הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ח – ממתקים

ח,א – שוקולד שיש בו וופל, מצטרף לשיעור ויברך 'בורא נפשות'

אם אכל מחטיף שוקולד שיש בו וופל שיעור כ'זית', ויש ספק אולי בלא הוופל אין בשוקולד כ'זית', כבר כתבתי שיברך 'בורא נפשות' (לעיל הערה 5, וכן בפרק י הערה 14, ובהרחבות שם). ואף שחששנו לדעה שאין מצרפים מאכל משבעת המינים למאכל אחר לחיוב ברכת 'בורא נפשות', מ"מ כאשר מדובר במאכל אחד המורכב משבעת המינים ושאר מאכלים, הם מצטרפים. ובדרך כלל בחטיפים הללו השוקולד הוא הרוב, וכפי שכתבנו שם, בתערובת גמורה הולכים אחר הרוב. וגם אם נחשוש שבחטיפים מסוימים הוופל הוא הרוב, עדיין יברך 'בורא נפשות'. שכן יש מקום לומר שאולי כיוון שאינם מעורבבים ממש יחד, אין השוקולד נגרר אחר המזונות, ומנגד כיוון שהם מאכל אחד, הרי ששיעוריהם מצטרפים לחיוב 'בורא נפשות', כמבואר שם בהרחבות. ועוד שיש מקום לומר שגם בתוך הוופל יש מרכיבים שאינם מזונות, כמו הסוכר והביצים, וכיוון שאין בוופל שיעור לחיוב ברכה אחרונה, הרי שהחלקים שאינם מזונות מצטרפים לשוקולד וביחד הם בוודאי רוב ועל פיהם נקבעת הברכה. ובמיוחד שהוופל נועד להטעים את השוקולד. ודינו דומה לדין עוגה, שכמו שבעוגה המינים שנועדו להטעים את הקמח, מצטרפים לשיעור המזונות, כך כאן המינים שנועדו להטעים את השוקולד ולהוסיף לו מרקם מיוחד, טפלים ומצטרפים לשוקולד. ואמנם לגבי ברכה ראשונה כיוון שהקמח נותן טעם, הוא קובע את הברכה, אבל כאשר אין בדגן כוח לגרור אחריו את השאר לברכה אחרונה, כיוון שהוא דבוק לגמרי במין השני, הוא נגרר אחריו, להשלים לשיעור ברכה אחרונה שלו.

תפריט