הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ג – תפילת עקרים

תפילת עקרים

ג, א – תפילת עקרים

יבמות סד, ב: "אמר רבי יצחק: מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים. אמר רבי יצחק: למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר? מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום, כך תפילתן של צדיקים מהפכת מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות למידת רחמנות".

בראשית רבה מה, ד: "ולמה נתעקרו אמהות? רבי לוי בשם רבי שילא, רבי חלבו משם רבי יוחנן: שהקב"ה מתאוה לתפילתן ולסיחתן. יוֹנָתִי בְּחַגְוֵי הַסֶּלַע (שה"ש ב, יד), למה עיקרתי אתכם? בשביל הַרְאִינִי אֶת מַרְאַיִךְ הַשְׁמִיעִינִי אֶת קוֹלֵךְ".

תנא דבי אליהו רבה פרק יח: "פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום, ומצאני אדם אחד, ואמר לי: רבי, מפני מה בעלי בתים של ישראל נעצרים על בנים מהיות להם? אמרתי לו: בני, מפני שהקב"ה אוהב אותם אהבה גמורה ושמח בהן, לפיכך מצרפם כדי שירבו רחמים לפניו. ואמר לי: רבי, לא כן הוא, אלא מפני שיש להם טינא בלבבם, ונושאין הרבה נשים שלא לשם פריה ורביה, ואמרתי לו: בני, הרבה בעלי בתים יש לנו וחמודים הם, ואין להם אלא אשה אחת, ואף על פי כן הן נעצרים על בנים מהיות להם. ותדע לך שכן הוא, צא ולמד מאברהם אבינו ושרה אמנו שהיו עקרים שבעים שנה וחמש שנים, והרבו רחמים עד שבא יצחק ושמחו בו. וכן צא ולמד מן יצחק ורבקה שהיו עקרים עשרים שנה, והרבו רחמים עד שבא יעקב ושמחו בו. וכן צא ולמד מרחל שהיתה עקרה ארבע עשרה שנה משני ילדים, והרבתה רחמים עד שבאו שניהם לה ושמחה בהן. וכן צא ולמד מחנה שהיתה עקרה תשע עשרה שנה וששה חדשים, והרבתה רחמים עד שבא שמואל לה ושמחה בו. אלא על כרחך צריך אתה לתפוס בידך מידה הראשונה שאמרתי לך מתחילה, מפני שהקב"ה אוהב אותם אהבה גמורה ושמח בהן, לפיכך מצרפן כדי שירבו ברחמים לפניו".

ג, ב – לפעמים קשה להוליד נשמה חדשה וגבוהה לעולם

בראשית רבה מה, ד: "וַיָּבֹא אֶל הָגָר וַתַּהַר (בראשית טז, ד). רבי לוי בר חיתא אמר: מביאה הראשונה עיברה… אמר רבי חנינה בן פזי: הקוצנים הללו אינן לא ניכושים ולא נזרעין, מאיליהן הן מתמרין ועולין, והחיטה הזו כמה צער וכמה יגיעה עד שלא תעלה. ולמה נתעקרו אמהות? ר' לוי אמר בשם רבי שילא רבי חלבו משם רבי יוחנן: שהקב"ה מתאוה לתפילתן ולסיחתן".

תפריט