצרת

ב,א – אומות העולם וישראל

סוכה נה, ב: "אמר רבי אלעזר הני שבעים פרים כנגד מי – כנגד שבעים אומות. פר יחידי למה – כנגד אומה יחידה. משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו: עשו לי סעודה גדולה. ליום אחרון אמר לאוהבו: עשה לי סעודה קטנה, כדי שאהנה ממך".

במדבר רבה פינחס כא, כד: "תַּחַת אַהֲבָתִי יִשְׂטְנוּנִי וַאֲנִי תְפִלָּה (תהלים קט, ד). את מוצא בחג ישראל מקריבין לפניך שבעים פרים על שבעים אומות, אמרו ישראל: רבון העולמים, הרי אנו מקריבין עליהם שבעים פרים והיו צריכין לאהוב אותנו, והם שונאין אותנו, שנאמר: תַּחַת אַהֲבָתִי יִשְׂטְנוּנִי. לפיכך אמר להם הקדוש ברוך הוא: עכשיו הקריבו על עצמכם, בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם… וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַה' פַּר אֶחָד אַיִל אֶחָד (במדבר כט, לה-לו). משל למלך שעשה סעודה שבעת ימים וזימן כל בני אדם שבמדינה בשבעת ימי המשתה, כיוון שעברו שבעת ימי המשתה אמר לאוהבו: כבר יצאנו ידינו מכל בני המדינה, נגלגל אני ואתה במה שתמצא, ליטרא בשר או של דג או ירק. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל (במדבר כט): בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם גלגלו במה שאתם מוצאים בפַּר אֶחָד ואַיִל אֶחָד".

ב,ב – מצוות השמחה בשמיני עצרת – אך שמח

סוכה מח, א: "משנה. ההלל והשמחה שמונה… גמרא. מנא הני מילי? דתנו רבנן: וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ (דברים טז, טו) – לרבות לילי יום טוב האחרון…"

וכתב במהר"ץ חיות שם: "הכל תמהו, דהרי 'אכין ורקין מיעוטין הם' וכאן דריש לרבות? ובשם הגאון החסיד מהר"א מווילנא שמעתי, דבאמת בימי יו"ט של חג הראשונים היה מצוות סוכה ולולב ושמחה, וכאן נאמר אַךְ שָׂמֵחַ היינו מיעוט, דרק שמחה ולא סוכה ולולב, והיינו יו"ט אחרון, דאין שמה רק שמחה ותו לא, ואם כן מוכח לרבות דשמחה נוהג על כל פנים, אבל לעולם אך מיעוטא, ונכון".

וכן מובא במעשה רב רל"ג: הגאון ז"ל היה שמח מאד בחג הסוכות וביותר בשמיני עצרת כי הוא יותר שמחה מכל ימי החג על פי הסוד. ואומרים פיוטים ברינה וקול זמרה וכו'. והוא ז"ל היה הולך לפני הספר תורה שמח מאוד ברוב עוז וחדווה, וחכמת אדם תאיר פניו כלפיד אש בוערת, ומספק כף אל כף, ומפזז ומכרכר בכל עוז לפני הספר תורה. ואחר סיום המשוררים החרוז אמר הוא אחריהם. וכשהוחזר הספר תורה לארון הקודש שוב לא היה שמח כל כך רק שאר יום טוב… וכן אמר על פי סוד, יום קדוש ושמחה מכל ז' ימי החג, הקורבנות נגד ע' אומות וע' שרים, אשר לא כן יום שמיני עצרת שהוא דוגמת עולם הבא לעתיד שלא יתערב זר בשמחתנו".

תפריט