הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ד – יסוד גזרות ותקנות חכמים בשבת

ד,א – התפשטות הארת המשכן לכל העולם

ספרא אמור יג, יב: "אמר רבי אוורדימס (אבדימי) ברבי יוסי וכי מה ראה הכתוב ליתנה באמצע הרגלים, פסח ועצרת מיכן וראש השנה ויום הכיפורים מיכן? אלא ללמד שכל מי שהוא מוציא לקט שכחה ופיאה ומעשר עני מעלים עליו כאילו בית המקדש קיים, והוא מקריב קרבנותיו לתוכו". וברש"י ויקרא כג, כב: "מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב קרבנותיו בתוכו".

תפריט