הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ט – ערבה

ט,א – ערבה

מ"ב תרמז, י: "ודע דיבש ונקטם ראשה הוא (פסול) מטעם הדר. ונשרו רוב עליה דעת הריטב"א הוא משום שעי"ז אין שמו עליו, וע"כ דעתו דבזה פסול כל שבעת הימים. ומדברי רבינו מנוח משמע דגם זה משום הדר הוא". ובפסולי הדר נחלקו, שלרמב"ם וריטב"א ורוב הראשונים פסול רק ביום ראשון, ולרא"ש ודעימיה כל שבעה. עיין לעיל ד, ו.

עוד הוסיף בשעה"צ יא, שבשועה"ר תרמט, כג, וח"א קנא, י, פסלו ערבה שנשרו רוב עליה כל שבעה. אולם צ"ע בזה שכן דעת רש"י שפסול זה משום הדר. וכן משמע מהרמב"ם שנשרו רוב עליה פסול משום הדר. ואם כן דבריהם רק לפי הרא"ש ודעימיה, שסוברים שפסולי הדר פסולים כל שבעה. אבל לדעת הרמב"ם ורוה"פ, שפסולי הדר פסולים רק ביום הראשון, כך הדין גם בערבה שנשרו רוב עליה.

תפריט